Meg­nyitó helye: Szép­há­rom Közös­sé­gi Tér (Arany­tíz Kft.)
BP. ART Egye­sü­let és meg­hí­vott ven­dé­ge­i­nek kiál­lí­tá­sa a Szép­há­rom Közös­sé­gi Tér­ben
Meg­nyitja: Balogh Eri­ka az Arany­tíz Kft. ügy­ve­ze­tő­je,
Szent­györgy­völ­gyi Péter Belváros-Lipótváros alpol­gár­mes­te­re,
Antall Ist­ván rádió­ri­por­ter.

Egy közel­múlt­ban ala­kult művész­cso­port, a BP. ART Egye­sü­let mutat­ja be mun­ká­it a Szép­há­rom Közös­sé­gi Tér első kiál­lí­tá­sa alkal­má­val. A tagok közt több, a Bel­vá­ros­ban élő alko­tót köszönt­he­tünk. Van köz­tük gra­fi­kus, fes­tő, kárpit- és fotó­mű­vész, fia­ta­labb és idő­sebb mes­ter.
Az újon­nan ala­kult BP. ART Egye­sü­let kiál­lí­tá­sá­val tár­ja ki kapu­it a Szép­há­rom Közös­sé­gi Tér, mely az Arany­tíz Kul­túr­ház része­ként biz­to­sít hely­színt és talál­ko­zá­si lehe­tő­sé­get a kul­tú­ra érté­ke­it adni és befo­gad­ni kész embe­rek szá­má­ra. A BP. ART Egye­sü­let cél­ja a művé­sze­ti ágak nép­sze­rű­sí­té­se a magyar lakos­ság köré­ben, külö­nös tekin­tet­tel a képző- és ipar­mű­vé­szet­re.

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. szep­tem­ber 11., 18:00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. októ­ber 24.

Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Hétfő-Péntek: 10:00–16:00

A Horváth-házba hív­juk Önö­ket. A Kos­suth Lajos és a Szép utca sar­kán talál­ha­tó épü­let tömeg­köz­le­ke­dés­sel és sze­mély­gép­ko­csi­val is könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő.
A Közös­sé­gi Tér az M3 Feren­ci­ek teré­nek meg­ál­ló­já­tól egy perc sétá­ra talál­ha­tó. Budá­ról a 7, 107, 178, 233, 5-ös, Pest­ről pedig az 5, 7, 8, 8A, 107, 112, 133, 178, 233, 239-es jel­zé­sű buszok köz­le­ked­nek a Feren­ci­ek terén át és a for­gal­ma­sabb váro­si cso­mó­pon­tok között. A 47-es és a 49-es vil­la­mo­sok a Kál­vin téren áll­nak meg, a 2-es vil­la­mos­tól is csu­pán pár perc séta a Szép­há­rom. A sze­mély­gép­ko­csi­val érke­zők a Reál­ta­no­da utcai par­ko­ló­ház­ban talál­hat­nak díj­kö­te­les par­ko­ló­he­lyet.

1053, Buda­pest, Szép u. 1/b.