Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Kiál­lí­tás hely­színe: Móricz Zsig­mond Megyei és Városi Könyv­tár, Nyír­egy­háza

Kiál­lí­tás címe: “Krúdy-mesék“
Kiál­lító művé­sz: Kere­kes Elek Győző képzőmű­vész
Meg­nyitja: Dr. Jánosi Zol­tán iro­da­lom­tör­té­nész
Köz­remű­kö­dik: Ola­jos Gábor gitárművész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A Krúdy mesék előz­mé­nye a 2003-ban meg­ren­de­zett Krúdy című kiál­lí­tás, mely­nek a tema­ti­kája Krúdy Gyula műve­ire épül, vizu­á­li­san meg­idézve annak figu­ráit, han­gu­la­tát. Az akkori kiál­lí­tás új képek­kel bővült. A jelen kiál­lí­tá­son kb. 20–25 fest­mény szerepel.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015 októ­ber 21. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015 novem­ber 6.

mzsk_logo

Nyitva tar­tás:
H: 13.00–18.00
K-V: 9.00–18.00

4400 Nyír­egy­háza, Sza­bad­ság tér 2.