Csatlakozás a 2013. évi programokhoz

Tisz­telt Galé­ria­ve­ze­tő! Fel­kér­jük, hogy intéz­mé­nyé­vel kap­cso­ló­dó ren­dez­vény­ként csat­la­koz­zon a Magyar Fes­té­szet Nap­jai fesz­ti­vál­hoz. Az ala­pít­vá­nyunk által szer­ve­zett, kiemelt prog­ra­mok 2013. októ­ber 11–20-ig ter­je­dő idő­szak­ban kerül­nek meg­ren­de­zés­re. Fes­té­sze­ti kiál­lí­tá­suk ter­mé­sze­te­sen kez­dőd­het előbb és záród­hat később. A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány szán­dé­ka, hogy erő­sít­se a köz­tu­dat­ban a magyar fes­té­szet össze­tar­to­zá­sát. A fest­mé­nyek…

Continue Reading