Deim Pál az idei életmű­dí­jas (2007)

Deim Pál kap­ja a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak életmű­dí­ját ebben az évben. A mai napig aktí­van dol­gozó, Munkácsy-, Kivá­ló Művész– és Kossuth-díjas alko­tó az életmű­díj tör­té­ne­té­ben már ötö­dik elis­me­rést fes­té­sze­té­nek minő­sége mel­lett min­de­ne­kelőtt isko­la­te­remtő mun­kás­sá­gá­val érde­melte ki. Deim Pál festőmű­vész, szob­rász, gra­fi­kus kap­ja idén a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból min­den…

Continue Reading

Saj­tó­köz­le­mény (2007)

Hat­van hely­szí­nen három­száz művész két­ezer alko­tá­sát mutat­ják be az idén a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból ren­de­zendő prog­ram­so­ro­za­ton, ame­lyet kon­cert, moz­gás­szín­házi előa­dás és bog­rács­ban főzés is szí­ne­sít októ­ber 12. és 24. között — közöl­ték a szer­vezők szer­dán Buda­pes­ten. Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2007 Indul az eddi­gi leg­na­gyobb hazai fes­té­szeti ünnep Az idén októ­ber 12-től…

Continue Reading