Magyar Festészet Napja programok 2017

Magyar Fes­té­szet Napja prog­ra­mok 2017

Októ­ber 06–22.

Átszel­le­mült ter­mé­szet — víz — kör­nye­zet — hal téma köré szer­ve­zeződő Élő magyar fes­té­szeti kiál­lí­tás
októ­ber 6. 18.00 saj­tó­tá­jé­koz­tató és meg­nyitó
októ­ber 18. 18.00 Díj­ki­osztó ese­mény
Hely­szín: Bálna Buda­pest, Fővám tér 11–12, 1093
A meg­hí­vá­sos pályá­zati kiál­lí­tás fővéd­nöke Dr. Faze­kas Sán­dor fölmű­ve­lés­ügyi minisz­ter
Bőveb­ben:

Októ­ber 7–28. MROE Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­lete Kiállítás

Bőveb­ben:

Októ­ber 10–28. Mini­ké­pek I. Vízi­vá­rosi Galéria

Októ­ber 13. Újbuda Fes­té­szet Napja

Egész napos ren­dez­vény soro­zat a kerü­let­ben
Bőveb­ben:

Októ­ber 14. Szol­noki Művé­szeti Egye­sü­let ren­dez­vé­nyei Szolnok

Októ­ber 15. Bálna Buda­pest, Szak­mai díj­ki­osztó finisszázs

Bőveb­ben:

Októ­ber 15. — novem­ber 5. Női vonal VI. Zik­ku­rát Galéria

Bőveb­ben:

Októ­ber 18–27. Tudósport­rék Vár­mező Galéria

Bőveb­ben:

Októ­ber 20. — novem­ber 19. Mini­ké­pek II. Vigadó Galéria

Októ­ber 22. Ala­pí­tók Pró­féta Galéria

A Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány ala­pí­tó­i­nak kiál­lí­tása
Bőveb­ben:

Októ­ber 27. 18.00 B32 Galé­ria és Kul­túr­tér színpad

Együtt élni műtárggyal, együtt élni fest­ménnyel
Kerek­asz­tal beszél­ge­tésre kerül sor köz­életi sze­mé­lyi­sé­gek rész­vé­te­lé­vel és a közön­ség bevo­ná­sá­val.
Bőveb­ben:

Támo­ga­tó­ink:
Újbuda Önkor­mány­zata,
Földmű­ve­lés­ügyi Minisz­té­rium,
Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia,
CAFe Buda­pest,
Vár­mező Galé­ria és Mező­gaz­da­sági Könyvtár