Sajtó

Deim Pál az idei életműdíjas (2007)

Deim Pál kapja a Magyar Festészet Napja Alapítvány kuratóriumának életműdíját ebben az évben. A mai napig aktívan dolgozó, Munkácsy-, Kiváló Művész- és Kossuth-díjas alkotó az életműdíj történetében már ötödik elismerést festészetének minősége mellett mindenekelőtt iskolateremtő munkásságával érdemelte ki.

Deim Pál fes­tő­mű­vész, szob­rász, gra­fi­kus kap­ja idén a Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból min­den év­ben át­adás­ra ke­rü­lő élet­mű­dí­jat. A mai na­pig ak­tí­van dol­go­zó, Munkácsy-, Kiváló Művész- és Kossuth-díjas al­ko­tó a Magyar Képzőművészeti Főiskola cím­ze­tes egye­te­mi ta­ná­ra, 1991 óta a Magyar Művészeti Akadémia tag­ja. A min­den ízé­ben szent­end­rei al­ko­tó 1987-ben a vá­ros Pro Urbe dí­ját is el­nyer­te.

Az el­is­me­rés­ről szól­va Deim Pál el­mond­ta: „Egy díj min­dig jó ér­zés, ez pe­dig kü­lö­nö­sen kel­le­me­sen érin­tett, hi­szen ez ta­lán a leg­szak­ma­ibb mind kö­zül, me­lye­ket kap­tam. Mostanában fris­sebb, szí­ne­sebb, ke­vés­bé sta­ti­kus, iro­dal­mi­a­sabb ké­pek ke­rül­nek ki a ke­zem alól, de mint ahogy élet­mű­vem­ben, eb­ben sincs elő­ze­tes kon­cep­ció, nem az­zal kez­dek dol­goz­ni, hogy most ki­fe­je­zem ezt és ezt. Sokkal in­kább az ecset­tel gon­dol­ko­dom, egyik vo­nal a má­si­kat kö­ve­ti, cí­met is ak­kor kap­nak a ké­pe­im, ha már el­ké­szül­tek.”

Az Életműdíjról Bráda Tibor, a Magyar Festészet Napja Alapítvány ku­ra­tó­ri­u­má­nak el­nö­ke el­mond­ta: „Az élet­mű­díj oda­íté­lé­sé­nek fel­té­te­lei hat éve, a kez­de­tek­től nem vál­toz­tak. Amellett, hogy a je­lölt­nek tel­jes, nagy, és ki­emel­ke­dő élet­mű­vel kell ren­del­kez­nie, el­ső­sor­ban is­ko­la­te­rem­tő mun­ká­ját ér­té­kel­jük, azt a több év­ti­ze­des erő­fe­szí­tést, me­lyet a mű­vé­sze­ti tu­dás, az al­ko­tói is­me­re­tek át­adá­sá­ért tett. Ez így volt a ko­ráb­bi dí­ja­zot­tak­kal is, és ez alól Deim Pál sem ki­vé­tel.”

A mű­vésszel (ok­tó­ber 16.) es­te hét­től a Képzőművészeti Egyetem Epreskertjében Pataki Gábor mű­vé­szet­tör­té­nész be­szél­get mun­kás­sá­gá­ról, mű­vé­szet­ről, kor­társ ma­gyar fes­té­szet­ről. Az élet­mű­dí­jat hi­va­ta­lo­san ok­tó­ber 18-án, a Magyar Festészet Napjának égi­sze alatt im­már ha­tod­szor meg­nyi­tás­ra ke­rü­lő Doyenek cí­mű ki­ál­lí­tás al­kal­má­val ad­ja át Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szak­ál­lam­tit­ká­ra.

Sajtóközlemény (2007)

Hatvan helyszínen háromszáz művész kétezer alkotását mutatják be az idén a Magyar Festészet Napja alkalmából rendezendő programsorozaton, amelyet koncert, mozgásszínházi előadás és bográcsban főzés is színesít október 12. és 24. között – közölték a szervezők szerdán Budapesten.

Magyar Festészet Napja 2007

Indul az ed­di­gi leg­na­gyobb ha­zai fes­té­sze­ti ün­nep

Az idén ok­tó­ber 12-től 24-ig tart az im­má­ron ha­to­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zés­re ke­rü­lő Magyar Festészet Napja ese­mény­so­ro­zat. Ebben az év­ben 60 ki­ál­lí­tás vár­ja a mű­vé­szet­ked­ve­lő­ket az or­szá­gon be­lül és kí­vül, me­lye­ket al­kal­man­ként kon­cer­tek, iro­dal­mi mű­so­rok és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok is kí­sér­nek.

Hatvan hely­szí­nen több mint há­rom­száz mű­vész két­ezer al­ko­tá­sát mu­tat­ja be a ha­to­dik Magyar Festészet Napja fesz­ti­vál, amely ok­tó­ber 12. és 24. kö­zött zaj­lik. Az ese­mény idei új­don­sá­ga, hogy sok ma­gyar fes­tőt és al­ko­tást mu­tat be a szom­szé­dos or­szá­gok­ban is: a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­ni­ai, szé­kely­föl­di és szlo­vá­ki­ai ki­ál­lí­tó­he­lyek is kap­cso­lód­tak. Ezek viszont-kiállítása az új­bu­dai Hadik ki­ál­lí­tó te­rem­ben is meg­nyí­lik.

Továbbra is hang­sú­lyo­sak a ma­gyar­or­szá­gi hely­szí­nek: tár­la­tok nyíl­nak a több tu­cat fő­vá­ro­si ki­ál­lí­tó­he­lyen kí­vül Szolnokon, Siklóson, Szegeden, Sopronban, Keszthelyen, Szentendrén, Sárospatakon, Jászberényben, Mezőtúron, Dobogókőn, Hódmezővásárhelyen, Simontornyán és Pécsett is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat lá­to­ga­tott­sá­ga és ki­ál­lí­tó­i­nak szá­ma év­ről év­re nő − nyi­lat­koz­ta az ese­mény bu­da­pes­ti be­ha­ran­go­zó saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Bráda Tibor, a Magyar Festészet Napja egyik ala­pí­tó­ja. A fes­tő­mű­vész hoz­zá­tet­te, a ren­dez­vény cél­ja évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek mű­vé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó ér­ték el­is­mer­te­té­se, a kor­társ ma­gyar fes­tők és al­ko­tá­sai irán­ti kö­zön­ség­sze­re­tet ki­ví­vá­sa.

A ki­ál­lí­tá­sok nép­sze­rű­sí­té­se ér­de­ké­ben a Magyar Festészet Napja prog­ram­ja­it kon­cer­tek, iro­dal­mi mű­so­rok és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok is szí­ne­sí­tik. Például a XI. ke­rü­le­ti Bartók Béla úton (a Gellért tér­től a Kosztolányi té­rig) lé­vő üz­le­tek ki­ra­ka­ta­i­ban ut­cai tár­la­tot ter­vez­nek a szer­ve­zők ze­nés vi­dám meg­nyi­tó­val, „Kirakat Galéria” cím­mel.

A kö­zön­ség­nek érez­nie kell, hogy a fes­tők is, mi­ként a szín­mű­vé­szet, az iro­da­lom és a ze­ne mű­ve­lői akár gyö­nyör­köd­tet­ni, akár el­gon­dol­kod­tat­ni vágy­nak, min­den­kép­pen sze­ret­nék a vi­zu­a­li­tás nyel­vi aka­dá­lyo­kat nem is­me­rő él­mé­nyé­vel meg­aján­dé­koz­ni az em­be­re­ket – mond­ta Bayer Ilona, a ren­dez­vény­so­ro­zat há­zi­asszo­nya.

A Magyar Festészet Napja köz­pon­ti ren­dez­vé­nye a ko­ráb­bi­ak­kal el­len­tét­ben nem a fő­vá­ros­ban, ha­nem Szegeden, az új­já­szü­le­tett REÖK Palotában lesz. Budapest ki­emelt hely­szí­nei az előbb em­lí­tet­te­ken kí­vül a Szt. István Bazilika, az Olof Palme Ház, a Budai Fonó és Zeneház, a Nemzeti Galéria (Vaszary em­lék­ki­ál­lí­tás), a Képzőművészeti Egyetem, a Hamilton Galéria és a Gozsdu Udvar. A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó hely­szí­nén, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ok­tó­ber 18-án, csü­tör­tö­kön cso­por­tos ki­ál­lí­tás­sal („Csendélet ma” cím­mel) vár­ja ven­dé­ge­it a Magyar Festészet Napja ren­de­ző­sé­ge.

A ren­dez­vény­so­ro­zat tel­jes prog­ram­ja és to­váb­bi in­for­má­ció a www.festeszetnapja.hu web­ol­da­lon ta­lál­ha­tó.

2007. ok­tó­ber 3.

Vélemény, hozzászólás?