Átadták az idei kortárs festőművészeti díjakat

| 0 comments

Veress Sándor László kapta a Magyar Festészet Napja Életműdíját

Veress Sándor László, Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kap­ta idén a Magyar Festészet Napja Életműdíját. A ran­gos szak­mai el­is­me­rést tí­ze­dik al­ka­lom­mal ad­ták át az ese­mény­so­ro­zat ok­tó­ber 18-i meg­nyi­tó­ján, a Magyar Nemzeti Galériában. Ugyanitt ke­rült sor a leg­ígé­re­te­sebb fi­a­tal fes­tők­nek já­ró 2012-es Maticska Jenő-díj át­adá­sá­ra is, ame­lyet ez­út­tal meg­osz­tot­tan Horváth Roland és Szabó Attila kap­ta.

A már év­ti­ze­des ha­gyo­mány­ra vissza­te­kin­tő Életműdíj és a hoz­zá kap­cso­ló­dó ki­ál­lí­tás ta­lán a leg­ran­go­sabb szak­mai el­is­me­rés­sé nőt­te ki ma­gát − mond­ta el a díj­ról Bráda Tibor, a Magyar Festészet Napja Alapítvány ku­ra­tó­ri­u­má­nak el­nö­ke. Az ed­di­gi dí­ja­zot­tak, Lossonczy Tamás(†), Kokas Ignác(†), Sváby Lajos, Gerzson Pál(†), Deim Pál, Konok Tamás, Bartl József, Breznay József(†) és Szentgyörgyi József azért érez­ték ezt ki­emel­ke­dő el­is­me­rés­nek, mert ezt ki­zá­ró­lag a szak­ma ad­ja.

A Magyar Festészet Napja Életműdíját, ahogy a Maticska-díjat is egy dön­tő­bi­zott­ság íté­li oda, amely­nek tag­jai a ko­ráb­bi dí­ja­zot­tak, az er­re fel­kért sze­mé­lyek a Magyar Festészet Napja ku­ra­tó­ri­u­má­ból, il­let­ve a kul­tu­rá­lis tár­ca egy kép­vi­se­lő­je, hi­szen év­ről év­re a mi­nisz­té­ri­um áll­ja a díj­jal já­ró egy­mil­lió fo­rin­tos ju­tal­mat. Tisztán szak­mai tes­tü­let­ről, hoz­zá­ér­tő em­be­rek­ről van te­hát szó, az el­is­me­rés fes­tők­től, fes­tők­nek szól. Jelölt az a 70. élet­évét be­öl­tött mes­ter le­het, aki mö­gött több év­ti­ze­des, el­is­mert élet­mű áll, mun­kás­sá­ga pe­dig is­ko­la­te­rem­tő volt.

A fi­a­ta­lon el­hunyt nagy­bá­nyai fes­tő­te­het­ség­ről el­ne­ve­zett Maticska Jenő-díjat az a pro­fesszi­o­ná­lis, fi­a­tal al­ko­tó kap­ja, aki­nek mun­ká­it a szak­ma is már ko­rán el­is­me­ri. Az idén meg­osz­tott ki­tün­te­tést köz­vet­le­nül az Életműdíj után, szin­tén a Magyar Festészet Napja nyi­tó­ese­mé­nyén a kul­tu­rá­lis tár­ca kép­vi­se­le­té­ben L. Simon László, ál­lam­tit­kár ad­ta át.

A ku­ri­ó­zum­nak szá­mí­tó, 165 kor­társ ma­gyar fes­tő­mű­vészt át­fo­gó ki­ál­lí­tás, ame­lyen a fiatal- és kö­zép­ge­ne­rá­ció, va­la­mint a do­ye­nek is be­mu­tat­koz­nak, no­vem­ber 4-ig lát­ha­tó a Magyar Nemzeti Galériában.

Vélemény, hozzászólás?