REFLEX

Ref­lex – A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti cso­port kiál­lí­tá­sa 2015 Szol­no­ki Galé­ria (5000, Szol­nok, Temp­lom út 2.) 2015. októ­ber 17-december 13. Köszön­tőt mon­dott: Sza­lay Ferenc Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re vala­mint Pogány Gábor Benő a Szol­no­ki Művé­sze­ti Egye­sü­let elnö­ke A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész Köz­re­mű­kö­dött: Ágos­ton Béla – Pen­gő Csa­ba  

Continue Reading

NŐI VONAL IV októ­ber 14

Női Vonal IV. – cso­por­tos kiál­lí­tás B29 (1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29.) 2016. októ­ber 14-október 30. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Gas­sa­ma Sza­bó Ber­na­dett A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes a MFN Ala­pít­vány szó­vi­vő­je Köz­re­mű­kö­dött: Voi­ce Drops Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész Kiál­lí­tó művé­szek: Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó,…

Continue Reading

MROE Kiál­li­tás októ­ber 16

Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek “Kont­rasz­tok” című kiál­lí­tá­sa — 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiál­lí­tá­sa Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény (1092 Buda­pest, Ráday u. 18.) 2015.október 16-november 7. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sza­lay József művész­ta­nár, MROE elnö­ke Köz­re­mű­kö­dött:  Sza­bó Fran­cis­ka fes­tő­mű­vész és csa­lád­ja www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny

Continue Reading