Alkotóművészeink tárlata a Nemzetiben

| 0 comments

Tize­dik alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a Magyar Fes­té­szet Napja kiállítás-sorozat, mely­nek ötlet­gaz­dája a Magyar­or­szá­gon élő és alkotó Bráda Tibor. A Munkácsy-díjas festőmű­vész ala­pít­ványt hozott létre és meg­szer­vezte, hogy min­den év októ­be­ré­ben ünne­pel­jék és nép­szerű­sít­sék a kor­társ magyar fes­té­sze­tet. Most a Kárpát-medencében élő magyar művé­szek alko­tá­sai is bemu­ta­tásra kerül­nek. 12–12 művész kép­vi­seli szülő­föld­jét, így Kár­pát­al­ját is. Októ­ber 11–18-a között ünnepi tár­la­tot ren­dez­nek Buda­pes­ten és Szent­end­rén a „Magyar Fes­té­szet Napja – Kárpát-medence fes­té­szete” címmel.

A „Doye­nek és ifjú tehet­sé­gek” című ren­dez­vényre Kár­pát­al­já­ról több képzőmű­vészt is meg­hív­tak, köz­tük Sütő Jánost, Micska Zol­tántRéti Jánost, Ivan­cso And­rást és Kopriva Atti­lát. Az ifjú tehet­sé­gek közül Kulin Ágnes és Györke Gézamutat­koz­hat be a Magyar Nem­zeti Galériában.

Az Újbu­dai prog­ram kere­té­ben szim­pó­zi­umra is sor kerül, ame­lyen Matl Péter, szű­kebb pát­ri­ánk kiváló szob­rá­sza 15 per­ces előa­dást tart „Van-e a magyar fes­té­szet­nek nem­zeti karak­tere itt­hon és a hatá­ron túl?” címmel.

Fővéd­nök Tőkés László, az Euró­pai Par­la­ment alel­nöke, tájé­koz­tatta lapun­kat Kron Zsu­zsa festőmű­vész, a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány kurátora.

Fedák Anita

for­rás: Kár­páti Igaz Szó Online

Vélemény, hozzászólás?