B32 Galéria

B32 Galéria és Kultúrtér

b32_logo

Kokas Ignác em­lék­ki­ál­lí­tás a mű­vész szü­le­té­sé­nek 90. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból

Meg­nyitja: Szotyory László fes­tő­mű­vész, Kokas Ignác ta­nít­vá­nya

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A mo­dern ma­gyar fes­té­szet ki­emel­ke­dő sze­mé­lyi­sé­ge, a Képzőművészeti Főiskola le­gen­dás ta­ná­ra, Kokas Ignác (1926–2009) mun­kás­sá­gát szá­mos díj­jal – töb­bek kö­zött Munkácsy- és Kossuth-díjjal – is­mer­ték el. A 60-as évek újí­tó, avant­gárd mű­vé­szei kö­zé so­rol­ták, bár ma­gát nem tar­tot­ta avant­gárd­nak. Jellemző rá a 60-as évek vé­gé­nek művészi-festői köz­lé­si vá­gya. Képei sa­já­tos hang­vé­te­lű, erő­tel­jes, exp­resszív al­ko­tá­sok. Festészete tel­je­sen egyé­ni uta­kat kö­vet. Lelkületére, mű­vé­szi én­jé­re Csontváry volt a leg­na­gyobb ha­tás­sal. A meg­for­mált, meg­fes­tett alak ön­ál­ló élet­re kel­té­se, a test-lélek-környezet har­mo­ni­kus meg­for­má­lá­sa volt min­dig is a vá­gya. Nemzetközi, or­szág­ha­tá­ro­kon túl is ha­tó, egye­te­mes fes­té­sze­tet akart lét­re­hoz­ni.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 14. 18:00 (pén­tek)
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. November 6-ig

Kiállítás a Café Budapest Kortárs Fesztivál hi­va­ta­los prog­ram­ja.
Kiállítás tá­mo­ga­tó­ja: Újbuda Önkormányzata, NKA

Nyitva tar­tás:
Hétköznap 10:00-18:00

b32_logo

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.