Art 9 Galéria

Felül­írás” — Van­kó Ist­ván kiál­lí­tá­sa.

Meg­nyitja: Novotny Tiha­mér művé­sze­ti író

Felül­írás
Az éle­tünk min­den terü­le­tén felül­írunk, vál­toz­ta­tunk. Újra s, újra átír­juk ön-ön magun­kat, vég­zett dol­ga­in­kat. Fes­té­sze­ti esz­kö­zök­kel teszem ezt most képe­i­men. A kép­sí­kok egy­mást takar­va, „felül­ír­va” új értel­met kap­va tárul­nak elénk. Meg­őriz­ve a vál­toz­ta­tá­so­kat, az ere­de­tet köve­ti az arra rára­ko­dó újabb, és újabb vál­to­za­tok. Így jön­nek lét­re a folya­ma­to­san ala­ku­ló képi meg­ol­dá­sa­im.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016 októ­ber 12. 18.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2016. Novem­ber 4.

nyit­va tar­tás: kedd-péntek 14–18 h.

art9_logo

1092 Buda­pest, Ráday u. 47.