BÁLNA 2015 októ­ber 2.

F É N Y”- című fes­té­sze­ti kiál­lí­tás 2015 a Fény éve, Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar tisz­te­le­té­re B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.) 2015 októ­ber 16-november 6. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész Köz­re­mű­kö­dött: Éder György csel­lón         A Fény  című elő­adás 2016. novem­ber 2.…

Continue Reading

ÉLŐ MŰVÉSZET

Árad a fény a magyar fes­té­szet nap­ján A fény és a szín művé­sze­ti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se áll a magyar fes­té­szet nap­já­nak közép­pont­já­ban A fény és a szín művé­sze­ti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se köré szer­ve­ző­dik a magyar fes­té­szet nap­ja idei orszá­gos ren­dez­vény­so­ro­za­ta, ame­lyen 300 művész több mint 2000 alko­tá­sa lesz lát­ha­tó októ­ber 2. és…

Continue Reading