Alkotóművészek seregszemléje

2011. októ­ber 11–18-a között ünne­pi kiál­lí­tás­so­ro­za­tot ren­dez­nek Buda­pes­ten és Szent­end­rén a „Magyar Fes­té­szet Nap­ja – Kárpát-medence fes­té­sze­te” sereg­szem­le 10. évfor­du­ló­já­nak meg­ün­nep­lé­sé­re. A ren­dez­vény fővéd­nö­ke Tőkés Lász­ló, az Euró­pai Par­la­ment alel­nö­ke. A prog­ram­ról Kron Zsu­zsa kár­pát­al­jai gyö­ke­rű fes­tő­mű­vészt, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány kurá­to­rát kér­dez­tük. – A Magyar Művé­szet Nap­ja kap­csán a műpár­to­lók szép kiál­lí­tá­sok­ban gyö­nyör­köd­het­nek – mond­ta…

Continue Reading