Alkotóművészeink tárlata a Nemzetiben

| 0 comments

Tizedik al­ka­lom­mal ke­rül meg­ren­de­zés­re a Magyar Festészet Napja kiállítás-sorozat, mely­nek öt­let­gaz­dá­ja a Magyarországon élő és al­ko­tó Bráda Tibor. A Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész ala­pít­ványt ho­zott lét­re és meg­szer­vez­te, hogy min­den év ok­tó­be­ré­ben ün­ne­pel­jék és nép­sze­rű­sít­sék a kor­társ ma­gyar fes­té­sze­tet. Most a Kárpát-medencében élő ma­gyar mű­vé­szek al­ko­tá­sai is be­mu­ta­tás­ra ke­rül­nek. 12-12 mű­vész kép­vi­se­li szü­lő­föld­jét, így Kárpátalját is. Október 11–18-a kö­zött ün­ne­pi tár­la­tot ren­dez­nek Budapesten és Szentendrén a „Magyar Festészet Napja – Kárpát-medence fes­té­sze­te” cím­mel.

A „Doyenek és if­jú te­het­sé­gek” cí­mű ren­dez­vény­re Kárpátaljáról több kép­ző­mű­vészt is meg­hív­tak, köz­tük Sütő Jánost, Micska ZoltántRéti Jánost, Ivancso Andrást és Kopriva Attilát. Az if­jú te­het­sé­gek kö­zül Kulin Ágnes és Györke Gézamu­tat­koz­hat be a Magyar Nemzeti Galériában.

Az Újbudai prog­ram ke­re­té­ben szim­pó­zi­um­ra is sor ke­rül, ame­lyen Matl Péter, szű­kebb pát­ri­ánk ki­vá­ló szob­rá­sza 15 per­ces elő­adást tart „Van-e a ma­gyar fes­té­szet­nek nem­ze­ti ka­rak­te­re itt­hon és a ha­tá­ron túl?” cím­mel.

Fővédnök Tőkés László, az Európai Parlament al­el­nö­ke, tá­jé­koz­tat­ta la­pun­kat Kron Zsuzsa fes­tő­mű­vész, a Magyar Festészet Napja Alapítvány ku­rá­to­ra.

Fedák Anita

for­rás: Kárpáti Igaz Szó Online

Vélemény, hozzászólás?