Klebelsberg Kultúrkúria

Átszellemített tár­gyak – Csoportos sík­plasz­ti­kai ki­ál­lí­tás
Klebelsberg Kúria (1028 Budapest, II. ke­rü­let, Templom ut­ca 2-10.)
2016. ok­tó­ber 20-november 6.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sipos Endre fes­tő­mű­vész, mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus

Kiállító mű­vé­szek:
Albrecht Júlia, Atlasz Gábor, †Bakonyi Mihály, Bánkúti Emese, Barabás Márton, Baráth Fábián, B. Gömbös Ilona, Birkás István, Dréher János, Erdei Éva, Ficsór Sarolta, Fülöp Zoltán, Füriné Babits Ágnes, Gellért Marianna, Héder Mária Gabriella, Juhász Erika, Kasza László, Kelemen Kata, Kemenes Katalin, Kiss Etelka, Koppány Attila, Kovács Péter Balázs (KPB), Lencsés Ida, Lipcsey Judit, Magyar Józse, Mayer Berta, Miske Emő, M. Novák András, Nádler László, Olescher Tamás, †Paizs László, Piszkátor Ildikó, Réti Ágnes, Rómer Ilon, Serényi H. Zsigmond, Sipos Endre, Strissowszky Szilárd, Szarka Hajnalka, Székács Zoltán, Székely Móri Márta, Szkotniczky Péter

A fo­tó­kat ké­szí­tet­te: Török Gábor

This gallery contains 22 photos

FÉNY ÉS ÁRNYÉK 2016

Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész
ki­ál­lí­tá­sa és szín­há­zi elő­adá­sa
Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeum
(2500 Esztergom, Szent István tér 1.)
2016. Szeptember 23 – 2016. ok­tó­ber 30.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Baranyainé Kontsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igaz­ga­tó­ja
Közreműködött:
Horváth Ange László és Atlasz Gábor

http://www.mnmvarmuzeuma.hu/

This gallery contains 6 photos

Dzsámi Múzeum

„Fénybrigád és meg­hí­vot­tai”
Üvegfestészeti ki­ál­lí­tás
Dzsámi Múzeum (2500 Esztergom,Berényi Zsigmond u.18.)
2016. ok­tó­ber 16- no­vem­ber 15.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szekeresné Czinege Erzsébet a Dzsámi Múzeum igaz­ga­tó­ja
Közreműködött: Móra Erzsi és Gál Gábor

This gallery contains 10 photos

NŐI VONAL V 2016

Női Vonal V.
Próféta Galéria
(1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.)
2016. ok­tó­ber 17- de­cem­ber 31.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta:
Doncsev András a Nemzeti Kulturális Alap al­el­nö­ke
Közreműködött: Csernus Szilvia  ének,
Morvai Tamás  gi­tár
Kurátor: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész

Kiállító mű­vé­szek:
Bikácsi Daniella, Vincze Angéla, Benczúr Anita, Vojnics Erzsébet, Csáth Annamária, Zöld Anikó, Csiszér Zsuzsi, Deák Ilona, Ficsor Sarolta, Hánsági Hédi, Harmati Zsófia, Ilona Keserű Ilona, Knopf Andrea, Kovács Lola, Kopócsi Judit, Krajcsovics Éva, Krón Zsuzsa, Makó Judit, Maria B. Raunio, Mara Kinga Villő, Matyus Dóra, Mayer Berta, Mészáros Ágnes, Nádas Alexandra, Navratil Judit, Osgyányi Róza, Osgyányi Sára, Papageorgiu Andrea, Pintérné Varga Zsuzsanna, Schnedarek Réka, Szabó Franciska, Székely Móri Márta, Szilárd Klára, Tompai Ildikó, Tóth Angelika, Varga Edina, Varga Patrícia Minerva, Vágó Magdolna, Ványai Magdolna, Verebics Ágnes, Verebics Katatalin, Véghseő Klára
www.profetagaleria.hu

This gallery contains 10 photos

Deák 17 2016

Művészeti Iskolások cí­mű ki­ál­lí­tás
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
(Budapest, Deák Ferenc ut­ca 17.)
2016. ok­tó­ber 19- ok­tó­ber 29.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta:
Gassama- Szabó Bernadett mű­vé­szet­tör­té­nész
A ki­ál­lí­tás há­zi­asszo­nya:
Kaposi Dorka ga­lé­ria­ve­ze­tő
http://www.deak17galeria.hu

 

 

This gallery contains 10 photos

Szent Adalbert Központ 2016

“Élő ma­gyar fes­té­szet” – Magyarország há­rom fes­té­sze­ti ge­ne­rá­ci­ó­já­nak be­mu­ta­tó­ja
A Magyar Festészet nap­ja köz­pon­ti, fő ren­dez­vé­nye

Szent Adalbert Központ
(2500 Esztergom, Szent István tér 10.)
2016. ok­tó­ber 16-november 9.

 

A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szurcsik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész,
a Magyar Képzőművészeti Egyetem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi do­cen­se
A ren­dez­vény há­zi­asszo­nya: Cserháti Ágnes, a MFNA szó­vi­vő­je
Díjátadások: Életműdíj, Maticska Jenő-díj az EMMI tá­mo­ga­tá­sá­val,
Magyar Művészeti Akadémia Festészeti-díja
Közreműködött: Móra Erzsi és Gál Gábor
www.szentadalbert.hu

A fo­tó­kat ké­szí­tet­te: ifj. Török Gábor

2016.10.16. Szent Adalbert Központ „Élő ma­gyar fes­té­szet”

This gallery contains 31 photos

Rondella Galéria 2016

“Üdvözlet a szabadsághozóknak” országos pályázati kiállítás az 1956-os forradalom és Mindszenty bíboros emlékének szentelve

Rondella Galéria (2500 Esztergom, Szent István tér 1.)

2016. október 16-november 9.
Köszöntőt mondott: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
A kiállítást megnyitotta: Kontsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igazgatója
Mindszentyről megemlékezett: Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány titkára
Díjkiosztás:
Esztergom Város Díja: átadta Romanek Etelka
MANK Díja: átadta Dr. Hóvári János, a MANK főigazgatója
 http://rondellagaleria.blogspot.hu/

A fo­tó­kat ké­szí­tet­te: Mudrák Attila
2016.10.16. Rondella Galéria

This gallery contains 0 photos

Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 2016

Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének
“REJTÉLY” cí­mű ki­ál­lí­tá­sa – 50 mű­vész­ta­nár kö­zös or­szá­gos ki­ál­lí­tá­sa


Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (1092 Budapest, Ráday u. 18.)
2016. ok­tó­ber 8-október 25.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szalay József mű­vész­ta­nár, MROE el­nö­ke
Közreműködött:  Szabó Franciska fes­tő­mű­vész

www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny

 

This gallery contains 0 photos