Akció Festészet

AKCIÓ FESTÉSZET

Városi Könyvtár és Közösségi Ház

10 fes­tő­mű­vész ze­nei kí­sé­ret mel­lett kö­zel két óra alatt al­kot, mely fo­lya­mat vé­gig kí­sér­he­tő, meg­te­kint­he­tő min­den­ki szá­má­ra.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 15. szom­bat 15 óra

A fest­mé­nyek a szi­get­szent­mik­ló­si AFK (Akció Festészeti Képtár) gyűj­te­mé­nyé­be ke­rül­nek, in­téz­mé­nyek­be lesz­nek ki­he­lyez­ve, hogy a min­den­nap­ja­ik­ban mi­nél töb­ben ta­lál­koz­has­sa­nak kor­társ kép­ző­mű­vé­sze­ti al­ko­tá­sok­kal.

Információ: 20/99-35-955
Akció Festészeti Képtár

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.