Sajtóközlemény 2013

Meg­úju­ló hagyo­má­nyok a Magyar Fes­té­szet Nap­ján A Gra­phi­soft Park ad ott­hont a kor­társ művé­sze­ti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Buda­pest 2013. októ­ber 10. – Tizen­ket­te­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja a nagy­kö­zön­sé­get. A tizen­egy…

Continue Reading