Alapítók — A Magyar Festészet Napját megálmodó és létrehozó festőművészeinek kiállítása

2017. október 22.

Ide­je: 2017. októ­ber 22. 16 óra
Helye: Pró­fé­ta Galé­ria (1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.)
Köszön­tőt mond: Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN Ala­pít­vány elnö­ke
Az ala­pí­tók­kal beszél­get: Dr. Feledy Balázs
Elhang­za­nak vissza­te­kin­tő mél­ta­tá­sok az Ala­pít­vány elmúlt 15 évé­ből.
Kurá­tor: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN Ala­pít­vány tisz­te­let­be­li elnö­ke

Magyar Fes­té­szet Nap­ja civil kez­de­mé­nye­zés­ként – Brá­da Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilo­na, Szent­györ­gyi József, Fabók Gyu­la köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – 2002-ben jött lét­re. Ám, hogy a kez­de­mé­nye­zés hosszan tar­tó, élet­ké­pes legyen, Ala­pít­vá­nyi szer­ve­zet­té kel­lett vál­nia 2005-ben. Brá­da Tibor és Szent­györ­gyi József fes­tő­mű­vész ötlet­gaz­dák­hoz az ala­pít­vá­nyi for­ma kiala­kí­tá­sa érde­ké­ben ala­pí­tó­ként csat­la­ko­zott még efZám­bó Ist­ván, Tölg-Molnár Zol­tán, Vés­sey Gábor fes­tő­mű­vé­szek. Az ő mun­kás­sá­guk jele­sebb képe­it mutat­juk be és egy­ben véle­mény­nyil­vá­ní­tás­ra is sor kerül az ala­pít­vány mun­kás­sá­gá­nak ered­mé­nyes­sé­gé­ről az elmúlt 15 év tekin­te­té­ben.