Bartók Béla Unitárius Egyházközség

Kiál­lí­tás hely­színe: Bartók Béla Unitárius Egyházközség

Kiál­lí­tás cí­me: Unitárius fes­tők – uni­tá­ri­us temp­lom­ban
Kiál­lító művé­szek: Felházi Ágnes, Deák Ilona, Szinte Gábor, Szinte János, Fazakas-Koszta Tibor
Meg­nyitja: Dr. Feledy Balázs mű­vé­szet­tör­té­nész

Kiállítás ren­de­ző­je: Fazakas-Koszta Tibor fes­tő­mű­vész
Kurátor: Gergely Felicián gond­nok

Zenei köz­re­mű­kö­dő: Faragó Laura ének­mű­vész
Záró gon­do­la­tok: Gergely Felicián az egy­ház­köz­ség vi­lá­gi ve­ze­tő­je

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Az Ars Sacra ke­re­té­ben egy­ház­köz­sé­günk már har­ma­dik al­ka­lom­mal kap­cso­ló­dik be a mű­vé­sze­tek he­te ren­dez­vény­so­ro­zat­ba.

Jelen al­ka­lom­mal uni­tá­ri­us fes­tő­ket kér­tünk fel a temp­lo­mi ki­ál­lí­tás­ra.
A fest­mé­nye­ket az uni­tá­ri­us temp­lo­munk­ban ál­lít­juk ki.

A tel­jes prog­ram a kö­vet­ke­ző lin­ken ér­he­tő el

vagy meg­ke­res­he­tő az http://ars-sacra.hu/ ol­da­lon

Honlapunk: http://missziohaz.hu/

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 20. 10.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 31.

Nyitva tar­tás:
min­den va­sár­nap 10 és 12 óra kö­zött
va­la­mint elő­ze­tes te­le­fo­nos egyez­te­tés alap­ján:
Gergely Felicián gond­nok: 0620 5880167
Léta Sándor lel­kész: 0630 5625828

1092 Budapest Hőgyes Endre ut­ca 3.