Itt a tizedik Magyar Festészet Napja

Ezút­tal tize­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a magyar fes­té­szet nap­ja­it, hogy ráirá­nyít­sák a figyel­met a fes­tők­re és műve­ik­re. E neve­ze­tes ese­mény­so­ro­zat Októ­ber 18-a Szent Lukács az orvo­sok és a fes­tők védő­szent­je nap­ja, köré szer­ve­ző­dik. Idén, októ­ber 11–18. között orszá­go­san szá­mos prog­ram és kiál­lí­tás vár­ja az érdek­lő­dő­ket, ráadá­sul ezek ingyen láto­gat­ha­tók. Buda­pes­ten…

Continue Reading

Magyar Festészet Napja a Magyar Nemzeti Galériában

2011. októ­ber 18 – 2011. novem­ber 6. 2011 jubi­le­u­mi év, mivel ez a X. Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat. A vidé­ki és hatá­ron túli prog­ra­mok mel­lett a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban ren­de­zett köz­pon­ti kiál­lí­tás rep­re­zen­ta­tí­vabb, átfo­góbb lesz az elő­ző­ek­nél, ezért szé­le­sebb kör­ből, a közép-európai magyar fes­té­szet­ből merít. 2010-ben a Doye­nek IX. cím­mel…

Continue Reading

IV. Diploma Nélkül

Kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­zat a 10. Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból A Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter és a Magyar Műve­lő­dé­si Inté­zet és Kép­ző­mű­vé­sze­ti Lek­to­rá­tus Művé­sze­ti Prog­ra­mok Főosz­tá­lya kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­za­tot hir­det, auto­di­dak­ta művé­szek szá­má­ra. A pályá­zat cél­ja, hogy segít­se a tehet­sé­ges művé­szek elő­re­lé­pést, vala­mint bemu­tat­ko­zá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra. A jelent­ke­zők mun­ká­it pályá­zat kere­tén belül válo­gat­ják ki, mely­nek leadá­si…

Continue Reading