2011. augusztus 17.

Itt a tizedik Magyar Festészet Napja

Ezúttal ti­ze­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a ma­gyar fes­té­szet nap­ja­it, hogy rá­irá­nyít­sák a fi­gyel­met a fes­tők­re és mű­ve­ik­re. E ne­ve­ze­tes ese­mény­so­ro­zat Október 18-a Szent Lukács az or­vo­sok és a fes­tők vé­dő­szent­je nap­ja, kö­ré szer­ve­ző­dik. Idén, ok­tó­ber 11–18. kö­zött or­szá­go­san szá­mos prog­ram … Tovább

2011. augusztus 10.

Magyar Festészet Napja a Magyar Nemzeti Galériában

2011. ok­tó­ber 18 – 2011. no­vem­ber 6. 2011 ju­bi­le­u­mi év, mi­vel ez a X. Magyar Festészet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat. A vi­dé­ki és ha­tá­ron tú­li prog­ra­mok mel­lett a Magyar Nemzeti Galériában ren­de­zett köz­pon­ti ki­ál­lí­tás rep­re­zen­ta­tí­vabb, át­fo­góbb lesz az elő­ző­ek­nél, ezért szé­le­sebb kör­ből, … Tovább

2011. augusztus 2.

IV. Diploma Nélkül

Képzőművészeti pá­lyá­zat a 10. Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból A Bakelit Multi Art Center és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Programok Főosztálya kép­ző­mű­vé­sze­ti pá­lyá­za­tot hir­det, au­to­di­dak­ta mű­vé­szek szá­má­ra. A pá­lyá­zat cél­ja, hogy se­gít­se a te­het­sé­ges mű­vé­szek elő­re­lé­pést, va­la­mint be­mu­tat­ko­zá­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra. … Tovább