október 14. hétfő

16.00 Pár­be­széd Háza, kápol­na 1085 Buda­pest, Horánsz­ky utca 20. KAPU Kal­már­né Horóczi Mar­git fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész Köz­re­mű­kö­dik: Kru­lik Esz­ter hege­dű­mű­vész Nyit­va tar­tás: 15–19 órá­ig októ­ber 18-ig

Continue Reading

október 15. kedd

18.00  Sem­mel­weis Sza­lon 1085 Buda­pest, Üllői út 26. FÉNY ÉS ÁRNYÉK Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa A fes­tő­vel beszél­get és a kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Sedi­ánsz­ky Nóra dra­ma­turg A meg­te­kin­tés­hez a továb­bi napo­kon beje­lent­ke­zés szük­sé­ges: tel.: +36 20 663 2055, rendezveny@semmelweis-univ.hu novem­ber 15-ig 18.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22. 60 – Gáll…

Continue Reading

október 17. csütörtök

17.00  KULTI Sza­lon 1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1–3.    „Psze­u­do Csont­váryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – kiál­lí­tás  Az Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet és Dr. Gege­si Kiss József bemu­tat­ja a „pszeudo-Csontváry” műve­ket. 18.00  Gra­phi­soft Park | 58. sz. épü­let 1031 Buda­pest, Záhony utca 7. A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb fes­tő­mű­vé­szek közös kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Son­ja Kos­tić a…

Continue Reading

október 18. péntek

10.00  Kelen­he­gyi Művész­ház 1114 Buda­pest, Kelen­he­gyi út 12–14. Koszo­rú­zás, Mat­zon Fri­gyes emlék­táb­lá­já­nak ünne­pé­lyes ava­tá­sa 12.00  1111 Buda­pest, Gár­do­nyi tér Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál Köszön­tőt mond: Kiss Zol­tán Lász­ló, Jan­ko­vics Mar­cell 11.00–12.00  Gel­lért Hotel, Zene terem 1114 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1. Veres Sán­dor Lász­ló kama­ra kiál­lí­tá­sa Vin­c­ze Angé­la beszél­get a tava­lyi élet­mű­dí­jas művésszel…

Continue Reading

október 19. szombat

10.00–16.00  Nyi­tott fes­tő­mű­hely Művé­szek, ama­tőr fes­tők rész­vé­te­lé­vel – kor­osz­tá­lyi meg­kö­tés nél­kül 11.00–13.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Karin­thy Fri­gyes u. 22.  Csont­váry puzzle Inter­ak­tív művé­sze­ti játék  gyer­me­kek­nek. 12.00  Sarok Pont’10  1111 Buda­pest, Ber­csé­nyi utca 10–12.  Kiál­lí­tás pszi­chi­át­ri­ai bete­gek mun­ká­i­ból 16.00 Szol­no­ki Galé­ria Szol­nok, Temp­lom út 2. „ŐRZŐK” a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa…

Continue Reading

október 20. vasárnap

11.00–13.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes utca 22.  Csont­váry puzzle inter­ak­tív művé­sze­ti játék gyer­me­kek­nek 16.00  KULTI Sza­lon 1111 Buda­pest, Szent Gel­lért  tér 1–3.  „Láto­más­tól az alko­tá­sig”  Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar mun­kás­sá­ga a pszi­cho­bi­og­rá­fia tük­ré­ben Köz­re­mű­kö­dik: Dr. Kőváry Zol­tán kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus 16.00  REÖK Palo­ta 6720 Sze­ged, Tisza Lajos krt. 56. Doye­nek…

Continue Reading

október 21. hétfő

17.00  Prest­ige Galé­ria Buda­pest, Falk Mik­sa u. 7. Mini­ké­pek — 100 fes­tő közös kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: dr. Feledy Balázs művé­sze­ti író novem­ber 12-ig

Continue Reading

október 22. kedd

19.00  Róth Mik­sa Emlék­ház 1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26. I. eme­let: „Bal­la­da” – Kor­társ üveg­festészeti kiál­lí­tás Fel­kért üveg­mű­vé­szek II. eme­let: Élet­vo­nal  A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa Köszön­tőt mond: Len­csés Ida, Ferenczy-díjas kár­pit­mű­vész, kurá­tor Meg­nyit­ja: Dvorsz­ky Hed­vig művé­szet­tör­té­nész Nyit­va tar­tás: K-V: 14–18 órá­ig novem­ber 10-ig

Continue Reading

október 25. péntek

16.00–19.00 Gra­phi­soft Park étter­me 1031 Buda­pest, Záhony utca 7. Szim­po­zi­um a kor­társ magyar fes­té­szet­ről, az MMA és az MFN ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben Laj­ta Gábor: Meg­halt a fes­té­szet, éljen a fes­té­szet? Sze­ma­dám György: A pápu­ák­tól a Műcsar­no­kig iski Kocsis Tibor Szt. Lukács dilem­mák Fel­tö­rek­vő kor­társ fes­té­szet a kép­ző­mű­vé­szet for pro­fit hely­szí­ne­in

Continue Reading

Budapesti csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 17. kedd Fővá­ro­si Sza­bó Ervin Könyv­tár Buda­pest, 1088 Sza­bó Ervin tér 1. (Bejá­rat a Revicz­ky u. felől) Szin­té­zis Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Török Gábor Nyit­va tar­tás: H-P: 10.00–20.00 Szo: 10.00–16.00 októ­ber 13-ig SZEPTEMBER 19. csü­tör­tök Erdei Éva Galé­ria 1213 Buda­pest, Kon­dor utca 29.  Örök ván­dor­lás Kopócsy Judit kiál­lí­tá­sa…

Continue Reading