Art-MA Művé­sze­ti Ala­pít­vány
Meg­nyi­tó: 2014. októ­ber 18. szom­bat

Maro­si Ilo­na kép­ző­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Kiál­lí­tás meg­nyitja: Dr.Balázs Lívia művé­sze­ti szak­ér­tő
Köz­re­mű­kö­dők:
Marót Nóra ope­ra­éne­kes
Maro­si End­re furu­lya
Amb­rus Éva vers-prózamondó

Maro­si Ilo­na élet­mű­vé­nek és művész bará­ta­i­nak Aknay, Bas­ka, Deim, Ger­zson, Pen­ka­la, Magyar, Magén, Muzs­nay, Seré­nyi, Stös­sel, Veszp­ré­mi, egy-egy mun­ká­já­nak kiál­lí­tá­si körül­mé­nyek közöt­ti bemu­ta­tá­sa fest­mény, gra­fi­ka, réz és üveg­plasz­ti­ka.

A műte­rem napi nyit­va­tar­tá­sa: dél­után 2–5 órá­ig.
Meg­kö­ze­lí­té­se ( Autó­busz: 9. 86, 60 gya­log Újla­ki temp­lom, Fel­hé­vi­zi utca,
hegy­fe­lé a 2. kereszt­ut­ca a Daru utca. )

Kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. októ­ber 20-ig

1023 Buda­pest, Daru utca 2/c.