Bálna Budapest

ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET
Meg­nyitó: októ­ber 2. pén­tek 18.00
Meg­nyitja: Sturcz János művé­szet­tör­té­nész, tan­szék­ve­zető egye­temi tanár MKE

F É N Y
Kiál­lí­tást meg­nyitó kórus­mu­zsika – tánc – moz­gás
Köz­remű­kö­dik: CSÍKSZERDA kórus
Tán­co­sok, szí­né­szek: Ger­ge­lyi Júlia, Hor­váth László, Nagy Péter, Atlasz Gábor
Ren­dező: Atlasz Gábor

Köz­ponti kiál­lí­tá­sunk a Bálna Buda­pest épü­le­té­ben, szinte a Duna fölött lebegve, külön­le­ges kör­nye­zet­ben tárja a közön­ség elé a kor­társ, magyar fes­té­szet színe javát. A fest­mé­nyek kettős kurá­tori kon­cep­ció sze­rint, kor­osz­tá­lyos bon­tás­ban, közös tér­ben kerül­nek bemu­ta­tásra. A Közép­ge­ne­rá­ció, azaz közel kilenc­ven 40 és 70 év közötti művész kiál­lí­tá­sát Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész válo­gatja és ren­dezi, míg a Fia­tal alko­tók, azaz körül­be­lül har­minc 40 éves kor alatti hazai alkotó bemu­tat­ko­zá­sát iski Kocsis Tibor festőmű­vész, kurá­tor válo­gatja. Művé­sze­tü­ket, vizu­a­li­tá­suk közös voná­sai alap­ján cso­por­to­sítva egy-egy aktu­á­lis alko­tá­suk kép­vi­seli. Mind­két kor­osz­tály egy-egy kiemel­kedő alko­tó­ját díjazzuk.

Nyitva tar­tás: H-V: 12.00–18.00
Kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 14-ig

balna logo

1093 Buda­pest, Fővám tér 11–12., Makett terem, 1 em.