Art-MA

Art-MA Művészeti Alapítvány
Megnyitó: 2014. ok­tó­ber 18. szom­bat

Marosi Ilona kép­ző­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa

Kiállítás meg­nyitja: Dr.Balázs Lívia mű­vé­sze­ti szak­ér­tő
Közreműködők:
Marót Nóra ope­ra­éne­kes
Marosi Endre fu­ru­lya
Ambrus Éva vers-prózamondó

Marosi Ilona élet­mű­vé­nek és mű­vész ba­rá­ta­i­nak Aknay, Baska, Deim, Gerzson, Penkala, Magyar, Magén, Muzsnay, Serényi, Stössel, Veszprémi, egy-egy mun­ká­já­nak ki­ál­lí­tá­si kö­rül­mé­nyek kö­zöt­ti be­mu­ta­tá­sa fest­mény, gra­fi­ka, réz és üveg­plasz­ti­ka.

A mű­te­rem na­pi nyit­va­tar­tá­sa: dél­után 2-5 órá­ig.
Megközelítése ( Autóbusz: 9. 86, 60 gya­log Újlaki temp­lom, Felhévizi ut­ca,
hegy­fe­lé a 2. ke­reszt­ut­ca a Daru ut­ca. )

Kiállítás meg­te­kint­he­tő: 2014. ok­tó­ber 20-ig

1023 Budapest, Daru ut­ca 2/c.