A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb festőmű­vé­szek közös kiállítása

2013. októ­ber 15-november 15.

Gra­phi­soft Park Étte­rem és Kon­fe­ren­cia Köz­pont (1031 Buda­pest, Záhony utca 7.)
A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb fes­tő­mű­vé­szek közös kiál­lí­tá­sa

Köszön­töt mon­dott: Kocsány János a Gra­phi­soft Park vezér­igaz­ga­tó­ja
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: prof. Dr. Tulassy Tiva­dar egye­te­mi tanár, aka­dé­mi­kus 
A szerb ven­dé­gek részé­ről meg­nyi­tot­ta: Son­ja Kos­tić  Szer­bi­ai Kép­ző­mű­vé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te Igaz­ga­tó Taná­csá­nak tag­ja
Köz­re­mű­kö­dött: Con­cer­ti­no alla pri­ma, Miros­lav Jovanćić  hege­dűn, Vere­bes György zon­go­rán