Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot…” — Babits Mihály

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány ala­pí­tói a követ­ke­ző kiált­ványt fogal­maz­ták meg 2002-ben, hogy nép­sze­rű­sít­sék a magyar fes­té­sze­tet  „Én képe­ket aka­rok lát­ni a fala­kon, hogy újra kinyis­sák elém a vilá­got…” – írta Babits „Örök­kék ég a fel­hők mögött” című ver­sé­ben. Örök­kék… Ismer­jük ezt a színt? Ismer­jük a szín­ská­la vala­mennyi szí­né­nek hason­ló…

Continue Reading

A magyar festészet ünnepe

Ünne­pel­jünk együtt! Csat­la­kozz hoz­zánk!

Continue Reading

Sajtótájékoztató 2017

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ese­mé­nye­i­ről 2017 Vár­Me­ző Galé­ria, 2017. októ­ber 4.A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón a prog­ra­mot Brá­da Tibor tisz­te­let­be­li elnök, Vere­bes György elnök, Hor­váth Dáni­el kurá­tor, Török Gábor tit­kár, kurá­tor, Vin­c­ze Angé­la kurá­tor, Atlasz Gábor, Zöld Ani­kó kurá­tor, Boly­ki Ist­ván kurá­tor és Vin­c­ze Pet­ro­nel­la ismer­tet­te a saj­tó meg­je­lent kép­vi­se­lői szá­má­ra.  

Continue Reading