A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb festőmű­vé­szek közös kiállítása

2013. ok­tó­ber 15-november 15.

Graphisoft Park Étterem és Konferencia Központ (1031 Budapest, Záhony ut­ca 7.)
A ma­gyar kö­zép­ge­ne­rá­ció és a szerb fes­tő­mű­vé­szek kö­zös ki­ál­lí­tá­sa

Köszöntöt mon­dott: Kocsány János a Graphisoft Park ve­zér­igaz­ga­tó­ja
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: prof. Dr. Tulassy Tivadar egye­te­mi ta­nár, aka­dé­mi­kus 
A szerb ven­dé­gek ré­szé­ről meg­nyi­tot­ta: Sonja Kostić  Szerbiai Képzőművészek Országos Egyesülete Igazgató Tanácsának tag­ja
Közreműködött: Concertino al­la pri­ma, Miroslav Jovanćić  he­ge­dűn, Verebes György zon­go­rán

Comments are closed.