A Magyar Festészet Napja tíz éve

Az első ren­dez­vényt 2002-ben sike­rült tető alá hoz­ni. A máso­dik évben az ünnep már két­na­pos volt. Ekkor csat­la­ko­zott a Duna Tele­ví­zió fő média­tá­mo­ga­tó­ként hoz­zánk. Két órás élő műsort szen­telt a fes­té­szet ünne­pé­nek, vala­mint egyéb műso­ra­i­ban is hírt adott rólunk. 2006-ban pedig több mint egy héten át tar­tot­tak az ünnep­hez kötő­dő…

Continue Reading