Alkotóművészek seregszemléje

| 0 comments

2011. októ­ber 11–18-a között ünnepi kiál­lí­tás­so­ro­za­tot ren­dez­nek Buda­pes­ten és Szent­end­rén a „Magyar Fes­té­szet Napja – Kárpát-medence fes­té­szete” sereg­szemle 10. évfor­du­ló­já­nak megünneplésére.

A ren­dez­vény fővéd­nöke Tőkés László, az Euró­pai Par­la­ment alel­nöke. A prog­ram­ról Kron Zsu­zsa kár­pát­al­jai gyö­kerű festőmű­vészt, a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány kurá­to­rát kérdeztük.

– A Magyar Művé­szet Napja kap­csán a műpár­to­lók szép kiál­lí­tá­sok­ban gyö­nyör­köd­het­nek – mondta beszél­gető­tár­sam. – Külön öröm szá­momra, hogy a meg­hí­vott kiál­lí­tók között ott van­nak föl­di­jeim is. Róluk sze­ret­nék szólni bővebben.

A „Doye­nek és ifjú tehet­sé­gek” című kiál­lí­tásra Kár­pát­al­já­ról a neves Sütő Jánost hív­ták meg, az ifjú tehet­sé­gek közül pedig Kulin Ágnes és Györke Gézamutat­koz­hat be a Magyar Nem­zeti Galé­ri­á­ban. A kiál­lí­tás októ­ber 18-án (ked­den) 15 óra­kor nyí­lik, az alko­tá­so­kat novem­ber 6-áig lehet megtekinteni.

Az Újbu­dai prog­ram kere­té­ben Szim­pó­ziumra is sor kerül (hely­szín a Gel­lért szálló For­rás terme, idő­pont októ­ber 14., 11–13 óra között), ame­lyen föl­dink, Matl Péterszob­rászmű­vész 15 per­ces előa­dást tart „Van-e a magyar fes­té­szet­nek nem­zeti karak­tere itt­hon és a hatá­ton túl?” címmel.

 A derék­had – Micska Zol­tán, Ivan­csó And­rás és Kopriva Attila (Mun­kács), Kli­sza János, Réti János, Manajlo Vik­tó­ria (Ung­vár), Kovács Attila (Nagyszőlős) – a Szent­end­rei Malom Galé­ri­á­ban állítja ki mun­káit. A Kárpát-medencei és magyar­or­szági festők gran­di­ó­zus kiál­lí­tása lesz ez, hatá­ron túli művé­szek­ből orszá­gon­ként hét művész sze­re­pel egy-egy képé­vel. Itt jegyez­ném meg, hogy Micska Zol­tán egy alko­tá­sá­val részt vesz a Bar­tók Béla úti print kiál­lí­tá­son is.

 A Szent Ist­ván Bazi­li­ká­ban a szak­rá­lis művé­sze­tek kiál­lí­tá­sát októ­ber 18-án 11 óra­kor nyit­juk meg, ahová a bíráló bizott­ság két kiál­lító kár­pát­al­jai képzőmű­vészt hívott meg Föl­dessy Péter és Danó Mik­lós személyében.

Vége­ze­tül sze­ret­ném hang­sú­lyozni: a Magyar Fes­té­szet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat gon­do­lata Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőmű­vész fejéből pat­tant ki. Az egy évti­ze­des évfor­duló fon­tos mér­földkő az ala­pít­vány tör­té­ne­té­ben: van mire vissza­te­kin­teni, van miért előre nézni. Komoly ter­vek van­nak meg­va­ló­su­ló­ban, ame­lyek­nek kivi­te­le­zé­sébe mos­tan­tól bevon­hat­juk a Kár­pát­al­ján élő művész­tár­sa­dal­mat is.

Bővebb infor­má­ciót a www.festeszetnapja.hu hon­la­pon kap­hat­nak az érdeklődők.

 – Köszö­nöm a tájé­koz­ta­tást, a művé­sze­tek pár­to­lói nevé­ben külön is meg­kö­szö­nöm Kron Zsu­zsá­nak, az Ala­pít­vány kurá­to­rá­nak azt az önzet­len­sé­get, amellyel a szülő­föl­dön élő alko­tó­tár­sak mun­ká­ira irá­nyí­totta a szer­vezők figyelmét.

Füzesi Magda

for­rás: Kár­pát­al­jai Hírmondó

Vélemény, hozzászólás?