ART Egyesület

Meg­nyitó helye: Szép­há­rom Közös­ségi Tér (Arany­tíz Kft.)
BP. ART Egye­sü­let és meg­hí­vott ven­dé­ge­i­nek kiál­lí­tása a Szép­há­rom Közös­ségi Tér­ben
Meg­nyitja: Balogh Erika az Arany­tíz Kft. ügy­ve­zetője,
Szent­györgy­völ­gyi Péter Belváros-Lipótváros alpol­gár­mes­tere,
Antall Ist­ván rádióriporter.

Egy közel­múlt­ban ala­kult művész­cso­port, a BP. ART Egye­sü­let mutatja be mun­káit a Szép­há­rom Közös­ségi Tér első kiál­lí­tása alkal­má­val. A tagok közt több, a Bel­vá­ros­ban élő alko­tót köszönt­he­tünk. Van köz­tük gra­fi­kus, festő, kár­pit– és fotómű­vész, fia­ta­labb és idő­sebb mes­ter.
Az újon­nan ala­kult BP. ART Egye­sü­let kiál­lí­tá­sá­val tárja ki kapuit a Szép­há­rom Közös­ségi Tér, mely az Arany­tíz Kul­túr­ház része­ként biz­to­sít hely­színt és talál­ko­zási lehető­sé­get a kul­túra érté­keit adni és befo­gadni kész embe­rek szá­mára. A BP. ART Egye­sü­let célja a művé­szeti ágak nép­szerű­sí­tése a magyar lakos­ság köré­ben, külö­nös tekin­tet­tel a képző– és iparművészetre.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. szep­tem­ber 11., 18:00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 24.

Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tása, meg­kö­ze­lít­hető­sége:
Hétfő-Péntek: 10:00–16:00

A Horváth-házba hív­juk Önö­ket. A Kos­suth Lajos és a Szép utca sar­kán talál­ható épü­let tömeg­köz­le­ke­dés­sel és sze­mély­gép­ko­csi­val is könnyen meg­kö­ze­lít­hető.
A Közös­ségi Tér az M3 Feren­ciek teré­nek meg­ál­ló­já­tól egy perc sétára talál­ható. Budá­ról a 7, 107, 178, 233, 5-ös, Pestről pedig az 5, 7, 8, 8A, 107, 112, 133, 178, 233, 239-es jel­zésű buszok köz­le­ked­nek a Feren­ciek terén át és a for­gal­ma­sabb városi cso­mó­pon­tok között. A 47-es és a 49-es vil­la­mo­sok a Kál­vin téren áll­nak meg, a 2-es vil­la­mos­tól is csu­pán pár perc séta a Szép­há­rom. A sze­mély­gép­ko­csi­val érkezők a Reál­ta­noda utcai par­ko­ló­ház­ban talál­hat­nak díj­kö­te­les parkolóhelyet.

1053, Buda­pest, Szép u. 1/b.