Élő magyar festészet – Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

2012. októ­ber 18. “Élő magyar fes­té­szet” — Magyar­or­szág három fes­té­sze­ti gene­rá­ci­ó­já­nak bemu­ta­tó­ja Magyar Nem­ze­ti Galé­ria (Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let. 1014 Buda­pest, Szent György tér 2.) Élő magyar fes­té­szet A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, vala­mint az Élet­mű­díj és a Maticska-díj átadá­sa Kurá­tor: Atlasz Gábor, Buk­ta Nor­bert,…

Continue Reading

Üvegművészetünk

2012. októ­ber 20-november 21. Róth Mik­sa Emlék­ház (1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26.) Üveg­mű­vé­sze­tünk A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: dr. Mészá­ros Balázs  

Continue Reading

Női vonal a Ferencvárosban

2012. októ­ber 19-október 29. Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény ( 1092 Buda­pest, Ráday u. 18. (bejá­rat az Erkel u. 15. felől) Fes­tő­nők ma – szim­pó­zi­um Beszél­ge­tés és kiál­lí­tás meg­nyi­tó  „Női vonal” cím­mel Szim­pó­zi­um­ra meg­hí­vott elő­adók: Kese­rű Kata­lin, Feledy Balázs, Sza­bó Noé­mi, Sza­kolczay Lajos Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la    

Continue Reading

Biblia Pauperum” – Szakrális festészet ma

2012. októ­ber 20. Horánsz­ky utca Jezsu­i­ta temp­lom  (1085 Buda­pest, Horánsz­ky u. 18–22.) „Bib­lia Pau­pe­rum” Szak­rá­lis fes­té­szet ma A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész    

Continue Reading

Alkoss a szerzőkkel!

2012. októ­ber 20. Heming­way étte­rem ( 1118 Buda­pest, Kosz­to­lá­nyi Dezső tér 2. Feneketlen-tó) Alkoss a szer­zők­kel! Brá­da Tibor – Sipos End­re Kis műte­rem soro­zat: Táj­kép­fes­tés akva­rel­lel Cser Kiadó és Magyar Művész­el­lá­tó A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Brá­da Tibor fes­tő­mű­vész Közös alko­tás  A Kis Műte­rem soro­zat: Táj­kép­fes­té­szet akva­rel­lel című köte­té­nek szer­ző­i­vel a Heming­way…

Continue Reading

Szentgyörgyi József kiállítása

2012. októ­ber Gel­lért Szál­ló ( 1111 Buda­pest  Szent Gel­lért tér 1.) Szent­györ­gyi József fes­tő­mű­vész kamara-kiállítása Beszél­ge­tés Szent­györ­gyi József­fel, a 2011. évi MFN élet­mű­dí­jas­sal A beszél­ge­tést vezet­te: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész  

Continue Reading

Jelen-lét – Magyar Kárpitművészek kiállítása

2012. októ­ber 18- októ­ber 28. Szent Ist­ván Bazi­li­ka Érse­ki Társ­szé­kes­egy­ház Lovag­te­rem /lifttel a kilá­tó felé/ 1051 Buda­pest, Her­ceg­prí­más u. 7. Jelen-lét A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa A kiál­lí­tás meg­nyi­tot­ta: Kont­sek Ildi­kó, művé­szet­tör­té­nész, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja    

Continue Reading

Átadták az idei kortárs festőművészeti díjakat

Veress Sán­dor Lász­ló kap­ta a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Élet­mű­dí­ját Veress Sán­dor Lász­ló, Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kap­ta idén a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Élet­mű­dí­ját. A ran­gos szak­mai elis­me­rést tíze­dik alka­lom­mal adták át az ese­mény­so­ro­zat októ­ber 18-i meg­nyi­tó­ján, a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban. Ugyan­itt került sor a leg­ígé­re­te­sebb fia­tal fes­tők­nek járó 2012-es Matics­ka Jenő-díj átadá­sá­ra…

Continue Reading

Van-e neme a tehetségnek?

Női vonal a Ferenc­vá­ros­ban Női vonal cím­mel nyí­lik fes­té­sze­ti kiál­lí­tás szep­tem­ber 19-én a Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény falai között. A kiál­lí­tás­hoz szim­pó­zi­um is kap­cso­ló­dik, amely­re a szer­ve­zők négy elő­adót hív­tak meg, hogy ref­lek­tál­ja­nak a kor­társ magyar fes­tő­mű­vész­nők nem­zet­kö­zi és hazai hely­ze­té­re. A kiál­lí­tott alko­tá­sok, sőt, talán min­den alko­tás azt mutat­ja be,…

Continue Reading

Kiemelt rendezvények

októ­ber 18. | csü­tör­tök 11.00 Szent Ist­ván Bazi­li­ka Érse­ki Társ­szé­kes­egy­ház Lovag­te­rem /lifttel a kilá­tó felé/ 1051 Buda­pest, Her­ceg­prí­más u. 7. Jelen-lét A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Kont­sek Ildi­kó, művé­szet­tör­té­nész, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja Nyit­va tar­tás: 10.00 – 16.30 októ­ber 28-ig 17.00 Magyar Nem­ze­ti Galé­ria Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let.…

Continue Reading