ART Egyesület

Meg­nyitó he­lye: Széphárom Közösségi Tér (Aranytíz Kft.)
BP. ART Egyesület és meg­hí­vott ven­dé­ge­i­nek ki­ál­lí­tá­sa a Széphárom Közösségi Térben
Meg­nyitja: Balogh Erika az Aranytíz Kft. ügy­ve­ze­tő­je,
Szentgyörgyvölgyi Péter Belváros-Lipótváros al­pol­gár­mes­te­re,
Antall István rá­dió­ri­por­ter.

Egy kö­zel­múlt­ban ala­kult mű­vész­cso­port, a BP. ART Egyesület mu­tat­ja be mun­ká­it a Széphárom Közösségi Tér el­ső ki­ál­lí­tá­sa al­kal­má­val. A ta­gok közt több, a Belvárosban élő al­ko­tót kö­szönt­he­tünk. Van köz­tük gra­fi­kus, fes­tő, kárpit- és fo­tó­mű­vész, fi­a­ta­labb és idő­sebb mes­ter.
Az újon­nan ala­kult BP. ART Egyesület ki­ál­lí­tá­sá­val tár­ja ki ka­pu­it a Széphárom Közösségi Tér, mely az Aranytíz Kultúrház ré­sze­ként biz­to­sít hely­színt és ta­lál­ko­zá­si le­he­tő­sé­get a kul­tú­ra ér­té­ke­it ad­ni és be­fo­gad­ni kész em­be­rek szá­má­ra. A BP. ART Egyesület cél­ja a mű­vé­sze­ti ágak nép­sze­rű­sí­té­se a ma­gyar la­kos­ság kö­ré­ben, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a képző- és ipar­mű­vé­szet­re.

Megnyitó idő­pont­ja: 2014. szep­tem­ber 11., 18:00
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. ok­tó­ber 24.

Kiállítás nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Hétfő-Péntek: 10:00-16:00

A Horváth-házba hív­juk Önöket. A Kossuth Lajos és a Szép ut­ca sar­kán ta­lál­ha­tó épü­let tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és sze­mély­gép­ko­csi­val is könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő.
A Közösségi Tér az M3 Ferenciek te­ré­nek meg­ál­ló­já­tól egy perc sé­tá­ra ta­lál­ha­tó. Budáról a 7, 107, 178, 233, 5-ös, Pestről pe­dig az 5, 7, 8, 8A, 107, 112, 133, 178, 233, 239-es jel­zé­sű bu­szok köz­le­ked­nek a Ferenciek te­rén át és a for­gal­ma­sabb vá­ro­si cso­mó­pon­tok kö­zött. A 47-es és a 49-es vil­la­mo­sok a Kálvin té­ren áll­nak meg, a 2-es vil­la­mos­tól is csu­pán pár perc sé­ta a Széphárom. A sze­mély­gép­ko­csi­val ér­ke­zők a Reáltanoda ut­cai par­ko­ló­ház­ban ta­lál­hat­nak díj­kö­te­les par­ko­ló­he­lyet.

1053, Budapest, Szép u. 1/b.