Art 9 Galéria

Art 9 Galéria

“Felül­írás” — Vankó Ist­ván kiállítása.

Meg­nyitja: Novotny Tiha­mér művé­szeti író

Felül­írás
Az éle­tünk min­den terü­le­tén felül­írunk, vál­toz­ta­tunk. Újra s, újra átír­juk ön-ön magun­kat, vég­zett dol­ga­in­kat. Fes­té­szeti esz­kö­zök­kel teszem ezt most képe­i­men. A kép­sí­kok egy­mást takarva, „felül­írva” új értel­met kapva tárul­nak elénk. Megő­rizve a vál­toz­ta­tá­so­kat, az ere­de­tet követi az arra rára­kodó újabb, és újabb vál­to­za­tok. Így jön­nek létre a folya­ma­to­san ala­kuló képi megoldásaim.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016 októ­ber 12. 18.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2016. Novem­ber 4.

nyitva tar­tás: kedd-péntek 14–18 h.

art9_logo
1092 Buda­pest, Ráday u. 47.