Alkotóművészeink tárlata a Nemzetiben

Tize­dik alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zés­re a Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiállítás-sorozat, mely­nek ötlet­gaz­dá­ja a Magyar­or­szá­gon élő és alko­tó Brá­da Tibor. A Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész ala­pít­ványt hozott lét­re és meg­szer­vez­te, hogy min­den év októ­be­ré­ben ünne­pel­jék és nép­sze­rű­sít­sék a kor­társ magyar fes­té­sze­tet. Most a Kárpát-medencében élő magyar művé­szek alko­tá­sai is bemu­ta­tás­ra kerül­nek. 12–12 művész kép­vi­se­li szü­lő­föld­jét, így Kár­pát­al­ját is. Októ­ber 11–18-a között ünne­pi tár­la­tot ren­dez­nek Buda­pes­ten és Szent­end­rén a „Magyar Fes­té­szet Nap­ja – Kárpát-medence fes­té­sze­te” cím­mel.

A „Doye­nek és ifjú tehet­sé­gek” című ren­dez­vény­re Kár­pát­al­já­ról több kép­ző­mű­vészt is meg­hív­tak, köz­tük Sütő Jánost, Mics­ka Zol­tántRéti Jánost, Ivan­cso And­rást és Kop­ri­va Atti­lát. Az ifjú tehet­sé­gek közül Kulin Ágnes és Györ­ke Gézamutat­koz­hat be a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban.

Az Újbu­dai prog­ram kere­té­ben szim­pó­zi­um­ra is sor kerül, ame­lyen Matl Péter, szű­kebb pát­ri­ánk kivá­ló szob­rá­sza 15 per­ces elő­adást tart „Van-e a magyar fes­té­szet­nek nem­ze­ti karak­te­re itt­hon és a hatá­ron túl?” cím­mel.

Fővéd­nök Tőkés Lász­ló, az Euró­pai Par­la­ment alel­nö­ke, tájé­koz­tat­ta lapun­kat Kron Zsu­zsa fes­tő­mű­vész, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány kurá­to­ra.

Fedák Ani­ta

for­rás: Kár­pá­ti Igaz Szó Online

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.