2013. október 24.

Dr. Tulassay Tivadar köszöntője a „A magyar középgeneráció” reprezentatív kiállításán

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Festészet Napja idén ok­tó­ber 14-25-ig tar­tó hét­re esett. S jól van így ez az el­lent­mon­dás. Az idő szo­rí­tá­sá­ban és a mo­dern kor em­be­ri ro­ha­ná­sá­ban szin­te mind­egy is: egy nap vagy egy hét. Az örök­ké­va­ló­ság­hoz … Tovább

2013. október 10.

Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Graphisoft Park ad ott­hont a kor­társ mű­vé­sze­ti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Budapest 2013. ok­tó­ber 10. – Tizenkettedik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Festészet Napját ok­tó­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők vé­dő­szent­jé­nek ün­ne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tó ki­ál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja … Tovább