2010. október 12.

Kilencedszer is magyar festészet napja

Immár ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a ma­gyar fes­té­szet nap­ját, hogy rá­irá­nyít­sák a fi­gyel­met a fes­tők­re és mű­ve­ik­re. Országszerte szá­mos ki­ál­lí­tás vár­ja a kép­ző­mű­vé­szet sze­rel­me­se­it. Újra meg­ren­de­zik a ma­gyar fes­té­szet nap­ját ok­tó­ber 18-án azért, hogy fel­hív­ják a fi­gyel­met a kép­ző­mű­vé­szet ezen … Tovább