Bartók Béla Unitárius Egyházközség

Kiál­lí­tás hely­színe: Bar­tók Béla Uni­tá­rius Egy­ház­köz­ség

Kiál­lí­tás címe: Uni­tá­rius festők — uni­tá­rius temp­lom­ban
Kiál­lító művé­szek: Fel­házi Ágnes, Deák Ilona, Szinte Gábor, Szinte János, Fazakas-Koszta Tibor
Meg­nyitja: Dr. Feledy Balázs művészettörténész

Kiál­lí­tás ren­dezője: Fazakas-Koszta Tibor festőmű­vész
Kurá­tor: Ger­gely Feli­cián gondnok

Zenei köz­remű­ködő: Faragó Laura énekmű­vész
Záró gon­do­la­tok: Ger­gely Feli­cián az egy­ház­köz­ség világi vezetője

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Az Ars Sacra kere­té­ben egy­ház­köz­sé­günk már har­ma­dik alka­lom­mal kap­cso­ló­dik be a művé­sze­tek hete rendezvénysorozatba.

Jelen alka­lom­mal uni­tá­rius festő­ket kér­tünk fel a temp­lomi kiál­lí­tásra.
A fest­mé­nye­ket az uni­tá­rius temp­lo­munk­ban állít­juk ki.

A tel­jes prog­ram a követ­kező lin­ken érhető el

vagy meg­ke­res­hető az http://ars-sacra.hu/ oldalon

Hon­la­punk: http://missziohaz.hu/

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 20. 10.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyitva tar­tás:
min­den vasár­nap 10 és 12 óra között
vala­mint elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­tés alap­ján:
Ger­gely Feli­cián gond­nok: 0620 5880167
Léta Sán­dor lel­kész: 0630 5625828

1092 Buda­pest Hőgyes Endre utca 3.