Startol a Magyar Festészet Napja fesztivál

Az idei, VIII. Magyar Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­zat, szám­ta­lan hely­szí­nen, Buda­pes­ten, vidé­ken, sőt hatá­ra­in­kon túl, októ­ber 10-től 20-ig tart. A Magyar Fes­té­szet Nap­ja civil kez­de­mé­nye­zés­ként, néhány lel­kes ember erő­fe­szí­té­se­ként 2002-ben jött lét­re. Csak remél­ni lehe­tett, hogy egy­szer az egész orszá­got átszö­vő, az ország­ha­tárt is átlé­pő, egész héten át tar­tó művé­sze­ti fesz­ti­vál,…

Continue Reading