Deim Pál az idei életműdíjas (2007)

Deim Pál kapja a Magyar Festészet Napja Alapítvány kuratóriumának életműdíját ebben az évben. A mai napig aktívan dolgozó, Munkácsy-, Kiváló Művész- és Kossuth-díjas alkotó az életműdíj történetében már ötödik elismerést festészetének minősége mellett mindenekelőtt iskolateremtő munkásságával érdemelte ki.

Deim Pál fes­tő­mű­vész, szob­rász, gra­fi­kus kap­ja idén a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból min­den évben átadás­ra kerü­lő élet­mű­dí­jat. A mai napig aktí­van dol­go­zó, Munkácsy-, Kivá­ló Művész- és Kossuth-díjas alko­tó a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la cím­ze­tes egye­te­mi taná­ra, 1991 óta a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia tag­ja. A min­den ízé­ben szent­end­rei alko­tó 1987-ben a város Pro Urbe díját is elnyer­te.

Az elis­me­rés­ről szól­va Deim Pál elmond­ta: „Egy díj min­dig jó érzés, ez pedig külö­nö­sen kel­le­me­sen érin­tett, hiszen ez talán a leg­szak­ma­ibb mind közül, melye­ket kap­tam. Mos­ta­ná­ban fris­sebb, szí­ne­sebb, kevés­bé sta­ti­kus, iro­dal­mi­a­sabb képek kerül­nek ki a kezem alól, de mint ahogy élet­mű­vem­ben, ebben sincs elő­ze­tes kon­cep­ció, nem azzal kez­dek dol­goz­ni, hogy most kife­je­zem ezt és ezt. Sok­kal inkább az ecset­tel gon­dol­ko­dom, egyik vonal a mási­kat köve­ti, címet is akkor kap­nak a képe­im, ha már elké­szül­tek.”

Az Élet­mű­díj­ról Brá­da Tibor, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke elmond­ta: „Az élet­mű­díj oda­íté­lé­sé­nek fel­té­te­lei hat éve, a kez­de­tek­től nem vál­toz­tak. Amel­lett, hogy a jelölt­nek tel­jes, nagy, és kiemel­ke­dő élet­mű­vel kell ren­del­kez­nie, első­sor­ban isko­la­te­rem­tő mun­ká­ját érté­kel­jük, azt a több évti­ze­des erő­fe­szí­tést, melyet a művé­sze­ti tudás, az alko­tói isme­re­tek átadá­sá­ért tett. Ez így volt a koráb­bi díja­zot­tak­kal is, és ez alól Deim Pál sem kivé­tel.”

A művésszel (októ­ber 16.) este hét­től a Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem Epres­kert­jé­ben Pata­ki Gábor művé­szet­tör­té­nész beszél­get mun­kás­sá­gá­ról, művé­szet­ről, kor­társ magyar fes­té­szet­ről. Az élet­mű­dí­jat hiva­ta­lo­san októ­ber 18-án, a Magyar Fes­té­szet Nap­já­nak égi­sze alatt immár hatod­szor meg­nyi­tás­ra kerü­lő Doye­nek című kiál­lí­tás alkal­má­val adja át Sch­ne­i­der Már­ta, az Okta­tá­si és Kul­tu­rá­lis Minisz­té­ri­um szak­ál­lam­tit­ká­ra.

Sajtóközlemény (2007)

Hatvan helyszínen háromszáz művész kétezer alkotását mutatják be az idén a Magyar Festészet Napja alkalmából rendezendő programsorozaton, amelyet koncert, mozgásszínházi előadás és bográcsban főzés is színesít október 12. és 24. között — közölték a szervezők szerdán Budapesten.

Magyar Festészet Napja 2007

Indul az eddi­gi leg­na­gyobb hazai fes­té­sze­ti ünnep

Az idén októ­ber 12-től 24-ig tart az immá­ron hato­dik alka­lom­mal meg­ren­de­zés­re kerü­lő Magyar Fes­té­szet Nap­ja ese­mény­so­ro­zat. Ebben az évben 60 kiál­lí­tás vár­ja a művé­szet­ked­ve­lő­ket az orszá­gon belül és kívül, melye­ket alkal­man­ként kon­cer­tek, iro­dal­mi műso­rok és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok is kísér­nek.

Hat­van hely­szí­nen több mint három­száz művész két­ezer alko­tá­sát mutat­ja be a hato­dik Magyar Fes­té­szet Nap­ja fesz­ti­vál, amely októ­ber 12. és 24. között zaj­lik. Az ese­mény idei újdon­sá­ga, hogy sok magyar fes­tőt és alko­tást mutat be a szom­szé­dos orszá­gok­ban is: a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­ni­ai, szé­kely­föl­di és szlo­vá­ki­ai kiál­lí­tó­he­lyek is kap­cso­lód­tak. Ezek viszont-kiállítása az újbu­dai Hadik kiál­lí­tó terem­ben is meg­nyí­lik.

Tovább­ra is hang­sú­lyo­sak a magyar­or­szá­gi hely­szí­nek: tár­la­tok nyíl­nak a több tucat fővá­ro­si kiál­lí­tó­he­lyen kívül Szol­no­kon, Sik­ló­son, Sze­ge­den, Sop­ron­ban, Keszt­he­lyen, Szent­end­rén, Sáros­pa­ta­kon, Jász­be­rény­ben, Mező­tú­ron, Dobo­gó­kőn, Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen, Simon­tor­nyán és Pécsett is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sá­ga és kiál­lí­tó­i­nak szá­ma évről évre nő − nyi­lat­koz­ta az ese­mény buda­pes­ti beha­ran­go­zó saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Brá­da Tibor, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja egyik ala­pí­tó­ja. A fes­tő­mű­vész hoz­zá­tet­te, a ren­dez­vény cél­ja évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó érték elis­mer­te­té­se, a kor­társ magyar fes­tők és alko­tá­sai irán­ti közön­ség­sze­re­tet kiví­vá­sa.

A kiál­lí­tá­sok nép­sze­rű­sí­té­se érde­ké­ben a Magyar Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­ja­it kon­cer­tek, iro­dal­mi műso­rok és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok is szí­ne­sí­tik. Pél­dá­ul a XI. kerü­le­ti Bar­tók Béla úton (a Gel­lért tér­től a Kosz­to­lá­nyi térig) lévő üzle­tek kira­ka­ta­i­ban utcai tár­la­tot ter­vez­nek a szer­ve­zők zenés vidám meg­nyi­tó­val, „Kira­kat Galé­ria” cím­mel.

A közön­ség­nek érez­nie kell, hogy a fes­tők is, miként a szín­mű­vé­szet, az iro­da­lom és a zene műve­lői akár gyö­nyör­köd­tet­ni, akár elgon­dol­kod­tat­ni vágy­nak, min­den­kép­pen sze­ret­nék a vizu­a­li­tás nyel­vi aka­dá­lyo­kat nem isme­rő élmé­nyé­vel meg­aján­dé­koz­ni az embe­re­ket – mond­ta Bayer Ilo­na, a ren­dez­vény­so­ro­zat házi­asszo­nya.

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja köz­pon­ti ren­dez­vé­nye a koráb­bi­ak­kal ellen­tét­ben nem a fővá­ros­ban, hanem Sze­ge­den, az újjá­szü­le­tett REÖK Palo­tá­ban lesz. Buda­pest kiemelt hely­szí­nei az előbb emlí­tet­te­ken kívül a Szt. Ist­ván Bazi­li­ka, az Olof Pal­me Ház, a Budai Fonó és Zene­ház, a Nem­ze­ti Galé­ria (Vas­zary emlék­ki­ál­lí­tás), a Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem, a Hamil­ton Galé­ria és a Gozs­du Udvar. A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó hely­szí­nén, a Magyar Keres­ke­del­mi és Ven­dég­lá­tó­ipa­ri Múze­um­ban októ­ber 18-án, csü­tör­tö­kön cso­por­tos kiál­lí­tás­sal („Csend­élet ma” cím­mel) vár­ja ven­dé­ge­it a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­de­ző­sé­ge.

A ren­dez­vény­so­ro­zat tel­jes prog­ram­ja és továb­bi infor­má­ció a www.festeszetnapja.hu web­ol­da­lon talál­ha­tó.

2007. októ­ber 3.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.