Bálna Budapest

ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET
Megnyitó: ok­tó­ber 2. pén­tek 18.00
Meg­nyitja: Sturcz János mű­vé­szet­tör­té­nész, tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­nár MKE

F É N Y
Kiállítást meg­nyi­tó kó­rus­mu­zsi­ka – tánc – moz­gás
Közreműködik: CSÍKSZERDA kó­rus
Táncosok, szí­né­szek: Gergelyi Júlia, Horváth László, Nagy Péter, Atlasz Gábor
Rendező: Atlasz Gábor

Központi ki­ál­lí­tá­sunk a Bálna Budapest épü­le­té­ben, szin­te a Duna fö­lött le­beg­ve, kü­lön­le­ges kör­nye­zet­ben tár­ja a kö­zön­ség elé a kor­társ, ma­gyar fes­té­szet szí­ne ja­vát. A fest­mé­nyek ket­tős ku­rá­to­ri kon­cep­ció sze­rint, kor­osz­tá­lyos bon­tás­ban, kö­zös tér­ben ke­rül­nek be­mu­ta­tás­ra. A Középgeneráció, az­az kö­zel ki­lenc­ven 40 és 70 év kö­zöt­ti mű­vész ki­ál­lí­tá­sát Schneller János mű­vé­szet­tör­té­nész vá­lo­gat­ja és ren­de­zi, míg a Fiatal al­ko­tók, az­az kö­rül­be­lül har­minc 40 éves kor alat­ti ha­zai al­ko­tó be­mu­tat­ko­zá­sát is­ki Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész, ku­rá­tor vá­lo­gat­ja. Művészetüket, vi­zu­a­li­tá­suk kö­zös vo­ná­sai alap­ján cso­por­to­sít­va egy-egy ak­tu­á­lis al­ko­tá­suk kép­vi­se­li. Mindkét kor­osz­tály egy-egy ki­emel­ke­dő al­ko­tó­ját dí­jaz­zuk.

Nyitva tar­tás: H-V: 12.00-18.00
Kiállítás meg­te­kint­he­tő: 2015. októ­ber 14-ig

balna logo

1093 Budapest, Fővám tér 11-12., Makett te­rem, 1 em.