Bakelit Stúdió

bakelit logo
Meg­nyitó helye: Bake­lit Multi Art Cen­ter
Kiál­lító művé­szek: Zsű­ri­zett auto­di­dakta alko­tók
Kiál­lí­tás címe: “The Talent“
Meg­nyitja: Paró­czay Csaba

A kiál­lí­tás rövid leírása:
A Bake­lit Multi Art Cen­ter képzőmű­vé­szeti pályá­za­tot hir­det auto­di­dakta művé­szek szá­mára. A pályá­zat célja, hogy segítse a tehet­sé­ges alko­tók elő­re­lé­pé­sét, vala­mint bemu­tat­ko­zási lehető­sé­get biz­to­sít­son szá­mukra.
A pályá­zat témája: „AZ ARÁNY
A kiál­lí­tandó műve­ket pályá­zat kere­tén belül füg­get­len szak­mai zsűri válo­gatja ki.
Leadási határidő: 2014. októ­ber 30. csü­tör­tök, 20.00 óra

Pályá­zati fel­té­te­lek:
A pályá­za­ton indul­hat min­den 18. élet­évét betöl­tött alkotó, aki nem ren­del­ke­zik képzőmű­vé­szeti vagy iparmű­vé­szeti dip­lo­má­val, továbbá az alko­tó­te­vé­keny­sé­gét nem meg­él­he­tés­ként, hiva­tás­szerűen gyakorolja.

A pályá­za­to­kat fes­té­szet (olaj, tem­pera, gou­ache, és akril tech­ni­kák­kal készí­tett alko­tá­sok) vala­mint egy össze­vont, a gra­fi­kák (sok­szo­ro­sí­tott– és egyedi gra­fika — akva­rell, pasz­tell, sza­bad­kézi rajz és fotó alapú képzőmű­vé­szeti tech­ni­kák) szá­mára fenn­tar­tott kate­gó­ri­á­ban vár­juk.
Egy művész maxi­mum három alko­tás­sal pályáz­hat. Egy soro­zat egy alko­tás­nak minő­sül, ami maxi­mum 3 műből áll­hat. (A zsűri fenn­tartja a soro­za­tok meg­bon­tá­sá­nak jogát.)
A 2012 előtt készí­tett műve­ket nem áll módunk­ban befo­gadni.
Méret­beli meg­kö­tés: az alko­tá­sok mérete maxi­mum 100 cm x 70 cm lehet.
A pályá­zat beadá­sá­nak módja:
Pályázni Szep­tem­ber 5-től lehet a www.thetalent.hu olda­lon, az online jelent­ke­zési lap kitöl­té­sé­vel, amely az alko­tá­sok beadá­sá­nak fel­té­tele.
A kiál­lí­tandó műve­ket a kiál­lí­tás hely­szí­nén (Bake­lit Multi Art Cen­ter Buda­pest 1095 Sorok­sári út 164., 18-as épü­let) sze­mé­lye­sen fogad­juk az alábbi idő­pon­tok­ban:
Októ­ber 3. 14:00 – 19:00 / Októ­ber 10. 14:00 – 19:00 / Októ­ber 17. 14:00 – 19:00 / Októ­ber 24. 14:00 – 19:00 / Októ­ber 30. 14:00 – 20:00 / Októ­ber 31. 14:00 – 20:00
A pályá­zat MEGNYITÓ ese­mé­nye:
A FESTÉSZET kate­gó­ria kiál­lí­tása 2014. novem­ber 28-án, 19.00 óra­kor nyí­lik (láto­gat­ható decem­ber 30-ig)
A GRAFIKA kate­gó­ria kiál­lí­tása 2014. decem­ber 12-én, 19.00 óra­kor nyí­lik (láto­gat­ható január 9-ig)
A Bake­lit Multi Art Cen­ter­ben ren­de­zett kiál­lí­tá­sok láto­ga­tási ideje:
Hét­köz­na­po­kon 10:00 – 17:00, előa­dás­na­po­kon 10:00 – 22:00.
A part­ner­hely­szí­ne­ken 2015. január 12-től 2014. feb­ruár 28-ig tekint­hető meg a kiál­lí­tás az alábbi címe­ken:
Bara­bás Villa – 1122 Buda­pest, Város­ma­jor utca 44.
Duna Plaza – 1138 Buda­pest, Váci út 178.
Tran­zit Art Café – 1116 Buda­pest, Buka­rest és Ulászló utca sarok
Regiszt­rá­ciós díj: 3500,- Ft / kate­gó­ria / pályázó
A három tag­ból álló füg­get­len zsűri a szakma leg­je­lentő­sebb kép­vi­selőiből áll össze: Atlasz Gábor (festőmű­vész, a zsűri elnöke), Dóri Éva (művé­szet tanár), és Dr. Matits Ferenc (művészettörténész).

Kiad­ható díjak kate­gó­ri­án­ként:
Fes­té­szet kate­gó­ria
I. díj: 35 000 Ft (azaz har­minc­öt­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­lelő fes­ték­kész­let a Magyar Művé­sz­el­látó jóvol­tá­ból
II. díj: 20 000 Ft (azaz húsz­ezer forint) értékű vásár­lási utal­vány a Pan­nonc­o­lor jóvol­tá­ból
III. díj: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint)
A Pan­nonc­o­lor Külön­díja: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint) értékű vásár­lási utalvány

Gra­fika kate­gó­ria
I. díj: 35 000 Ft (azaz har­minc­öt­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­lelő aján­dék­cso­mag a Magyar Művé­sz­el­látó jóvol­tá­ból
II. díj: 20 000 Ft (azaz húsz­ezer forint) értékű vásár­lási utal­vány a Pan­nonc­o­lor jóvol­tá­ból
III. díj: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint)
A Pan­nonc­o­lor Külön­díja: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint) értékű vásár­lási utalvány

Mind­ezek mel­lett a Magyar Művé­sz­el­látó min­den érvé­nyes pálya­mun­kát beküldő alko­tó­nak egy 1 db, egy­szeri alka­lomra szóló, 15%-os vásár­lási kupont ajánl fel, amely a meg­nyi­tót követően 60 napig hasz­nál­ható fel.
A Pan­nonc­o­lor Kft. min­den érvé­nyes pálya­mun­kát beküldő alko­tó­nak egy 1 db, egy­szeri alka­lomra szóló, 10%-os vásár­lási ked­vez­ményt biz­to­sító, hatá­ro­zat­lan időre szóló kár­tyát ajánl fel, amely bevált­ható a Pan­nonc­o­lor sza­ká­ru­ház­ban, illetve a kije­lölt Pan­nonc­o­lor part­ne­rek üzleteiben.

A kiál­lí­tás tör­té­ne­téről bővebb infor­má­ci­ó­kat itt találnak

A kiál­lí­tás nyit­va­tar­tása:
INFORMÁCIÓ: Faze­kas Tímea
Mobil: 06 30 610 55 59
E-mail: timea.fazekas[kukac]bakelitstudio.hu
Bake­lit Multi Art Cen­ter, 1095 Buda­pest Sorok­sári út 164. 18-as épü­let.