Átadták az idei kortárs festőművészeti díjakat

Veress Sándor László kapta a Magyar Festészet Napja Életműdíját

Veress Sán­dor Lász­ló, Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kap­ta idén a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Élet­mű­dí­ját. A ran­gos szak­mai elis­me­rést tíze­dik alka­lom­mal adták át az ese­mény­so­ro­zat októ­ber 18-i meg­nyi­tó­ján, a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban. Ugyan­itt került sor a leg­ígé­re­te­sebb fia­tal fes­tők­nek járó 2012-es Matics­ka Jenő-díj átadá­sá­ra is, ame­lyet ezút­tal meg­osz­tot­tan Hor­váth Roland és Sza­bó Atti­la kap­ta.

A már évti­ze­des hagyo­mány­ra vissza­te­kin­tő Élet­mű­díj és a hoz­zá kap­cso­ló­dó kiál­lí­tás talán a leg­ran­go­sabb szak­mai elis­me­rés­sé nőt­te ki magát − mond­ta el a díj­ról Brá­da Tibor, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke. Az eddi­gi díja­zot­tak, Los­son­czy Tamás(†), Kokas Ignác(†), Sváby Lajos, Ger­zson Pál(†), Deim Pál, Konok Tamás, Bartl József, Brez­nay József(†) és Szent­györ­gyi József azért érez­ték ezt kiemel­ke­dő elis­me­rés­nek, mert ezt kizá­ró­lag a szak­ma adja.

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Élet­mű­dí­ját, ahogy a Maticska-díjat is egy dön­tő­bi­zott­ság íté­li oda, amely­nek tag­jai a koráb­bi díja­zot­tak, az erre fel­kért sze­mé­lyek a Magyar Fes­té­szet Nap­ja kura­tó­ri­u­má­ból, illet­ve a kul­tu­rá­lis tár­ca egy kép­vi­se­lő­je, hiszen évről évre a minisz­té­ri­um áll­ja a díj­jal járó egy­mil­lió forin­tos jutal­mat. Tisz­tán szak­mai tes­tü­let­ről, hoz­zá­ér­tő embe­rek­ről van tehát szó, az elis­me­rés fes­tők­től, fes­tők­nek szól. Jelölt az a 70. élet­évét beöl­tött mes­ter lehet, aki mögött több évti­ze­des, elis­mert élet­mű áll, mun­kás­sá­ga pedig isko­la­te­rem­tő volt.

A fia­ta­lon elhunyt nagy­bá­nyai fes­tő­te­het­ség­ről elne­ve­zett Matics­ka Jenő-díjat az a pro­fesszi­o­ná­lis, fia­tal alko­tó kap­ja, aki­nek mun­ká­it a szak­ma is már korán elis­me­ri. Az idén meg­osz­tott kitün­te­tést köz­vet­le­nül az Élet­mű­díj után, szin­tén a Magyar Fes­té­szet Nap­ja nyi­tó­ese­mé­nyén a kul­tu­rá­lis tár­ca kép­vi­se­le­té­ben L. Simon Lász­ló, állam­tit­kár adta át.

A kuri­ó­zum­nak szá­mí­tó, 165 kor­társ magyar fes­tő­mű­vészt átfo­gó kiál­lí­tás, ame­lyen a fiatal- és közép­ge­ne­rá­ció, vala­mint a doye­nek is bemu­tat­koz­nak, novem­ber 4-ig lát­ha­tó a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.