bakelit logo
Meg­nyitó helye: Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter
Kiál­lí­tó művé­szek: Zsű­ri­zett auto­di­dak­ta alko­tók
Kiál­lí­tás címe: “The Talent”
Meg­nyitja: Paróc­zay Csa­ba

A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­za­tot hir­det auto­di­dak­ta művé­szek szá­má­ra. A pályá­zat cél­ja, hogy segít­se a tehet­sé­ges alko­tók elő­re­lé­pé­sét, vala­mint bemu­tat­ko­zá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra.
A pályá­zat témá­ja: „AZ ARÁNY
A kiál­lí­tan­dó műve­ket pályá­zat kere­tén belül füg­get­len szak­mai zsű­ri válo­gat­ja ki.
Leadá­si határ­idő: 2014. októ­ber 30. csü­tör­tök, 20.00 óra

Pályá­za­ti fel­té­te­lek:
A pályá­za­ton indul­hat min­den 18. élet­évét betöl­tött alko­tó, aki nem ren­del­ke­zik kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy ipar­mű­vé­sze­ti dip­lo­má­val, továb­bá az alko­tó­te­vé­keny­sé­gét nem meg­él­he­tés­ként, hiva­tás­sze­rű­en gya­ko­rol­ja.

A pályá­za­to­kat fes­té­szet (olaj, tem­pe­ra, gou­ache, és akril tech­ni­kák­kal készí­tett alko­tá­sok) vala­mint egy össze­vont, a gra­fi­kák (sokszorosított- és egye­di gra­fi­ka — akva­rell, pasz­tell, sza­bad­ké­zi rajz és fotó ala­pú kép­ző­mű­vé­sze­ti tech­ni­kák) szá­má­ra fenn­tar­tott kate­gó­ri­á­ban vár­juk.
Egy művész maxi­mum három alko­tás­sal pályáz­hat. Egy soro­zat egy alko­tás­nak minő­sül, ami maxi­mum 3 műből áll­hat. (A zsű­ri fenn­tart­ja a soro­za­tok meg­bon­tá­sá­nak jogát.)
A 2012 előtt készí­tett műve­ket nem áll módunk­ban befo­gad­ni.
Méret­be­li meg­kö­tés: az alko­tá­sok mére­te maxi­mum 100 cm x 70 cm lehet.
A pályá­zat beadá­sá­nak mód­ja:
Pályáz­ni Szep­tem­ber 5-től lehet a www.thetalent.hu olda­lon, az online jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel, amely az alko­tá­sok beadá­sá­nak fel­té­te­le.
A kiál­lí­tan­dó műve­ket a kiál­lí­tás hely­szí­nén (Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter Buda­pest 1095 Sorok­sá­ri út 164., 18-as épü­let) sze­mé­lye­sen fogad­juk az aláb­bi idő­pon­tok­ban:
Októ­ber 3. 14:00 – 19:00 / Októ­ber 10. 14:00 – 19:00 / Októ­ber 17. 14:00 – 19:00 / Októ­ber 24. 14:00 – 19:00 / Októ­ber 30. 14:00 – 20:00 / Októ­ber 31. 14:00 – 20:00
A pályá­zat MEGNYITÓ ese­mé­nye:
A FESTÉSZET kate­gó­ria kiál­lí­tá­sa 2014. novem­ber 28-án, 19.00 óra­kor nyí­lik (láto­gat­ha­tó decem­ber 30-ig)
A GRAFIKA kate­gó­ria kiál­lí­tá­sa 2014. decem­ber 12-én, 19.00 óra­kor nyí­lik (láto­gat­ha­tó janu­ár 9-ig)
A Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter­ben ren­de­zett kiál­lí­tá­sok láto­ga­tá­si ide­je:
Hét­köz­na­po­kon 10:00 – 17:00, elő­adás­na­po­kon 10:00 – 22:00.
A part­ner­hely­szí­ne­ken 2015. janu­ár 12-től 2014. feb­ru­ár 28-ig tekint­he­tő meg a kiál­lí­tás az aláb­bi címe­ken:
Bara­bás Vil­la – 1122 Buda­pest, Város­ma­jor utca 44.
Duna Pla­za – 1138 Buda­pest, Váci út 178.
Tran­zit Art Café – 1116 Buda­pest, Buka­rest és Ulász­ló utca sarok
Regiszt­rá­ci­ós díj: 3500,- Ft / kate­gó­ria / pályá­zó
A három tag­ból álló füg­get­len zsű­ri a szak­ma leg­je­len­tő­sebb kép­vi­se­lő­i­ből áll össze: Atlasz Gábor (fes­tő­mű­vész, a zsű­ri elnö­ke), Dóri Éva (művé­szet tanár), és Dr. Matits Ferenc (művé­szet­tör­té­nész).

Kiad­ha­tó díjak kate­gó­ri­án­ként:
Fes­té­szet kate­gó­ria
I. díj: 35 000 Ft (azaz har­minc­öt­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let a Magyar Művész­el­lá­tó jóvol­tá­ból
II. díj: 20 000 Ft (azaz húsz­ezer forint) érté­kű vásár­lá­si utal­vány a Pan­non­col­or jóvol­tá­ból
III. díj: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint)
A Pan­non­col­or Külön­dí­ja: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint) érté­kű vásár­lá­si utal­vány

Gra­fi­ka kate­gó­ria
I. díj: 35 000 Ft (azaz har­minc­öt­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­le­lő aján­dék­cso­mag a Magyar Művész­el­lá­tó jóvol­tá­ból
II. díj: 20 000 Ft (azaz húsz­ezer forint) érté­kű vásár­lá­si utal­vány a Pan­non­col­or jóvol­tá­ból
III. díj: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint)
A Pan­non­col­or Külön­dí­ja: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint) érté­kű vásár­lá­si utal­vány

Mind­ezek mel­lett a Magyar Művész­el­lá­tó min­den érvé­nyes pálya­mun­kát bekül­dő alko­tó­nak egy 1 db, egy­sze­ri alka­lom­ra szó­ló, 15%-os vásár­lá­si kupont ajánl fel, amely a meg­nyi­tót köve­tő­en 60 napig hasz­nál­ha­tó fel.
A Pan­non­col­or Kft. min­den érvé­nyes pálya­mun­kát bekül­dő alko­tó­nak egy 1 db, egy­sze­ri alka­lom­ra szó­ló, 10%-os vásár­lá­si ked­vez­ményt biz­to­sí­tó, hatá­ro­zat­lan idő­re szó­ló kár­tyát ajánl fel, amely bevált­ha­tó a Pan­non­col­or szak­áru­ház­ban, illet­ve a kije­lölt Pan­non­col­or part­ne­rek üzle­te­i­ben.

A kiál­lí­tás tör­té­ne­té­ről bővebb infor­má­ci­ó­kat itt talál­nak

A kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa:
INFORMÁCIÓ: Faze­kas Tímea
Mobil: 06 30 610 55 59
E-mail: timea.fazekas[kukac]bakelitstudio.hu
Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter, 1095 Buda­pest Sorok­sá­ri út 164. 18-as épü­let.