Magyar Festészet Napja 2010

A IX. Magyar Fes­té­szet Nap­ja tovább­ra is a hazai kor­társ fes­té­szet leg­na­gyobb ünne­pe. A már hagyo­mánnyá vált utca­tár­lat, Doye­nek kiál­lí­tás, a csí­ki fes­tők, a mini­a­tű­rök és más, köz­ked­velt és várt ese­mé­nyek mel­lett az idén szá­mos újdon­ság­gal is talál­koz­hat, aki októ­ber 11. és 18. között ellá­to­gat a fesz­ti­vál ren­dez­vé­nye­i­re. Bár a…

Continue Reading