2016. szeptember 19.

Magyar Festészet Napja 2010

A IX. Magyar Festészet Napja to­vább­ra is a ha­zai kor­társ fes­té­szet leg­na­gyobb ün­ne­pe. A már ha­gyo­mánnyá vált ut­ca­tár­lat, Doyenek ki­ál­lí­tás, a csí­ki fes­tők, a mi­ni­a­tű­rök és más, köz­ked­velt és várt ese­mé­nyek mel­lett az idén szá­mos új­don­ság­gal is ta­lál­koz­hat, aki ok­tó­ber … Tovább