Bakelit Stúdió

bakelit logo
Meg­nyitó he­lye: Bakelit Multi Art Center
Kiállító mű­vé­szek: Zsűrizett au­to­di­dak­ta al­ko­tók
Kiállítás cí­me: “The Talent”
Meg­nyitja: Paróczay Csaba

A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A Bakelit Multi Art Center kép­ző­mű­vé­sze­ti pá­lyá­za­tot hir­det au­to­di­dak­ta mű­vé­szek szá­má­ra. A pá­lyá­zat cél­ja, hogy se­gít­se a te­het­sé­ges al­ko­tók elő­re­lé­pé­sét, va­la­mint be­mu­tat­ko­zá­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra.
A pá­lyá­zat té­má­ja: „AZ ARÁNY”
A ki­ál­lí­tan­dó mű­ve­ket pá­lyá­zat ke­re­tén be­lül füg­get­len szak­mai zsű­ri vá­lo­gat­ja ki.
Leadási ha­tár­idő: 2014. ok­tó­ber 30. csü­tör­tök, 20.00 óra

Pályázati fel­té­te­lek:
A pá­lyá­za­ton in­dul­hat min­den 18. élet­évét be­töl­tött al­ko­tó, aki nem ren­del­ke­zik kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy ipar­mű­vé­sze­ti dip­lo­má­val, to­váb­bá az al­ko­tó­te­vé­keny­sé­gét nem meg­él­he­tés­ként, hi­va­tás­sze­rű­en gya­ko­rol­ja.

A pá­lyá­za­to­kat fes­té­szet (olaj, tem­pe­ra, gou­ache, és ak­ril tech­ni­kák­kal ké­szí­tett al­ko­tá­sok) va­la­mint egy össze­vont, a gra­fi­kák (sokszorosított- és egye­di gra­fi­ka – ak­va­rell, pasz­tell, sza­bad­ké­zi rajz és fo­tó ala­pú kép­ző­mű­vé­sze­ti tech­ni­kák) szá­má­ra fenn­tar­tott ka­te­gó­ri­á­ban vár­juk.
Egy mű­vész ma­xi­mum há­rom al­ko­tás­sal pá­lyáz­hat. Egy so­ro­zat egy al­ko­tás­nak mi­nő­sül, ami ma­xi­mum 3 mű­ből áll­hat. (A zsű­ri fenn­tart­ja a so­ro­za­tok meg­bon­tá­sá­nak jo­gát.)
A 2012 előtt ké­szí­tett mű­ve­ket nem áll mó­dunk­ban be­fo­gad­ni.
Méretbeli meg­kö­tés: az al­ko­tá­sok mé­re­te ma­xi­mum 100 cm x 70 cm le­het.
A pá­lyá­zat be­adá­sá­nak mód­ja:
Pályázni Szeptember 5-től le­het a www.thetalent.hu ol­da­lon, az on­line je­lent­ke­zé­si lap ki­töl­té­sé­vel, amely az al­ko­tá­sok be­adá­sá­nak fel­té­te­le.
A ki­ál­lí­tan­dó mű­ve­ket a ki­ál­lí­tás hely­szí­nén (Bakelit Multi Art Center Budapest 1095 Soroksári út 164., 18-as épü­let) sze­mé­lye­sen fo­gad­juk az aláb­bi idő­pon­tok­ban:
Október 3. 14:00 – 19:00 / Október 10. 14:00 – 19:00 / Október 17. 14:00 – 19:00 / Október 24. 14:00 – 19:00 / Október 30. 14:00 – 20:00 / Október 31. 14:00 – 20:00
A pá­lyá­zat MEGNYITÓ ese­mé­nye:
A FESTÉSZET ka­te­gó­ria ki­ál­lí­tá­sa 2014. no­vem­ber 28-án, 19.00 óra­kor nyí­lik (lá­to­gat­ha­tó de­cem­ber 30-ig)
A GRAFIKA ka­te­gó­ria ki­ál­lí­tá­sa 2014. de­cem­ber 12-én, 19.00 óra­kor nyí­lik (lá­to­gat­ha­tó ja­nu­ár 9-ig)
A Bakelit Multi Art Centerben ren­de­zett ki­ál­lí­tá­sok lá­to­ga­tá­si ide­je:
Hétköznapokon 10:00 – 17:00, elő­adás­na­po­kon 10:00 – 22:00.
A part­ner­hely­szí­ne­ken 2015. ja­nu­ár 12-től 2014. feb­ru­ár 28-ig te­kint­he­tő meg a ki­ál­lí­tás az aláb­bi cí­me­ken:
Barabás Villa – 1122 Budapest, Városmajor ut­ca 44.
Duna Plaza – 1138 Budapest, Váci út 178.
Tranzit Art Café – 1116 Budapest, Bukarest és Ulászló ut­ca sa­rok
Regisztrációs díj: 3500,- Ft / ka­te­gó­ria / pá­lyá­zó
A há­rom tag­ból ál­ló füg­get­len zsű­ri a szak­ma leg­je­len­tő­sebb kép­vi­se­lő­i­ből áll össze: Atlasz Gábor (fes­tő­mű­vész, a zsű­ri el­nö­ke), Dóri Éva (mű­vé­szet ta­nár), és Dr. Matits Ferenc (mű­vé­szet­tör­té­nész).

Kiadható dí­jak ka­te­gó­ri­án­ként:
Festészet ka­te­gó­ria
I. díj: 35 000 Ft (az­az har­minc­öt­ezer fo­rint) ér­ték­ben a té­má­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let a Magyar Művészellátó jó­vol­tá­ból
II. díj: 20 000 Ft (az­az húsz­ezer fo­rint) ér­té­kű vá­sár­lá­si utal­vány a Pannoncolor jó­vol­tá­ból
III. díj: 10 000 Ft (az­az tíz­ezer fo­rint)
A Pannoncolor Különdíja: 10 000 Ft (az­az tíz­ezer fo­rint) ér­té­kű vá­sár­lá­si utal­vány

Grafika ka­te­gó­ria
I. díj: 35 000 Ft (az­az har­minc­öt­ezer fo­rint) ér­ték­ben a té­má­nak meg­fe­le­lő aján­dék­cso­mag a Magyar Művészellátó jó­vol­tá­ból
II. díj: 20 000 Ft (az­az húsz­ezer fo­rint) ér­té­kű vá­sár­lá­si utal­vány a Pannoncolor jó­vol­tá­ból
III. díj: 10 000 Ft (az­az tíz­ezer fo­rint)
A Pannoncolor Különdíja: 10 000 Ft (az­az tíz­ezer fo­rint) ér­té­kű vá­sár­lá­si utal­vány

Mindezek mel­lett a Magyar Művészellátó min­den ér­vé­nyes pá­lya­mun­kát be­kül­dő al­ko­tó­nak egy 1 db, egy­sze­ri al­ka­lom­ra szó­ló, 15%-os vá­sár­lá­si ku­pont ajánl fel, amely a meg­nyi­tót kö­ve­tő­en 60 na­pig hasz­nál­ha­tó fel.
A Pannoncolor Kft. min­den ér­vé­nyes pá­lya­mun­kát be­kül­dő al­ko­tó­nak egy 1 db, egy­sze­ri al­ka­lom­ra szó­ló, 10%-os vá­sár­lá­si ked­vez­ményt biz­to­sí­tó, ha­tá­ro­zat­lan idő­re szó­ló kár­tyát ajánl fel, amely be­vált­ha­tó a Pannoncolor szak­áru­ház­ban, il­let­ve a ki­je­lölt Pannoncolor part­ne­rek üz­le­te­i­ben.

A ki­ál­lí­tás tör­té­ne­té­ről bő­vebb in­for­má­ci­ó­kat itt ta­lál­nak

A ki­ál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa:
INFORMÁCIÓ: Fazekas Tímea
Mobil: 06 30 610 55 59
E-mail: timea.fazekas[kukac]bakelitstudio.hu
Bakelit Multi Art Center, 1095 Budapest Soroksári út 164. 18-as épü­let.