2B Galéria

2B Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: “Jótékony se­rény­ke­dé­sük­ben az an­gya­lok”
Kiál­lító művé­szek: Nagy József (Josef Nadj) és Csonka Petra

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
„Jótékony se­rény­ke­dé­sük­ben az an­gya­lok gya­kor­ta oly fi­gu­rá­kat, be­tű­ket, for­má­kat és han­go­kat ta­lál­tak és kí­nál­tak fel ne­künk, ha­lan­dók­nak, ame­lyek is­me­ret­le­nek vol­tak szá­munk­ra és cso­dá­la­to­sak is, és ame­lyek sem­mi­képp sem fe­lel­vén meg a meg­szo­kott nyelv­hasz­ná­lat­nak, ar­ra kell hogy in­dít­sa­nak ben­nün­ket, hogy az eszünk fe­let­ti ál­mél­ko­dás­tól min­den meg­ért­he­tő dol­gok ki­tar­tó ku­ta­tá­sá­ig, ku­ta­tá­suk­tól pe­dig mind­eme dol­gok tisz­te­le­té­ig és sze­re­te­té­ig el­jus­sunk.”

„In hanc uti­li­ta­tem cle­men­tes an­ge­li sa­epe fi­gu­ras, cha­rac­te­res, for­mas et vo­ces in­ve­ner­unt pro­po­su­e­runt­que nob­is mor­ta­li­bus et ig­no­tas et stu­pen­das nul­li­us rei iux­ta con­su­e­tum lin­gu­ae usum sig­ni­fi­ca­ti­vas, sed per ra­tio­nis nost­rae sum­mam adm­ira­ti­on­em in as­sidu­am in­tel­li­gi­bi­li­um per­vestiga­ti­on­em, de­in­de in il­lo­rum ip­so­rum ve­ne­ra­ti­on­em et amor­em in­duc­ti­vas.”
Johannes Reuchlin: De ar­te ca­ba­lis­ti­ca, Hagenhau, 1517, III. in Umberto Eco: A Foucault-inga, ford.: Barna Imre, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 14. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Októ­ber 16.

Előadások (ca. 10 perc)
ok­tó­ber 14., pén­tek 18:00, 19:00, 20:00
ok­tó­ber 15., szom­bat 16:00, 17:00, 18:00
ok­tó­ber 16., va­sár­nap 16:00, 17:00, 18:00

Nyitva tar­tás:
ok­tó­ber 14. 18.00-21.00
ok­tó­ber 15. 16.00-19.00
ok­tó­ber 16. 16.00-19.00

2b gallery_logo

1092 Budapest, Ráday u. 47.