MTVA díj 2014 — Balogh Gyula festőművész

Balogh Gyu­la fes­tő­mű­vész BALOGH GYULA – fes­tő­mű­vész 1950-ben szü­le­tett Buda­pes­ten. l966-tól a rákos­li­ge­ti rajz­szak­kör­ben Tóth Tibor fes­tő­mű­vész­től tanult fes­te­ni, majd a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­lán Sar­kan­tyú Simon fes­tő­mű­vész volt a mes­te­re, ahol 1975-ben, fes­tő sza­kon dip­lo­má­zott. Azóta tag­ja a Művé­sze­ti Alap­nak (most MAOE). 1975-től 10 évig a Pest­er­zsé­be­ti Csi­li Műve­lő­dé­si Köz­pont fel­nőtt…

Continue Reading

Maticska Jenő díj 2016 — Herman Levente festőművész

Her­man Leven­te fes­tő­mű­vész (1976) 1990–1994 Kép­ző és Zene­mű­vé­sze­ti Közép­is­ko­la, Maros­vá­sár­hely; 1995–2000 Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem, Buda­pest, Gra­fi­ka Tan­szék. Mes­te­rei: Eszik Ala­jos, Kocsis Imre, Kiss-Tóth Ferenc. 2001–2004 Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem, Regi­o­ná­lis Tehet­ség­ku­ta­tó Prog­ram (RTP), tanár­se­géd. Ala­pí­tó tag­ja az Éles­di Művész­te­lep Egye­sü­le­té­nek, tag­ja a MAMŰ Társaságnak.Herman Leven­te eddi­gi élet­mű­vét nehéz len­ne kor­sza­kok­ra bon­ta­ni,…

Continue Reading

Maticska Jenő díj 2015 — Horváth Dániel festőművész

Hor­váth Dáni­el fes­tő­mű­vész Hor­váth Dáni­el fes­tő­mű­vész mára már szá­mos nagy presz­tí­zsű hazai és nem­zet­kö­zi díjat tud­hat magá­é­nak. Alko­tá­sa­i­ban ezen felül azt mutat­ja meg, hogy a fest­mény több az embe­ri gesz­tu­sok és az aka­ra­tun­kon kívül eső dol­gok meg­je­le­ní­té­sé­nél, egy tör­té­ne­tet rejt, egy embert és min­den embert, aki közel kerül hoz­zá.

Continue Reading

Maticska Jenő díj 2014 — Verebics Ágnes festőművész

Vere­bics Ágnes fes­tő­mű­vész Már pályá­ja kez­de­tén komoly sike­re­ket ért el. Elnyer­te a ran­gos kor­társ elis­me­ré­sek­nek szá­mí­tó Amadeus-díjat, és a Strabag-díj pályá­za­tán is első helye­zést ért el 2007-ben. Mun­ká­i­ra az exp­resszív töl­te­tű rea­lisz­ti­kus ábrá­zo­lás jel­lem­ző, amely laza ecset­ke­ze­lés­sel páro­sul. Beál­lí­tá­sai szo­kat­la­nok, ame­lyek­re a fur­csa elvá­gá­sok és az apró rész­le­tek fel­na­gyí­tá­sa jel­lem­ző. Tema­ti­ku­san az…

Continue Reading

Maticska Jenő díj 2013 — Király Gábor festőművész

Király Gábor fes­tő­mű­vész (1979) Király Gábor alap­ve­tő­en ösz­tö­nös alko­tó, aki ennek elle­né­re nagyon tisz­tán lát­ja azo­kat a kul­tu­rá­lis elő­ké­pe­ket és vizu­á­lis hagyo­má­nyo­kat, ame­lyek ered­mé­nye­ként fes­té­sze­te elő­áll. Pon­to­san meg­ta­lál­ja a for­mai ana­ló­gi­á­kat a pri­mi­tív fal­fes­té­szet­től az iko­nok kul­tú­rá­ján át az art brut-ig és a graf­fi­ti­ig. Tisz­tá­ban van képei témá­i­nak ere­de­té­vel, a…

Continue Reading

Maticska Jenő díj 2012 -Horváth Roland festőművész

Hor­váth Roland (1979) 1994–1998: Képző- és Ipar­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la. 1998–2003: Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem, fes­tő szak. 2003-tól az MAOE, 2004-től a Sen­sa­ria,  2010-től az FKSE tag­ja. Fes­té­sze­tét a hagyo­má­nyos műne­mek: a csend­éle­tek és táj­ké­pek mel­lett az embe­ri figu­rák­kal kiegé­szült csendélet- és táj­ele­mek­ből dekol­lá­zsolt kom­po­zí­ci­ók jel­lem­zik. Vissza­té­rő témái a palac­kok, virá­gok, plüss­ál­la­tok és ipa­ri…

Continue Reading

Maticska Jenő díj 2012 — Szabó Attila festőművész

Sza­bó Atti­la Dla kép­ző­mű­vész (1972) 1998–2004 a Pécsi Tudo­mány­egye­tem Művé­sze­ti Kará­ra járt, majd 2001–2002 között a Sorbonne-Inalco hall­ga­tó­ja Párizs­ban. 2005–2008 között a Pécsi Tudo­mány­egye­tem Művé­sze­ti Kará­nak Kép­ző­mű­vé­sze­ti Mes­ter­is­ko­lá­ját végez­te, téma­ve­ze­tő taná­ra Tol­vay Ernő fes­tő­mű­vész, egye­te­mi tanár. 2009–2010 a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem dok­to­ri isko­lá­ját végez­te, téma­ve­ze­tő taná­ra Szegedy-Maszák Zol­tán DLA habil.…

Continue Reading

Maticska Jenő díj 2011 — Belenyi Szabolcs festőművész

 

Continue Reading

Művészeti Akadémia díjazottja 2016 — Szirtes János médiatervező, fotóművész, illusztrátor

Szir­tes János média­ter­ve­ző, fotó­mű­vész, illuszt­rá­tor (1954) 1975–1977: Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, Pozsony, gra­fi­ka szak; 1977–1980: Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, gra­fi­ka szak; 1980–1983: mes­ter­kur­zus, mes­te­re: Erdély Mik­lós. 1978–1984: az Indi­go cso­port tag­ja; 1980: tag­ja a Fia­tal Kép­ző­mű­vé­szek Stú­di­ó­ja Egye­sü­le­té­nek; 1988: tag­ja az Inter­na­ti­o­nal­es Künst­ler Gre­mi­um­nak és a Szent­end­rei Gra­fi­kai Cso­port­nak; a szent­end­rei Vaj­da Lajos Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let…

Continue Reading

Művészeti Akadémia díjazottja 2015 — Baksai József Munkácsy-díjas festőművész

Bak­sai József fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus Bak­sai József  (1957 Buda­pest) fes­tő és gra­fi­kus, művész­ta­nár.  A nyolc­va­nas évek óta készü­lő fest­mény­so­ro­za­tai gyak­ran külön­bö­ző kul­túr­kö­rök mito­ló­gi­ai témá­it, vagy mint leg­utób­bi műve­in, az ősele­me­ket dol­goz­zák fel.  Sötét tónu­sok­kal, föld­szí­nek­kel fes­tett képei külön­le­ges tex­tú­rá­juk révén, reli­ef­sze­rű hatást kel­te­nek.  A vas­tag réteg­ben fel­hor­dott olaj­fes­ték alak­ja­it tér­be­li dimen­zi­ó­val…

Continue Reading