Sajtó

Deim Pál az idei életmű­dí­jas (2007)

Deim Pál kapja a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak életmű­dí­ját ebben az évben. A mai napig aktí­van dol­gozó, Munkácsy-, Kiváló Művész– és Kossuth-díjas alkotó az életmű­díj tör­té­ne­té­ben már ötö­dik elis­me­rést fes­té­sze­té­nek minő­sége mel­lett min­de­ne­kelőtt isko­la­te­remtő mun­kás­sá­gá­val érde­melte ki.

Deim Pál festőmű­vész, szob­rász, gra­fi­kus kapja idén a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból min­den évben átadásra kerülő életmű­dí­jat. A mai napig aktí­van dol­gozó, Munkácsy-, Kiváló Művész– és Kossuth-díjas alkotó a Magyar Képzőmű­vé­szeti Főis­kola cím­ze­tes egye­temi tanára, 1991 óta a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia tagja. A min­den ízé­ben szent­end­rei alkotó 1987-ben a város Pro Urbe díját is elnyerte.

Az elis­me­résről szólva Deim Pál elmondta: „Egy díj min­dig jó érzés, ez pedig külö­nö­sen kel­le­me­sen érin­tett, hiszen ez talán a leg­szak­ma­ibb mind közül, melye­ket kap­tam. Mos­ta­ná­ban fris­sebb, szí­ne­sebb, kevésbé sta­ti­kus, iro­dal­mi­a­sabb képek kerül­nek ki a kezem alól, de mint ahogy életmű­vem­ben, ebben sincs elő­ze­tes kon­cep­ció, nem azzal kez­dek dol­gozni, hogy most kife­je­zem ezt és ezt. Sok­kal inkább az ecset­tel gon­dol­ko­dom, egyik vonal a mási­kat követi, címet is akkor kap­nak a képeim, ha már elkészültek.”

Az Életmű­díj­ról Bráda Tibor, a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnöke elmondta: „Az életmű­díj oda­íté­lé­sé­nek fel­té­te­lei hat éve, a kez­de­tektől nem vál­toz­tak. Amel­lett, hogy a jelölt­nek tel­jes, nagy, és kiemel­kedő életmű­vel kell ren­del­kez­nie, első­sor­ban isko­la­te­remtő mun­ká­ját érté­kel­jük, azt a több évti­ze­des erő­fe­szí­tést, melyet a művé­szeti tudás, az alko­tói isme­re­tek átadá­sá­ért tett. Ez így volt a korábbi díja­zot­tak­kal is, és ez alól Deim Pál sem kivétel.”

A művésszel (októ­ber 16.) este héttől a Képzőmű­vé­szeti Egye­tem Epres­kert­jé­ben Pataki Gábor művé­szet­tör­té­nész beszél­get mun­kás­sá­gá­ról, művé­szetről, kor­társ magyar fes­té­szetről. Az életmű­dí­jat hiva­ta­lo­san októ­ber 18-án, a Magyar Fes­té­szet Nap­já­nak égi­sze alatt immár hatod­szor meg­nyi­tásra kerülő Doye­nek című kiál­lí­tás alkal­má­val adja át Sch­ne­i­der Márta, az Okta­tási és Kul­tu­rá­lis Minisz­té­rium szakállamtitkára.

Saj­tó­köz­le­mény (2007)

Hat­van hely­szí­nen három­száz művész két­ezer alko­tá­sát mutat­ják be az idén a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból ren­de­zendő prog­ram­so­ro­za­ton, ame­lyet kon­cert, moz­gás­szín­házi előa­dás és bog­rács­ban főzés is szí­ne­sít októ­ber 12. és 24. között — közöl­ték a szer­vezők szer­dán Budapesten.

Magyar Fes­té­szet Napja 2007

Indul az eddigi leg­na­gyobb hazai fes­té­szeti ünnep

Az idén októ­ber 12-től 24-ig tart az immá­ron hato­dik alka­lom­mal meg­ren­de­zésre kerülő Magyar Fes­té­szet Napja ese­mény­so­ro­zat. Ebben az évben 60 kiál­lí­tás várja a művé­szet­ked­velő­ket az orszá­gon belül és kívül, melye­ket alkal­man­ként kon­cer­tek, iro­dalmi műso­rok és moz­gás­szín­házi előa­dá­sok is kísérnek.

Hat­van hely­szí­nen több mint három­száz művész két­ezer alko­tá­sát mutatja be a hato­dik Magyar Fes­té­szet Napja fesz­ti­vál, amely októ­ber 12. és 24. között zaj­lik. Az ese­mény idei újdon­sága, hogy sok magyar festőt és alko­tást mutat be a szom­szé­dos orszá­gok­ban is: a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­niai, szé­kely­földi és szlo­vá­kiai kiál­lí­tó­he­lyek is kap­cso­lód­tak. Ezek viszont-kiállítása az újbu­dai Hadik kiál­lító terem­ben is megnyílik.

Továbbra is hang­sú­lyo­sak a magyar­or­szági hely­szí­nek: tár­la­tok nyíl­nak a több tucat fővá­rosi kiál­lí­tó­he­lyen kívül Szol­no­kon, Sik­ló­son, Sze­ge­den, Sop­ron­ban, Keszt­he­lyen, Szent­end­rén, Sáros­pa­ta­kon, Jász­be­rény­ben, Mező­tú­ron, Dobo­gókőn, Hód­mező­vá­sár­he­lyen, Simon­tor­nyán és Pécsett is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sága és kiál­lí­tó­i­nak száma évről évre nő − nyi­lat­kozta az ese­mény buda­pesti beha­ran­gozó saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Bráda Tibor, a Magyar Fes­té­szet Napja egyik ala­pí­tója. A festőmű­vész hoz­zá­tette, a ren­dez­vény célja évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adódó érték elis­mer­te­tése, a kor­társ magyar festők és alko­tá­sai iránti közön­ség­sze­re­tet kivívása.

A kiál­lí­tá­sok nép­szerű­sí­tése érde­ké­ben a Magyar Fes­té­szet Napja prog­ram­jait kon­cer­tek, iro­dalmi műso­rok és moz­gás­szín­házi előa­dá­sok is szí­ne­sí­tik. Pél­dául a XI. kerü­leti Bar­tók Béla úton (a Gel­lért tértől a Kosz­to­lá­nyi térig) lévő üzle­tek kira­ka­ta­i­ban utcai tár­la­tot ter­vez­nek a szer­vezők zenés vidám meg­nyi­tó­val, „Kira­kat Galé­ria” címmel.

A közön­ség­nek érez­nie kell, hogy a festők is, miként a színmű­vé­szet, az iro­da­lom és a zene művelői akár gyö­nyör­köd­tetni, akár elgon­dol­kod­tatni vágy­nak, min­den­kép­pen sze­ret­nék a vizu­a­li­tás nyelvi aka­dá­lyo­kat nem ismerő élmé­nyé­vel meg­aján­dé­kozni az embe­re­ket – mondta Bayer Ilona, a ren­dez­vény­so­ro­zat háziasszonya.

A Magyar Fes­té­szet Napja köz­ponti ren­dez­vé­nye a koráb­bi­ak­kal ellen­tét­ben nem a fővá­ros­ban, hanem Sze­ge­den, az újjá­szü­le­tett REÖK Palo­tá­ban lesz. Buda­pest kiemelt hely­szí­nei az előbb emlí­tet­te­ken kívül a Szt. Ist­ván Bazi­lika, az Olof Palme Ház, a Budai Fonó és Zene­ház, a Nem­zeti Galé­ria (Vaszary emlék­ki­ál­lí­tás), a Képzőmű­vé­szeti Egye­tem, a Hamil­ton Galé­ria és a Gozsdu Udvar. A saj­tó­tá­jé­koz­tató hely­szí­nén, a Magyar Keres­ke­delmi és Ven­dég­lá­tó­ipari Múze­um­ban októ­ber 18-án, csü­tör­tö­kön cso­por­tos kiál­lí­tás­sal („Csend­élet ma” cím­mel) várja ven­dé­geit a Magyar Fes­té­szet Napja rendezősége.

A ren­dez­vény­so­ro­zat tel­jes prog­ramja és további infor­má­ció a www.festeszetnapja.hu web­ol­da­lon található.

2007. októ­ber 3.

Vélemény, hozzászólás?