2015. október 12.

BÁLNA 2015 októ­ber 2.

“F É N Y”- cí­mű fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás 2015 a Fény éve, Csontváry Kosztka Tivadar tisz­te­le­té­re B32 Galéria és Kultúrtér (1111 Budapest, Bartók Béla út 32.) 2015 ok­tó­ber 16-november 6. A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Feledy Balázs mű­vé­szet­tör­té­nész Közreműködött: Éder György csel­lón   … Tovább

2015. október 8.

ÉLŐ MŰVÉSZET

Árad a fény a ma­gyar fes­té­szet nap­ján A fény és a szín mű­vé­sze­ti al­kal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se áll a ma­gyar fes­té­szet nap­já­nak kö­zép­pont­já­ban A fény és a szín mű­vé­sze­ti al­kal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se kö­ré szer­ve­ző­dik a ma­gyar fes­té­szet nap­ja idei or­szá­gos ren­dez­vény­so­ro­za­ta, ame­lyen 300 … Tovább