2011. november 3.

MNG Extra

Péntek es­te (11.04.)  az MNG Extra prog­ram ke­re­té­ben es­te 10-ig lesz nyit­va a Magyar Nemzeti Galéria, így lát­ha­tó lesz a Festészet Napja ki­ál­lí­tás is. MNG Extra 18.00-22.00 Minden hó­nap el­ső pén­te­kén meg­hosszab­bí­tott nyit­va tar­tás­sal, tár­lat­ve­ze­té­sek­kel, kon­cer­tek­kel, kre­a­tív mű­hellyel vár­juk ked­ves … Tovább

2011. november 3.

Dombóvár, magyar fesztészet napja

Dombóváron 2002. ok­tó­ber 18.-a óta vi­se­li a vá­ro­si kór­ház Szent Lukács ne­vét. Az éves em­lék­nap ez al­ka­lom­mal is szá­mos prog­ram­mal telt. A dél­utá­ni ese­mé­nyek egyik szín­he­lye a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény volt, aho­vá az egész­ség­ügyi in­téz­mény ve­ze­tői: dr. Kerekes László és … Tovább