2007. október 18.

Deim Pál az idei életmű­dí­jas (2007)

Deim Pál kap­ja a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak életmű­dí­ját eb­ben az év­ben. A mai na­pig aktí­van dol­gozó, Munkácsy-, Kiváló Művész– és Kossuth-díjas al­ko­tó az életmű­díj tör­té­ne­té­ben már ötö­dik elis­me­rést fes­té­sze­té­nek minő­sége mel­lett min­de­ne­kelőtt isko­la­te­remtő mun­kás­sá­gá­val érde­melte ki. Deim Pál festőmű­vész, … Tovább

2007. október 3.

Saj­tó­köz­le­mény (2007)

Hat­van hely­szí­nen három­száz mű­vész két­ezer alko­tá­sát mutat­ják be az idén a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból ren­de­zendő prog­ram­so­ro­za­ton, ame­lyet kon­cert, moz­gás­szín­házi előa­dás és bog­rács­ban fő­zés is szí­ne­sít októ­ber 12. és 24. kö­zött — közöl­ték a szer­vezők szer­dán Budapesten. Magyar Fes­té­szet Napja 2007 … Tovább