Keserü Ilona kapta az életműdíjat a Magyar Festészet Napja alkalmából

Nép­sza­bad­ság Online cik­ke a REÖK Palo­tá­ban nyílt kiál­lí­tás­ról.

Continue Reading

Dr. Tulassay Tivadar köszöntője a „A magyar középgeneráció” reprezentatív kiállításán

Tisz­telt Höl­gye­im és Ura­im! A Magyar Fes­té­szet Nap­ja idén októ­ber 14–25-ig tar­tó hét­re esett. S jól van így ez az ellent­mon­dás. Az idő szo­rí­tá­sá­ban és a modern kor embe­ri roha­ná­sá­ban szin­te mind­egy is: egy nap vagy egy hét. Az örök­ké­va­ló­ság­hoz képest pedig – miként a zsol­tá­ros írja: ezer esz­ten­dő annyi…

Continue Reading

Sajtótájékoztató galéria

Continue Reading

Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Gra­phi­soft Park ad ott­hont a kor­társ művé­sze­ti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Buda­pest 2013. októ­ber 10. – Tizen­ket­te­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja a nagy­kö­zön­sé­get. A tizen­egy évvel ezelőtt egy­na­pos­nak indult kor­társ festészet-ünnep…

Continue Reading