Kiál­lí­tás hely­színe: Móricz Zsig­mond Megyei és Váro­si Könyv­tár, Nyír­egy­há­za

Kiál­lí­tás címe: “Krúdy-mesék”
Kiál­lító művé­sz: Kere­kes Elek Győ­ző kép­ző­mű­vész
Meg­nyitja: Dr. Jáno­si Zol­tán iro­da­lom­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: Ola­jos Gábor gitár­mű­vész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A Krú­dy mesék előz­mé­nye a 2003-ban meg­ren­de­zett Krú­dy című kiál­lí­tás, mely­nek a tema­ti­ká­ja Krú­dy Gyu­la műve­i­re épül, vizu­á­li­san meg­idéz­ve annak figu­rá­it, han­gu­la­tát. Az akko­ri kiál­lí­tás új képek­kel bővült. A jelen kiál­lí­tá­son kb. 20–25 fest­mény sze­re­pel.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015 októ­ber 21. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015 novem­ber 6.

mzsk_logo

Nyit­va tar­tás:
H: 13.00–18.00
K-V: 9.00–18.00

4400 Nyír­egy­há­za, Sza­bad­ság tér 2.