Újbuda a Magyar Festészet Napja bölcsője

2002 óta min­den évben egész napos prog­ram­so­ro­zat a kerü­let­ben

Continue Reading

A hely I. — Riport a magyar festészetről az MR Kossuth Rádión 2013-ból

Continue Reading

Sajtóanyag 2014

Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2014 Fővéd­nök: dr. Sza­bó Lász­ló Zsolt a MTVA vezér­igaz­ga­tó­ja Tizen­har­ma­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja a nagy­kö­zön­sé­get. A tizen­két évvel ezelőtt egy­na­pos­nak indult kor­társ festészet-ünnep az egy­re nívó­sabb kap­cso­ló­dó…

Continue Reading

Sajtóanyag 2015

A FÉNY és SZÍN öröm­ün­ne­pe: Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2015 A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány 14. alka­lom­mal szer­ve­zi meg a mára hagyo­mánnyá vált ren­dez­vény­so­ro­za­tát. 2002-ben civil kez­de­mé­nye­zés­re, Újbu­da Önkor­mány­za­ta segít­sé­gé­vel indult útjá­ra a prog­ram októ­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők és orvo­sok védő­szent­jé­nek ünne­pén. A tizen­há­rom évvel ezelőtt egy­na­pos­nak indult kor­társ…

Continue Reading

Fő kiállítás — ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET 2017 — A HAL

2017. októ­ber 15 — októ­ber 27. Ide­je: 2017. októ­ber 15. 17 óra Helye: Bál­na Buda­pest (1093, Buda­pest, Fővám tér 11–12.) A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter Köszön­tőt mond: Rolf Beuting Mur­nau (D) város pol­gár­mes­te­re A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra kerül a „Víz” című…

Continue Reading

Miniképek — Képpárok

2017. októ­ber 10 — 31. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 10. 18 óra Helye: Víz­ivá­ro­si Galé­ria (1027 Buda­pest, Kapás u. 55.) Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti író Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész Köz­re­mű­kö­dik: Fer­ge Eli­za­bet a Bar­tók Béla Zene­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la növen­dé­ke hár­fán, fel­ké­szí­tő tanár Bat­ta Judit Meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 31-ig A Mini­ké­pek — Képp­árok…

Continue Reading