Átadták az idei kortárs festőművészeti díjakat

| 0 comments

Veress Sán­dor László kapta a Magyar Fes­té­szet Napja Életműdíját

Veress Sán­dor László, Munkácsy-díjas festőmű­vész kapta idén a Magyar Fes­té­szet Napja Életmű­dí­ját. A ran­gos szak­mai elis­me­rést tíze­dik alka­lom­mal adták át az ese­mény­so­ro­zat októ­ber 18-i meg­nyi­tó­ján, a Magyar Nem­zeti Galé­ri­á­ban. Ugyan­itt került sor a leg­ígé­re­te­sebb fia­tal festők­nek járó 2012-es Maticska Jenő-díj átadá­sára is, ame­lyet ezút­tal meg­osz­tot­tan Hor­váth Roland és Szabó Attila kapta.

A már évti­ze­des hagyo­mányra vissza­te­kintő Életmű­díj és a hozzá kap­cso­lódó kiál­lí­tás talán a leg­ran­go­sabb szak­mai elis­me­réssé nőtte ki magát − mondta el a díj­ról Bráda Tibor, a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnöke. Az eddigi díja­zot­tak, Los­son­czy Tamás(†), Kokas Ignác(†), Sváby Lajos, Ger­zson Pál(†), Deim Pál, Konok Tamás, Bartl József, Brez­nay József(†) és Szent­györ­gyi József azért érez­ték ezt kiemel­kedő elis­me­rés­nek, mert ezt kizá­ró­lag a szakma adja.

A Magyar Fes­té­szet Napja Életmű­dí­ját, ahogy a Maticska-díjat is egy döntő­bi­zott­ság ítéli oda, amely­nek tag­jai a korábbi díja­zot­tak, az erre fel­kért sze­mé­lyek a Magyar Fes­té­szet Napja kura­tó­ri­u­má­ból, illetve a kul­tu­rá­lis tárca egy kép­vi­selője, hiszen évről évre a minisz­té­rium állja a díj­jal járó egy­mil­lió forin­tos jutal­mat. Tisz­tán szak­mai tes­tü­letről, hoz­zá­értő embe­rekről van tehát szó, az elis­me­rés festőktől, festők­nek szól. Jelölt az a 70. élet­évét beöl­tött mes­ter lehet, aki mögött több évti­ze­des, elis­mert életmű áll, mun­kás­sága pedig isko­la­te­remtő volt.

A fia­ta­lon elhunyt nagy­bá­nyai festő­te­het­ségről elne­ve­zett Maticska Jenő-díjat az a pro­fesszi­o­ná­lis, fia­tal alkotó kapja, aki­nek mun­káit a szakma is már korán elis­meri. Az idén meg­osz­tott kitün­te­tést köz­vet­le­nül az Életmű­díj után, szin­tén a Magyar Fes­té­szet Napja nyi­tó­ese­mé­nyén a kul­tu­rá­lis tárca kép­vi­se­le­té­ben L. Simon László, állam­tit­kár adta át.

A kuri­ó­zum­nak szá­mító, 165 kor­társ magyar festőmű­vészt átfogó kiál­lí­tás, ame­lyen a fia­tal– és közép­ge­ne­rá­ció, vala­mint a doye­nek is bemu­tat­koz­nak, novem­ber 4-ig lát­ható a Magyar Nem­zeti Galériában.

Vélemény, hozzászólás?