” ” – A Magyar Képzőművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete frissen végzett festőművészeinek kiállítása

2017 október 13 — november 3.

Ide­je: 2017. októ­ber 13-án, 18.00 óra
Helye: B32 Galé­ria és Kul­túr­tér Tre­zor Galé­ria
(1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.)
Meg­nyit­ja: Hor­váth Dáni­el fes­tő­mű­vész, a kiál­lí­tás kurá­to­ra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 3-ig (H-P: 10–18 h)

Kiál­lí­tó művé­szek: Bazsik Anna, Bódi Bri­git­ta, Cseh Fru­zsi­na, Gre­sa Már­ton, Garam­völ­gyi Gábor, Kiss Antó­nia Zsa­nett, Kis-Prumik Zol­tán,  Magyar Esz­ter,  Major Ármin, Máté Balázs, Németh Fru­zsi­na, Ozs­váth Sára, Pap Ramó­na, Takács Orso­lya, Tarr Atti­la, Tóth Anett,  Szi­lá­gyi Anna, Vég­vá­ri Ger­gely, Vin­c­ze Dáni­el

A tár­la­ton a művé­sze­ti fel­ső­ok­ta­tás­ban a közel­múlt­ban vég­zett fes­tő­mű­vé­szek mutat­koz­nak be a Magyar Fes­té­szet Nap­ja közön­sé­gé­nek. Tema­ti­kai és for­mai eklek­ti­kus­ság teszi iga­zán izgal­mas­sá ezt a válo­ga­tást. A kiál­lí­tás bete­kin­tést enged a fris­sen vég­zett gene­rá­ció világ­lá­tá­sá­ba. Mennyi­re köve­tik a tech­ni­kai újí­tá­so­kat, hogyan viszo­nyul­nak a hagyo­mány­hoz, mit talál­nak von­zó­nak és mitől tar­ta­nak a most húsz és har­minc közöt­ti.