2013. szeptember 29.

október 14. hétfő

16.00 Párbeszéd Háza, ká­pol­na 1085 Budapest, Horánszky ut­ca 20. KAPU Kalmárné Horóczi Margit fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa Megnyitja: Somogyi György mű­vé­szet­tör­té­nész Közreműködik: Krulik Eszter he­ge­dű­mű­vész Nyitva tar­tás: 15-19 órá­ig ok­tó­ber 18-ig

2013. szeptember 29.

október 15. kedd

18.00  Semmelweis Szalon 1085 Budapest, Üllői út 26. FÉNY ÉS ÁRNYÉK Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa A fes­tő­vel be­szél­get és a ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Sediánszky Nóra dra­ma­turg A meg­te­kin­tés­hez a to­váb­bi na­po­kon be­je­lent­ke­zés szük­sé­ges: tel.: +36 20 663 2055, rendezveny@semmelweis-univ.hu no­vem­ber 15-ig 18.00  Karinthy … Tovább

2013. szeptember 29.

október 17. csütörtök

17.00  KULTI Szalon 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1-3.    „Pszeudo Csontváryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – ki­ál­lí­tás  Az Újbudai Kulturális Intézet és Dr. Gegesi Kiss József be­mu­tat­ja a „pszeudo-Csontváry” mű­ve­ket. 18.00  Graphisoft Park | 58. sz. épü­let 1031 Budapest, Záhony ut­ca 7. A ma­gyar kö­zép­ge­ne­rá­ció … Tovább

2013. szeptember 29.

október 18. péntek

10.00  Kelenhegyi Művészház 1114 Budapest, Kelenhegyi út 12-14. Koszorúzás, Matzon Frigyes em­lék­táb­lá­já­nak ün­ne­pé­lyes ava­tá­sa 12.00  1111 Budapest, Gárdonyi tér Koszorúzás a Csontváry em­lék­táb­lá­nál Köszöntőt mond: Kiss Zoltán László, Jankovics Marcell 11.00-12.00  Gellért Hotel, Zene te­rem 1114 Budapest, Szent Gellért tér 1. … Tovább

2013. szeptember 29.

október 19. szombat

10.00-16.00  Nyitott fes­tő­mű­hely Művészek, ama­tőr fes­tők rész­vé­te­lé­vel – kor­osz­tá­lyi meg­kö­tés nél­kül 11.00-13.00  Karinthy Szalon 1111 Karinthy Frigyes u. 22.  Csontváry puzzle Interaktív mű­vé­sze­ti já­ték  gyer­me­kek­nek. 12.00  Sarok Pont’10  1111 Budapest, Bercsényi ut­ca 10-12.  Kiállítás pszi­chi­át­ri­ai be­te­gek mun­ká­i­ból 16.00 Szolnoki Galéria … Tovább

2013. szeptember 29.

október 20. vasárnap

11.00-13.00  Karinthy Szalon 1111 Budapest, Karinthy Frigyes ut­ca 22.  Csontváry puzzle in­ter­ak­tív mű­vé­sze­ti já­ték gyer­me­kek­nek 16.00  KULTI Szalon 1111 Budapest, Szent Gellért  tér 1-3.  „Látomástól az al­ko­tá­sig”  Csontváry Kosztka Tivadar mun­kás­sá­ga a pszi­cho­bi­og­rá­fia tük­ré­ben Közreműködik: Dr. Kőváry Zoltán kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus … Tovább

2013. szeptember 29.

október 22. kedd

19.00  Róth Miksa Emlékház 1078 Budapest, Nefelejcs ut­ca 26. I. eme­let: „Ballada” – Kortárs üveg­festészeti ki­ál­lí­tás Felkért üveg­mű­vé­szek II. eme­let: Életvonal  A Magyar Kárpitművészek Egyesületének ki­ál­lí­tá­sa Köszöntőt mond: Lencsés Ida, Ferenczy-díjas kár­pit­mű­vész, ku­rá­tor Megnyitja: Dvorszky Hedvig mű­vé­szet­tör­té­nész Nyitva tar­tás: K-V: 14-18 órá­ig … Tovább

2013. szeptember 29.

október 25. péntek

16.00-19.00 Graphisoft Park ét­ter­me 1031 Budapest, Záhony ut­ca 7. Szimpozium a kor­társ ma­gyar fes­té­szet­ről, az MMA és az MFN ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben Lajta Gábor: Meghalt a fes­té­szet, él­jen a fes­té­szet? Szemadám György: A pá­pu­ák­tól a Műcsarnokig is­ki Kocsis Tibor Szt. Lukács … Tovább

2013. szeptember 29.

Budapesti csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 17. kedd Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest, 1088 Szabó Ervin tér 1. (Bejárat a Reviczky u. fe­lől) Szintézis Vincze Angéla fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa Megnyitja: Török Gábor Nyitva tar­tás: H-P: 10.00-20.00 Szo: 10.00-16.00 ok­tó­ber 13-ig SZEPTEMBER 19. csü­tör­tök Erdei Éva Galéria … Tovább