Bálna Budapest 2017

Októ­ber 15-től induló az Élő Magyar Fes­té­szet 2017 keret­prog­ra­mon belül az Átszel­le­mült ter­mé­szet átfogó téma­kör­ben, gene­rá­ci­ó­kon átívelő, vál­to­za­tos stí­lu­sok szí­nes palet­tá­ját bemu­tató tár­la­ton közel száz fest­mény lesz lát­ható. A Mottó alap­ján, “Vize­ink magán­élete köz­ügy” meg­hí­vá­sos pályá­zati fes­té­szeti kiál­lí­tás 70–80 fest­ményt mutat majd be.
Üveg­fes­té­szeti műfaj is kép­vi­sel­teti magát ezen a tár­la­ton.
Európa Fes­té­szete kere­té­ben, Német­or­szág Mur­nau váro­sá­ból meg­hí­vott 15 festőmű­vész 30 kép­pel mutat­ko­zik be a kiállításon.

Díj­ki­osztó ese­mé­nyen elő­ször meg­te­kint­jük a Víz c. pan­to­mim moz­gás­szín­házi előa­dást, Atlasz Gábor ren­de­zé­sé­ben. Ezután a szak­mai díjak átadása követ­ke­zik külön­böző támo­ga­tók jóvol­tá­ból:
Életmű­díj (EMMI) 1 000 000 Ft
Maticska Jenő-díj (EMMI) 500 000 Ft
Festészeti-díj (MMA) 500 000 Ft
Az FM díjai össze­sen egy mil­lió forint érték­ben:
A Földmű­ve­lés­ügyi Minisz­ter Nagy­díja: 700 000 Ft.
A Földmű­ve­lés­ügyi Minisz­té­rium Hor­gá­szati és Hal­gaz­dál­ko­dási Főosz­tály Díja:
300 000 Ft.