Az Áldozat szabadsága Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása 2016

Az áldo­zat sza­bad­sá­ga — a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2016 Szol­no­ki Galé­ria, Aba-Novák Agó­ra Galé­ria 2016. októ­ber 15 — decem­ber 18. A kiál­lí­tás a A Kép­ző­mű­vé­szet Ünne­pe kere­tén belül, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. évfor­du­ló­ja kap­csán került meg­ren­de­zés­re. Kurá­tor: Vere­bes György fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki Művész­te­lep művé­sze­ti veze­tő­je Továb­bi infor­má­ció: www.szolnokimuvesztelep.com A fil­met Rácz Péter (www.rpfilm.hu) készí­tet­te 2016-ban.