Tudósportrék — kiállítás a halászat és a haltudományok jeles alakjairól

2017. októ­ber 18 — 27. Ide­je: 2017. októ­ber 18. 18 óra Helye: Vár­Me­ző Galé­ria (1012 Buda­pest, Atti­la út 93.) Meg­nyit­ja: Sipos End­re fes­tő­mű­vész, művé­szet­fi­lo­zó­fus A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor Föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter A láto­ga­tó­kat üdvöz­li és mode­rál: Lükő­né Őrsi Gab­ri­el­la könyv­tá­ri főigazgató-helyettes A ven­dé­ge­ket köszönti:Udvari Zsolt főosz­tály­ve­ze­tő, Föld­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um Hor­gá­sza­ti…

Continue Reading

Miniképek – Képpárok

2017. októ­ber 20 — novem­ber 19. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 20. 17 óra Helye: Viga­dó Galé­ria (1051 Buda­pest, Viga­dó tér 2.) Meg­nyit­ja: Ste­fa­no­vits Péter fes­tő­mű­vész Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész Köz­re­mű­kö­dik Szil­vásy Vik­tó­ria hege­dűn és Rudolf And­rás brá­csán Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 19-ig A Mini­ké­pek – Képp­árok című kiál­lí­tás a 2017. évi Magyar…

Continue Reading

MROE — Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete kiállítása

2017. októ­ber 21 — novem­ber 25. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21-én, 11.00 órá­ra Helye: Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény Galé­ri­á­já­ba (1092 Buda­pest, Ráday utca 18.) Meg­nyit­ja: Sza­lay József a MROE elnö­ke A ren­dez­vény kurá­to­ra és házi­asszo­nya: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 25.Művészként és tanár­ként egy­szer­re létez­ni csak tel­jes láng­gal égve…

Continue Reading

Női vonal VI.

2017. októ­ber 21 — novem­ber 5. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21. 15,00 óra Helye: Zikk­urat Galé­ria (1095 Buda­pest, Bajor Gizi park 1.)Köszöntőt mond: Dr. Major Gyön­gyi a Kor­társ Női Ref­le­xi­ók Fóru­ma Egye­sü­let elnö­keA kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Iski Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes a MFNA szó­vi­vő­je A kiál­lí­tás kurá­to­ra: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész Köz­re­mű­köd­nek…

Continue Reading

Alapítók — A Magyar Festészet Napját megálmodó és létrehozó festőművészeinek kiállítása

2017. októ­ber 22. Ide­je: 2017. októ­ber 22. 16 óra Helye: Pró­fé­ta Galé­ria (1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.) Köszön­tőt mond: Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN Ala­pít­vány elnö­ke Az ala­pí­tók­kal beszél­get: Dr. Feledy Balázs Elhang­za­nak vissza­te­kin­tő mél­ta­tá­sok az Ala­pít­vány elmúlt 15 évé­ből. Kurá­tor: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN Ala­pít­vány…

Continue Reading

Együtt élni műtárggyal, együtt élni festménnyel – Kerekasztal-beszélgetés

2017. októ­ber 27. 18.00 óra Kerekasztal-beszélgetés köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek rész­vé­te­lé­vel és a közön­ség bevo­ná­sá­val Helye: B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.) Ide­je: 2017. októ­ber 27. 18.00 óra A beszél­ge­tést veze­ti: Feledy Balázs művé­sze­ti író Beszél­ge­tő part­ne­rek: Speng­ler Kata­lin műgyűj­tő Fehér Lász­ló Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész Laj­ta Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész,…

Continue Reading

Vízállás jelentés – Művészcsoport kiállítása

2017. októ­ber 27 — decem­ber 27. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 27. 18.30 Helye: Lám­pás Étte­rem és Galé­ria (2072 Zsám­bék, Magyar utca 29.) Meg­nyit­ja: Kecs­kés Lász­ló Csong­rád Város Kép­ző­mű­vé­sze­té­ért Ala­pít­vány elnö­ke Kiál­lí­tó művé­szek: Basa Ani­kó fes­tő­mű­vész B. Raunio Maria fes­tő­mű­vész Eszik Ala­jos gra­fi­kus­mű­vész Gál Lehel fes­tő­mű­vész Her­mann Zsó­fia fes­tő­mű­vész Hús Zol­tán fes­tő­mű­vész…

Continue Reading

Élő magyar festészet — A hal

Bál­na Buda­pest, 2017. októ­ber 14–27. A Magyar Fes­té­szet Nap­ja három gene­rá­ci­ót — doyen, közép­ge­ne­rá­ció, fia­ta­lok — fel­öle­lő fő kiál­lí­tá­sa. A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter Köszön­tőt mon­dott: Rolf Beuting Mur­nau (D) város pol­gár­mes­te­re A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra került a „Víz” című elő­adás.…

Continue Reading

Húsz budapesti helyszín, több mint 40 vidéki város

A csat­la­ko­zók szá­ma évről-évre nő

Continue Reading