Alkotóművészek seregszemléje

| 0 comments

2011. október 11–18-a között ünnepi kiállítássorozatot rendeznek Budapesten és Szentendrén a „Magyar Festészet Napja – Kárpát-medence festészete” seregszemle 10. évfordulójának megünneplésére.

A ren­dez­vény fő­véd­nö­ke Tőkés László, az Európai Parlament al­el­nö­ke. A prog­ram­ról Kron Zsuzsa kár­pát­al­jai gyö­ke­rű fes­tő­mű­vészt, a Magyar Festészet Napja Alapítvány ku­rá­to­rát kér­dez­tük.

– A Magyar Művészet Napja kap­csán a mű­pár­to­lók szép ki­ál­lí­tá­sok­ban gyö­nyör­köd­het­nek – mond­ta be­szél­ge­tő­tár­sam. – Külön öröm szá­mom­ra, hogy a meg­hí­vott ki­ál­lí­tók kö­zött ott van­nak föl­di­je­im is. Róluk sze­ret­nék szól­ni bő­veb­ben.

A „Doyenek és if­jú te­het­sé­gek” cí­mű ki­ál­lí­tás­ra Kárpátaljáról a ne­ves Sütő Jánost hív­ták meg, az if­jú te­het­sé­gek kö­zül pe­dig Kulin Ágnes és Györke Gézamu­tat­koz­hat be a Magyar Nemzeti Galériában. A ki­ál­lí­tás ok­tó­ber 18-án (ked­den) 15 óra­kor nyí­lik, az al­ko­tá­so­kat no­vem­ber 6-áig le­het meg­te­kin­te­ni.

Az Újbudai prog­ram ke­re­té­ben Szimpóziumra is sor ke­rül (hely­szín a Gellért szál­ló Forrás ter­me, idő­pont ok­tó­ber 14., 11–13 óra kö­zött), ame­lyen föl­dink, Matl Péterszob­rász­mű­vész 15 per­ces elő­adást tart „Van-e a ma­gyar fes­té­szet­nek nem­ze­ti ka­rak­te­re itt­hon és a ha­tá­ton túl?” cím­mel.

 A de­rék­had – Micska Zoltán, Ivancsó András és Kopriva Attila (Munkács), Klisza János, Réti János, Manajlo Viktória (Ungvár), Kovács Attila (Nagyszőlős) – a Szentendrei Malom Galériában ál­lít­ja ki mun­ká­it. A Kárpát-medencei és ma­gyar­or­szá­gi fes­tők gran­di­ó­zus ki­ál­lí­tá­sa lesz ez, ha­tá­ron tú­li mű­vé­szek­ből or­szá­gon­ként hét mű­vész sze­re­pel egy-egy ké­pé­vel. Itt je­gyez­ném meg, hogy Micska Zoltán egy al­ko­tá­sá­val részt vesz a Bartók Béla úti print ki­ál­lí­tá­son is.

 A Szent István Bazilikában a szak­rá­lis mű­vé­sze­tek ki­ál­lí­tá­sát ok­tó­ber 18-án 11 óra­kor nyit­juk meg, aho­vá a bí­rá­ló bi­zott­ság két ki­ál­lí­tó kár­pát­al­jai kép­ző­mű­vészt hí­vott meg Földessy Péter és Danó Miklós sze­mé­lyé­ben.

Végezetül sze­ret­ném hang­sú­lyoz­ni: a Magyar Festészet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat gon­do­la­ta Bráda Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész fe­jé­ből pat­tant ki. Az egy év­ti­ze­des év­for­du­ló fon­tos mér­föld­kő az ala­pít­vány tör­té­ne­té­ben: van mi­re vissza­te­kin­te­ni, van mi­ért elő­re néz­ni. Komoly ter­vek van­nak meg­va­ló­su­ló­ban, ame­lyek­nek ki­vi­te­le­zé­sé­be mos­tan­tól be­von­hat­juk a Kárpátalján élő mű­vész­tár­sa­dal­mat is.

Bővebb in­for­má­ci­ót a www.festeszetnapja.hu hon­la­pon kap­hat­nak az ér­dek­lő­dők.

 – Köszönöm a tá­jé­koz­ta­tást, a mű­vé­sze­tek pár­to­lói ne­vé­ben kü­lön is meg­kö­szö­nöm Kron Zsuzsának, az Alapítvány ku­rá­to­rá­nak azt az ön­zet­len­sé­get, amellyel a szü­lő­föl­dön élő al­ko­tó­tár­sak mun­ká­i­ra irá­nyí­tot­ta a szer­ve­zők fi­gyel­mét.

Füzesi Magda

forrás: Kárpátaljai Hírmondó

Vélemény, hozzászólás?