Élő magyar festészet – Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

| 0 comments

2012. ok­tó­ber 18.
“Élő ma­gyar fes­té­szet” – Magyarország há­rom fes­té­sze­ti ge­ne­rá­ci­ó­já­nak be­mu­ta­tó­ja
Magyar Nemzeti Galéria (Budavári Palota C épü­let, I. eme­let. 1014 Budapest, Szent György tér 2.)
Élő ma­gyar fes­té­szet A „Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok” cí­mű ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, va­la­mint az Életműdíj és a Maticska-díj át­adá­sa
Kurátor: Atlasz Gábor, Bukta Norbert, is­ki Kocsis Tibor, Szentgyörgyi József és Véssey Gábor
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész
Háziasszony: Cserháti Ágnes
Köszöntőt mon­dott: Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoramű- vész, a ki­ál­lí­tás fő­véd­nö­ke
Jávor Anna, Magyar Nemzeti Galéria gyűj­te­mé­nyi igaz­ga­tó
A Festészet na­pi ki­ál­lí­tás a vá­lasz­tott hely­szín ko­lon­nád­sze­rű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek kö­szön­he­tő­en is az össze­fo­gást jel­ké­pe­zi. A ku­rá­to­rok leg­főbb cél­ja a ma­gyar fes­té­szet le­he­tő leg­ob­jek­tí­vebb ke­reszt­met­sze­té­nek be­mu­ta­tá­sa, há­rom ge­ne­rá­ci­ó­ra bont­va.

This gallery contains 9 photos

Női vonal a Ferencvárosban

| 0 comments

2012. ok­tó­ber 19-október 29.
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény ( 1092 Budapest, Ráday u. 18. (be­já­rat az Erkel u. 15. fe­lől)
Festőnők ma – szim­pó­zi­um
Beszélgetés és ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó  „Női vo­nal” cím­mel
Szimpóziumra meg­hí­vott elő­adók: Keserű Katalin, Feledy Balázs, Szabó Noémi, Szakolczay Lajos
Moderátor: Cserháti Ágnes
Kurátor: Vincze Angéla

 

 

This gallery contains 51 photos

Alkoss a szerzőkkel!

| 0 comments

2012. ok­tó­ber 20.

Hemingway ét­te­rem ( 1118 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 2. Feneketlen-tó)
Alkoss a szer­zők­kel!
Bráda Tibor – Sipos Endre
Kis mű­te­rem so­ro­zat: Tájképfestés ak­va­rel­lel Cser Kiadó és Magyar Művészellátó
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Bráda Tibor fes­tő­mű­vész
Közös al­ko­tás 
A Kis Műterem so­ro­zat: Tájképfestészet ak­va­rel­lel cí­mű kö­te­té­nek szer­ző­i­vel a Hemingway ét­te­rem­ben.

 

This gallery contains 89 photos

Jelen-lét – Magyar Kárpitművészek kiállítása

| 0 comments

2012. ok­tó­ber 18- ok­tó­ber 28.

Szent István Bazilika Érseki Társszékesegyház Lovagterem /lifttel a ki­lá­tó felé/ 1051 Budapest, Hercegprímás u. 7. Jelen-lét A Magyar Kárpitművészek Egyesületének ki­ál­lí­tá­sa
A ki­ál­lí­tás meg­nyi­tot­ta: Kontsek Ildikó, mű­vé­szet­tör­té­nész, a Keresztény Múzeum igaz­ga­tó­ja

 

 

This gallery contains 91 photos

2012. október 19.

Átadták az idei kortárs festőművészeti díjakat

Veress Sándor László kap­ta a Magyar Festészet Napja Életműdíját Veress Sándor László, Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kap­ta idén a Magyar Festészet Napja Életműdíját. A ran­gos szak­mai el­is­me­rést tí­ze­dik al­ka­lom­mal ad­ták át az ese­mény­so­ro­zat ok­tó­ber 18-i meg­nyi­tó­ján, a Magyar Nemzeti Galériában. Ugyanitt ke­rült … Tovább

2012. október 19.

Van-e neme a tehetségnek?

Női vo­nal a Ferencvárosban Női vo­nal cím­mel nyí­lik fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás szep­tem­ber 19-én a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény fa­lai kö­zött. A ki­ál­lí­tás­hoz szim­pó­zi­um is kap­cso­ló­dik, amely­re a szer­ve­zők négy elő­adót hív­tak meg, hogy ref­lek­tál­ja­nak a kor­társ ma­gyar fes­tő­mű­vész­nők nem­zet­kö­zi és ha­zai hely­ze­té­re. … Tovább

2012. október 10.

Kiemelt rendezvények

ok­tó­ber 18. | csü­tör­tök 11.00 Szent István Bazilika Érseki Társszékesegyház Lovagterem /lifttel a ki­lá­tó felé/ 1051 Budapest, Hercegprímás u. 7. Jelen-lét A Magyar Kárpitművészek Egyesületének ki­ál­lí­tá­sa Megnyitja: Kontsek Ildikó, mű­vé­szet­tör­té­nész, a Keresztény Múzeum igaz­ga­tó­ja Nyitva tar­tás: 10.00 – 16.30 ok­tó­ber 28-ig … Tovább