Art-MA

Art-MA Művé­szeti Ala­pít­vány
Meg­nyitó: 2014. októ­ber 18. szombat

Marosi Ilona képzőmű­vész kiállítása

Kiál­lí­tás meg­nyitja: Dr.Balázs Lívia művé­szeti szakértő
Köz­remű­ködők:
Marót Nóra ope­ra­éne­kes
Marosi Endre furu­lya
Amb­rus Éva vers-prózamondó

Marosi Ilona életmű­vé­nek és művész bará­ta­i­nak Aknay, Baska, Deim, Ger­zson, Pen­kala, Magyar, Magén, Muzs­nay, Seré­nyi, Stös­sel, Veszp­rémi, egy-egy mun­ká­já­nak kiál­lí­tási körül­mé­nyek közötti bemu­ta­tása fest­mény, gra­fika, réz és üvegplasztika.

A műte­rem napi nyit­va­tar­tása: dél­után 2–5 óráig.
Meg­kö­ze­lí­tése ( Autó­busz: 9. 86, 60 gya­log Újlaki temp­lom, Fel­hé­vizi utca,
hegy­felé a 2. kereszt­utca a Daru utca. )

Kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 20-ig

1023 Buda­pest, Daru utca 2/c.