AKCIÓ FESTÉSZET

Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház

10 fes­tő­mű­vész zenei kísé­ret mel­lett közel két óra alatt alkot, mely folya­mat végig kísér­he­tő, meg­te­kint­he­tő min­den­ki szá­má­ra.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 15. szom­bat 15 óra

A fest­mé­nyek a szi­get­szent­mik­ló­si AFK (Akció Fes­té­sze­ti Kép­tár) gyűj­te­mé­nyé­be kerül­nek, intéz­mé­nyek­be lesz­nek kihe­lyez­ve, hogy a min­den­nap­ja­ik­ban minél töb­ben talál­koz­has­sa­nak kor­társ kép­ző­mű­vé­sze­ti alko­tá­sok­kal.

Infor­má­ció: 20/99–35-955
Akció Fes­té­sze­ti Kép­tár

2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.