Kapcsolat

Magyar Fes­té­szet Napja Alapítvány

email: fest­na­pinfo(kukac)gmail.com

Az ala­pít­vány beje­gyezve: 2005.október 30.

Szék­he­lye: 1113 Buda­pest, Dió­szegi utca 43.
A kép­vi­selő neve: Atlasz Gábor
A kura­tó­rium elnöke: Bráda Tibor
Cso­portba soro­lás: (1) kul­tu­rá­lis tevé­keny­ség
Számla szám: OTP BANK 11711041–20864037
Adószám:18256749–1-43

A Magyar Fes­té­szet Napja ese­mé­nye­i­hez itt csatlakozhat!

Lap­zárta: 2016 szep­tem­ber 1, Jelent­ke­zést ezen idő­pont után nem tudunk fogadni!

Kiál­lí­tást ren­dező galé­ria (intéz­mény) neve (köte­lező)

Email cím (köte­lező)

A kiál­lító művész neve (köte­lező)

A meg­nyitó pon­tos idő­pontja (köte­lező)

A kiál­lí­tás eddig tekint­hető meg (köte­lező)

A kiál­lí­tás címe (elne­ve­zése) (köte­lező)

Meg­nyitó sze­mély neve (köte­lező)

Köz­remű­ködők

A kiál­lí­tás rövid leírása

A kiál­lí­tás hely­színe, nyit­va­tar­tása, meg­kö­ze­lít­hető­sége

Ha ön nem robot, kér­jük írja be az ered­ményt! (köte­lező)

A csat­la­kozó ren­dez­vé­nye­ket, kiál­lí­tá­so­kat a MFN kura­tó­ri­uma elbí­rá­lása alap­ján műsor­fü­ze­tébe fel­ve­szi, ese­ten­ként média­köz­lésre is kiajánlja. A csat­la­kozó kiál­lí­tá­so­kat anyagi segít­ség­ben nem tudja része­sí­teni. A csat­la­kozó fél ezt tudo­má­sul veszi, elfo­gadja és a kiál­lí­tást saját szer­ve­zé­sé­ben bonyolítja.