2B Galéria

2B Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: “Jóté­kony serény­ke­dé­sük­ben az angya­lok“
Kiál­lító művé­szek: Nagy József (Josef Nadj) és Csonka Petra

Kiál­lí­tás rövid leírása:
„Jóté­kony serény­ke­dé­sük­ben az angya­lok gya­korta oly figu­rá­kat, betű­ket, for­má­kat és han­go­kat talál­tak és kínál­tak fel nekünk, halan­dók­nak, ame­lyek isme­ret­le­nek vol­tak szá­munkra és cso­dá­la­to­sak is, és ame­lyek sem­mi­képp sem felel­vén meg a meg­szo­kott nyelv­hasz­ná­lat­nak, arra kell hogy indít­sa­nak ben­nün­ket, hogy az eszünk feletti álmél­ko­dás­tól min­den meg­ért­hető dol­gok kitartó kuta­tá­sáig, kuta­tá­suk­tól pedig mind­eme dol­gok tisz­te­le­téig és sze­re­te­téig eljussunk.”

In hanc uti­li­ta­tem clemen­tes angeli saepe figu­ras, cha­rac­te­res, for­mas et voces inve­ne­runt pro­po­su­e­runt­que nobis mor­ta­li­bus et igno­tas et stu­pen­das nul­lius rei iuxta con­su­e­tum lin­guae usum signi­fi­ca­ti­vas, sed per rati­o­nis nost­rae sum­mam adm­ira­ti­o­nem in assi­duam intel­li­gi­bi­lium per­ves­ti­ga­ti­o­nem, deinde in illo­rum ipso­rum vene­ra­ti­o­nem et amorem induc­ti­vas.”
Johan­nes Reuch­lin: De arte caba­lis­tica, Hagen­hau, 1517, III. in Umberto Eco: A Foucault-inga, ford.: Barna Imre, Európa Könyv­ki­adó, Buda­pest, 1992

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 14. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Októ­ber 16.

Előa­dá­sok (ca. 10 perc)
októ­ber 14., pén­tek 18:00, 19:00, 20:00
októ­ber 15., szom­bat 16:00, 17:00, 18:00
októ­ber 16., vasár­nap 16:00, 17:00, 18:00

Nyitva tar­tás:
októ­ber 14. 18.00–21.00
októ­ber 15. 16.00–19.00
októ­ber 16. 16.00–19.00

2b gallery_logo

1092 Buda­pest, Ráday u. 47.