Alapítók — A Magyar Festészet Napját megálmodó és létrehozó festőművészeinek kiállítása

2017. októ­ber 22. Ide­je: 2017. októ­ber 22. 16 óra Helye: Pró­fé­ta Galé­ria (1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.) Köszön­tőt mond: Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN Ala­pít­vány elnö­ke Az ala­pí­tók­kal beszél­get: Dr. Feledy Balázs Elhang­za­nak vissza­te­kin­tő mél­ta­tá­sok az Ala­pít­vány elmúlt 15 évé­ből. Kurá­tor: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN Ala­pít­vány…

Continue Reading

Együtt élni műtárggyal, együtt élni festménnyel – Kerekasztal-beszélgetés

2017. októ­ber 27. 18.00 óra Kerekasztal-beszélgetés köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek rész­vé­te­lé­vel és a közön­ség bevo­ná­sá­val Helye: B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.) Ide­je: 2017. októ­ber 27. 18.00 óra A beszél­ge­tést veze­ti: Feledy Balázs művé­sze­ti író Beszél­ge­tő part­ne­rek: Speng­ler Kata­lin műgyűj­tő Fehér Lász­ló Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész Laj­ta Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész,…

Continue Reading

Vízállás jelentés – Művészcsoport kiállítása

2017. októ­ber 27 — decem­ber 27. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 27. 18.30 Helye: Lám­pás Étte­rem és Galé­ria (2072 Zsám­bék, Magyar utca 29.) Meg­nyit­ja: Kecs­kés Lász­ló Csong­rád Város Kép­ző­mű­vé­sze­té­ért Ala­pít­vány elnö­ke Kiál­lí­tó művé­szek: Basa Ani­kó fes­tő­mű­vész B. Raunio Maria fes­tő­mű­vész Eszik Ala­jos gra­fi­kus­mű­vész Gál Lehel fes­tő­mű­vész Her­mann Zsó­fia fes­tő­mű­vész Hús Zol­tán fes­tő­mű­vész…

Continue Reading

Élő magyar festészet — A hal

Bál­na Buda­pest, 2017. októ­ber 14–27. A Magyar Fes­té­szet Nap­ja három gene­rá­ci­ót — doyen, közép­ge­ne­rá­ció, fia­ta­lok — fel­öle­lő fő kiál­lí­tá­sa. A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter Köszön­tőt mon­dott: Rolf Beuting Mur­nau (D) város pol­gár­mes­te­re A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra került a „Víz” című elő­adás.…

Continue Reading

Húsz budapesti helyszín, több mint 40 vidéki város

A csat­la­ko­zók szá­ma évről-évre nő

Continue Reading

Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot…” — Babits Mihály

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány ala­pí­tói a követ­ke­ző kiált­ványt fogal­maz­ták meg 2002-ben, hogy nép­sze­rű­sít­sék a magyar fes­té­sze­tet  „Én képe­ket aka­rok lát­ni a fala­kon, hogy újra kinyis­sák elém a vilá­got…” – írta Babits „Örök­kék ég a fel­hők mögött” című ver­sé­ben. Örök­kék… Ismer­jük ezt a színt? Ismer­jük a szín­ská­la vala­mennyi szí­né­nek hason­ló…

Continue Reading

A magyar festészet ünnepe

Ünne­pel­jünk együtt! Csat­la­kozz hoz­zánk!

Continue Reading

Sajtótájékoztató 2017

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ese­mé­nye­i­ről 2017 Vár­Me­ző Galé­ria, 2017. októ­ber 4.A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón a prog­ra­mot Brá­da Tibor tisz­te­let­be­li elnök, Vere­bes György elnök, Hor­váth Dáni­el kurá­tor, Török Gábor tit­kár, kurá­tor, Vin­c­ze Angé­la kurá­tor, Atlasz Gábor, Zöld Ani­kó kurá­tor, Boly­ki Ist­ván kurá­tor és Vin­c­ze Pet­ro­nel­la ismer­tet­te a saj­tó meg­je­lent kép­vi­se­lői szá­má­ra.  

Continue Reading