Magyar Festészet Napja

Mit jelent a Magyar Festészet Napja? Vegyük sorba a fogalmakat. Minden ellentétes véleménnyel szemben a festészet — mint művészeti műfaj, kategória — él és virul, mert mögötte az ember ősidők óta tartó képalkotási igénye áll. És ha van magyar nyelv és kultúra, akkor léteznie kell kortárs magyar festészetnek is. A jellemzőiről, irányáról és az egyetemes festészetben betöltött szerepéről kell és érdemes beszélnünk. És mi lenne alkalmasabb arra, hogy évről-évre a figyelmünk fókuszába ezt a fontos kérdést állítsuk, mint egy rendezvénysorozat, melynek a középpontjában október 18-a, Szent Lukácsnak, a hagyomány szerint, a festők védőszentjének a napja áll. Egy rendezvénysorozat, melyhez az ország és a Kárpát-medence művészeti közélete csatlakozik évről-évre immár tizenhatodik alkalommal. Ünnepeljük együtt tehát azt, hogy van festészet, van magyar festészet, van jó magyar festészet, ami mögött kiváló művészek állnak és, hogy mindez összeköt, és nem elválaszt minket egymástól. Ünnepeljük együtt a Magyar Festészet Napját!

Csatlakozás

Tisz­telt Galé­ria­ve­ze­tő! Fel­kér­jük, hogy intéz­mé­nyé­vel csat­la­koz­zon a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz. Az ala­pít­vá­nyunk által szer­ve­zett, kiemelt prog­ra­mok 2018. októ­ber havá­ban kerül­nek meg­ren­de­zésre. Fes­té­szeti kiál­lí­tá­suk kezdőd­het októ­ber ele­jén, illet­ve záród­hat novem­ber köze­pén, végén. Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány szán­déka, hogy erő­sítse a köz­tu­dat­ban a magyar fes­té­szet össze­tar­to­zá­sát, a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és…

Continue Reading

Kiemelt bejegyzések

Élő magyar festészet - Kurátorok