2013. július 29.

THE TALENT (VI. Diploma Nélkül)

Képzőművészeti pá­lyá­zat a 12. Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból A Bakelit Multi Art Center kép­ző­mű­vé­sze­ti pá­lyá­za­tot hir­det au­to­di­dak­ta mű­vé­szek szá­má­ra. A pá­lyá­zat cél­ja, hogy se­gít­se a te­het­sé­ges al­ko­tók elő­re­lé­pé­sét, va­la­mint be­mu­tat­ko­zá­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra. A pá­lyá­zat té­má­ja: „DINAMIKA” A ki­ál­lí­tan­dó mű­ve­ket … Tovább