ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET — A Magyar Fes­té­szet Nap­ja fő kiál­lí­tá­sa
Meg­nyi­tó: 2015. októ­ber 2. pén­tek 18.00 óra
Meg­nyitja: Sturcz János művé­szet­tör­té­nész, tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi tanár, MKE

F É N Y
Kiál­lí­tást meg­nyi­tó kórus­mu­zsi­ka – tánc – moz­gás
Köz­re­mű­kö­dik: CSÍKSZERDA kórus
Tán­co­sok, szí­né­szek: Ger­ge­lyi Júlia, Hor­váth Lász­ló, Nagy Péter, Atlasz Gábor
Ren­de­ző: Atlasz Gábor

Köz­pon­ti kiál­lí­tá­sunk a Bál­na Buda­pest épü­le­té­ben, szin­te a Duna fölött lebeg­ve, külön­le­ges kör­nye­zet­ben tár­ja a közön­ség elé a kor­társ, magyar fes­té­szet szí­ne javát. A fest­mé­nyek ket­tős kurá­to­ri kon­cep­ció sze­rint, kor­osz­tá­lyos bon­tás­ban, közös tér­ben kerül­nek bemu­ta­tás­ra. A Közép­ge­ne­rá­ció, azaz közel kilenc­ven 40 és 70 év közöt­ti művész kiál­lí­tá­sát Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész válo­gat­ja és ren­de­zi, míg a Fia­tal alko­tók, azaz körül­be­lül har­minc 40 éves kor alat­ti hazai alko­tó bemu­tat­ko­zá­sát iski Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész, kurá­tor válo­gat­ja. Művé­sze­tü­ket, vizu­a­li­tá­suk közös voná­sai alap­ján cso­por­to­sít­va egy-egy aktu­á­lis alko­tá­suk kép­vi­se­li. Mind­két kor­osz­tály egy-egy kiemel­ke­dő alko­tó­ját díjaz­zuk.

Nyit­va tar­tás: H-V: 12.00–18.00
Kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2015. októ­ber 14-ig

 

balna logo

1093 Buda­pest, Fővám tér 11–12., Makett terem, 1 eme­let