Akció Festészet

AKCIÓ FESTÉSZET

Városi Könyv­tár és Közös­ségi Ház

10 festőmű­vész zenei kísé­ret mel­lett közel két óra alatt alkot, mely folya­mat végig kísér­hető, meg­te­kint­hető min­denki számára.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 15. szom­bat 15 óra

A fest­mé­nyek a szi­get­szent­mik­lósi AFK (Akció Fes­té­szeti Kép­tár) gyűj­te­mé­nyébe kerül­nek, intéz­mé­nyekbe lesz­nek kihe­lyezve, hogy a min­den­nap­ja­ik­ban minél töb­ben talál­koz­has­sa­nak kor­társ képzőmű­vé­szeti alkotásokkal.

Infor­má­ció: 20/99–35-955
Akció Fes­té­szeti Képtár

2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tököli u. 19.