Amrita Sher-Gil magyar-indiai festőművész (1913–1941)

Amrita Sher-Gil2013-ban itt­hon és Indi­á­ban Amri­ta Sher-Gil magyar-indiai fes­tő­mű­vész (1913–1941) szü­le­té­sé­nek 100. évfor­du­ló­ját ünne­pel­jük. A Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia és a Magyar Nem­ze­ti Múze­um Amri­ta Sher-Gil szü­le­té­sé­nek szá­za­dik évfor­du­ló­ja alkal­má­ból sza­bad­té­ri fotó­ki­ál­lí­tást tart.