THE TALENT (VI. Diploma Nélkül)

Kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­zat a 12. Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból A Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­za­tot hir­det auto­di­dak­ta művé­szek szá­má­ra. A pályá­zat cél­ja, hogy segít­se a tehet­sé­ges alko­tók elő­re­lé­pé­sét, vala­mint bemu­tat­ko­zá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra. A pályá­zat témá­ja: „DINAMIKA” A kiál­lí­tan­dó műve­ket pályá­zat kere­tén belül füg­get­len szak­mai zsű­ri válo­gat­ja ki. Leadá­si határ­idő:…

Continue Reading