Bálna Budapest 2017

Október 15-től in­du­ló az Élő Magyar Festészet 2017 ke­ret­prog­ra­mon be­lül az Átszellemült ter­mé­szet át­fo­gó té­ma­kör­ben, ge­ne­rá­ci­ó­kon át­íve­lő, vál­to­za­tos stí­lu­sok szí­nes pa­let­tá­ját be­mu­ta­tó tár­la­ton kö­zel száz fest­mény lesz lát­ha­tó. A Mottó alap­ján, “Vizeink ma­gán­éle­te köz­ügy” meg­hí­vá­sos pá­lyá­za­ti fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás 70-80 fest­ményt mu­tat majd be.
Üvegfestészeti mű­faj is kép­vi­sel­te­ti ma­gát ezen a tár­la­ton.
Európa Festészete ke­re­té­ben, Németország Murnau vá­ro­sá­ból meg­hí­vott 15 fes­tő­mű­vész 30 kép­pel mu­tat­ko­zik be a ki­ál­lí­tá­son.

Díjkiosztó ese­mé­nyen elő­ször meg­te­kint­jük a Víz c. pan­to­mim moz­gás­szín­há­zi elő­adást, Atlasz Gábor ren­de­zé­sé­ben. Ezután a szak­mai dí­jak át­adá­sa kö­vet­ke­zik kü­lön­bö­ző tá­mo­ga­tók jó­vol­tá­ból:
Életműdíj (EMMI) 1 000 000 Ft
Maticska Jenő-díj (EMMI) 500 000 Ft
Festészeti-díj (MMA) 500 000 Ft
Az FM dí­jai össze­sen egy mil­lió fo­rint ér­ték­ben:
A Földművelésügyi Miniszter Nagydíja: 700 000 Ft.
A Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Díja:
300 000 Ft.