Alkotóművészek seregszemléje

2011. október 11–18-a között ünnepi kiállítássorozatot rendeznek Budapesten és Szentendrén a „Magyar Festészet Napja – Kárpát-medence festészete” seregszemle 10. évfordulójának megünneplésére.

A ren­dez­vény fővéd­nö­ke Tőkés Lász­ló, az Euró­pai Par­la­ment alel­nö­ke. A prog­ram­ról Kron Zsu­zsa kár­pát­al­jai gyö­ke­rű fes­tő­mű­vészt, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány kurá­to­rát kér­dez­tük.

– A Magyar Művé­szet Nap­ja kap­csán a műpár­to­lók szép kiál­lí­tá­sok­ban gyö­nyör­köd­het­nek – mond­ta beszél­ge­tő­tár­sam. – Külön öröm szá­mom­ra, hogy a meg­hí­vott kiál­lí­tók között ott van­nak föl­di­je­im is. Róluk sze­ret­nék szól­ni bőveb­ben.

A „Doye­nek és ifjú tehet­sé­gek” című kiál­lí­tás­ra Kár­pát­al­já­ról a neves Sütő Jánost hív­ták meg, az ifjú tehet­sé­gek közül pedig Kulin Ágnes és Györ­ke Gézamutat­koz­hat be a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban. A kiál­lí­tás októ­ber 18-án (ked­den) 15 óra­kor nyí­lik, az alko­tá­so­kat novem­ber 6-áig lehet meg­te­kin­te­ni.

Az Újbu­dai prog­ram kere­té­ben Szim­pó­zi­umra is sor kerül (hely­szín a Gel­lért szál­ló For­rás ter­me, idő­pont októ­ber 14., 11–13 óra között), ame­lyen föl­dink, Matl Péterszob­rász­mű­vész 15 per­ces elő­adást tart „Van-e a magyar fes­té­szet­nek nem­ze­ti karak­te­re itt­hon és a hatá­ton túl?” cím­mel.

 A derék­had – Mics­ka Zol­tán, Ivan­csó And­rás és Kop­ri­va Atti­la (Mun­kács), Kli­sza János, Réti János, Manaj­lo Vik­tó­ria (Ung­vár), Kovács Atti­la (Nagy­sző­lős) – a Szent­end­rei Malom Galé­ri­á­ban állít­ja ki mun­ká­it. A Kárpát-medencei és magyar­or­szá­gi fes­tők gran­di­ó­zus kiál­lí­tá­sa lesz ez, hatá­ron túli művé­szek­ből orszá­gon­ként hét művész sze­re­pel egy-egy képé­vel. Itt jegyez­ném meg, hogy Mics­ka Zol­tán egy alko­tá­sá­val részt vesz a Bar­tók Béla úti print kiál­lí­tá­son is.

 A Szent Ist­ván Bazi­li­ká­ban a szak­rá­lis művé­sze­tek kiál­lí­tá­sát októ­ber 18-án 11 óra­kor nyit­juk meg, aho­vá a bírá­ló bizott­ság két kiál­lí­tó kár­pát­al­jai kép­ző­mű­vészt hívott meg Föl­dessy Péter és Danó Mik­lós sze­mé­lyé­ben.

Vége­ze­tül sze­ret­ném hang­sú­lyoz­ni: a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat gon­do­la­ta Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész fejé­ből pat­tant ki. Az egy évti­ze­des évfor­du­ló fon­tos mér­föld­kő az ala­pít­vány tör­té­ne­té­ben: van mire vissza­te­kin­te­ni, van miért elő­re néz­ni. Komoly ter­vek van­nak meg­va­ló­su­ló­ban, ame­lyek­nek kivi­te­le­zé­sé­be mos­tan­tól bevon­hat­juk a Kár­pát­al­ján élő művész­tár­sa­dal­mat is.

Bővebb infor­má­ci­ót a www.festeszetnapja.hu hon­la­pon kap­hat­nak az érdek­lő­dők.

 – Köszö­nöm a tájé­koz­ta­tást, a művé­sze­tek pár­to­lói nevé­ben külön is meg­kö­szö­nöm Kron Zsu­zsá­nak, az Ala­pít­vány kurá­to­rá­nak azt az önzet­len­sé­get, amellyel a szü­lő­föl­dön élő alko­tó­tár­sak mun­ká­i­ra irá­nyí­tot­ta a szer­ve­zők figyel­mét.

Füze­si Mag­da

forrás: Kárpátaljai Hírmondó

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.