Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Kiál­lí­tás hely­színe: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Kiál­lí­tás cí­me: “Krúdy-mesék”
Kiál­lító művé­sz: Kerekes Elek Győző kép­ző­mű­vész
Meg­nyitja: Dr. Jánosi Zoltán iro­da­lom­tör­té­nész
Közreműködik: Olajos Gábor gi­tár­mű­vész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A Krúdy me­sék előz­mé­nye a 2003-ban meg­ren­de­zett Krúdy cí­mű ki­ál­lí­tás, mely­nek a te­ma­ti­ká­ja Krúdy Gyula mű­ve­i­re épül, vi­zu­á­li­san meg­idéz­ve an­nak fi­gu­rá­it, han­gu­la­tát. Az ak­ko­ri ki­ál­lí­tás új ké­pek­kel bő­vült. A je­len ki­ál­lí­tá­son kb. 20-25 fest­mény sze­re­pel.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015 ok­tó­ber 21. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015 no­vem­ber 6.

mzsk_logo

Nyitva tar­tás:
H: 13.00-18.00
K-V: 9.00-18.00

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.