Art 9 Galéria

Art 9 Galéria

“Felülírás” – Vankó István ki­ál­lí­tá­sa.

Meg­nyitja: Novotny Tihamér mű­vé­sze­ti író

Felülírás
Az éle­tünk min­den te­rü­le­tén fe­lül­írunk, vál­toz­ta­tunk. Újra s, új­ra át­ír­juk ön-ön ma­gun­kat, vég­zett dol­ga­in­kat. Festészeti esz­kö­zök­kel te­szem ezt most ké­pe­i­men. A kép­sí­kok egy­mást ta­kar­va, „fe­lül­ír­va” új ér­tel­met kap­va tá­rul­nak elénk. Megőrizve a vál­toz­ta­tá­so­kat, az ere­de­tet kö­ve­ti az ar­ra rá­ra­ko­dó újabb, és újabb vál­to­za­tok. Így jön­nek lét­re a fo­lya­ma­to­san ala­ku­ló ké­pi meg­ol­dá­sa­im.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016 ok­tó­ber 12. 18.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2016. November 4.

nyit­va tar­tás: kedd-péntek 14-18 h.

art9_logo


1092 Budapest, Ráday u. 47.