2013. február 18.

Csatlakozás a 2013. évi programokhoz

Tisztelt Galériavezető! Felkérjük, hogy in­téz­mé­nyé­vel kap­cso­ló­dó ren­dez­vény­ként csat­la­koz­zon a Magyar Festészet Napjai fesz­ti­vál­hoz. Az ala­pít­vá­nyunk ál­tal szer­ve­zett, ki­emelt prog­ra­mok 2013. ok­tó­ber 11-20-ig ter­je­dő idő­szak­ban ke­rül­nek meg­ren­de­zés­re. Festészeti ki­ál­lí­tá­suk ter­mé­sze­te­sen kez­dőd­het előbb és zá­ród­hat ké­sőbb. A Magyar Festészet Napja Alapítvány szán­dé­ka, … Tovább