B32 Galéria és Kultúrtér

b32_logo

Kokas Ignác emlék­ki­ál­lí­tás a művész szü­le­té­sé­nek 90. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból

Meg­nyitja: Szo­tyory Lász­ló fes­tő­mű­vész, Kokas Ignác tanít­vá­nya

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A modern magyar fes­té­szet kiemel­ke­dő sze­mé­lyi­sé­ge, a Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la legen­dás taná­ra, Kokas Ignác (1926–2009) mun­kás­sá­gát szá­mos díj­jal – töb­bek között Munkácsy- és Kossuth-díjjal – ismer­ték el. A 60-as évek újí­tó, avant­gárd művé­szei közé sorol­ták, bár magát nem tar­tot­ta avant­gárd­nak. Jel­lem­ző rá a 60-as évek végé­nek művészi-festői köz­lé­si vágya. Képei sajá­tos hang­vé­te­lű, erő­tel­jes, exp­resszív alko­tá­sok. Fes­té­sze­te tel­je­sen egyé­ni uta­kat követ. Lel­kü­le­té­re, művé­szi énjé­re Csont­váry volt a leg­na­gyobb hatás­sal. A meg­for­mált, meg­fes­tett alak önál­ló élet­re kel­té­se, a test-lélek-környezet har­mo­ni­kus meg­for­má­lá­sa volt min­dig is a vágya. Nem­zet­kö­zi, ország­ha­tá­ro­kon túl is ható, egye­te­mes fes­té­sze­tet akart lét­re­hoz­ni.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 14. 18:00 (pén­tek)
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Novem­ber 6-ig

Kiál­lí­tás a Café Buda­pest Kor­társ Fesz­ti­vál hiva­ta­los prog­ram­ja.
Kiál­lí­tás támo­ga­tó­ja: Újbu­da Önkor­mány­za­ta, NKA

Nyit­va tar­tás:
Hét­köz­nap 10:00–18:00

b32_logo

1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.