Szol­noki kiál­lí­tás

  2014 Folyó – A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti cso­port kiál­lí­tá­sa 2014 Szol­no­ki Galé­ria -(5000, Szol­nok, Temp­lom út 2.) 2014.október 18 — decem­ber 15. Köszön­tőt mon­dott: Sza­lay Ferenc Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re vala­mint Sze­ma­dán György a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti tago­za­tá­nak veze­tő­je A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Nagy T. Kata­lin művé­szet­tör­té­nész A meg­nyi­tó…

Continue Reading

Női vonal 3 kiállítás

  Női vonal III.– cso­por­tos kiál­lí­tás 2014. októ­ber 17-október 29. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sipos End­re művé­sze­ti író, fes­tő­mű­vész Köz­re­mű­kö­dött: Sza­bó Fran­cis­ka és Sza­bó Péter Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes MTVA Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész Kiál­lí­tó művé­szek: Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó, Csisz­ér Zsu­zsi, Deák Ilo­na, Ficsor Sarol­ta,…

Continue Reading

Főrendezvény három generáció kiállítása

Élő Magyar Festészet- Három gene­rá­ció kiál­lí­tá­sa Bál­na Buda­pest ( 1093 Buda­pest, Fővám tér 11–12.) 2014. októ­ber 19-november 02. Meg­nyi­tot­ta: Don­csev  And­rás a MTVA kul­tu­rá­lis főszer­kesz­tő­je A kiál­lí­tást mél­tat­ta: Antall Ist­ván a Magyar Rádió iro­dal­mi szer­kesz­tő­je A meg­nyi­tó ünnep­ség alkal­má­ból köz­re­mű­köd­tek a Magyar Nem­ze­ti Szín­ház művé­szei: Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szor­csik…

Continue Reading

”Miniképek” kiállítás

DUAL ART galé­ria (1053 Buda­pest, Kirá­lyi Pál utca 9.) Miniképek-100 fes­tő kiál­lí­tá­sa 2014. októ­ber 19-november 02. Meg­nyi­tot­ta: Feledy Balázs művé­sze­ti író Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész

Continue Reading

Róth Miksa Emlék­ház

Tisz­te­let a gótikának-Kortárs üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás Róth Mik­sa Emlék­ház ( 1078 Buda­pest Nefe­lejcs utca 26.) 2014. októ­ber 20- novem­ber 16. Meg­nyi­tot­ta: Balázs Mik­lós Ernő moza­ik­mű­vész Kurá­tor: Czif­rák Lász­ló

Continue Reading