Amrita Sher-Gil magyar-indiai festőművész (1913–1941)

Amrita Sher-Gil2013-ban itt­hon és Indi­á­ban Amrita Sher-Gil magyar-indiai festőmű­vész (1913–1941) szü­le­té­sé­nek 100. évfor­du­ló­ját ünne­pel­jük. A Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia és a Magyar Nem­zeti Múzeum Amrita Sher-Gil szü­le­té­sé­nek szá­za­dik évfor­du­lója alkal­má­ból sza­bad­téri fotó­ki­ál­lí­tást tart.

Comments are closed.