Kiál­lí­tás hely­színe: Bar­tók Béla Uni­tá­ri­us Egy­ház­köz­ség

Kiál­lí­tás címe: Uni­tá­ri­us fes­tők — uni­tá­ri­us temp­lom­ban
Kiál­lító művé­szek: Fel­há­zi Ágnes, Deák Ilo­na, Szin­te Gábor, Szin­te János, Fazakas-Koszta Tibor
Meg­nyitja: Dr. Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás ren­de­ző­je: Fazakas-Koszta Tibor fes­tő­mű­vész
Kurá­tor: Ger­gely Fel­ici­án gond­nok

Zenei köz­re­mű­kö­dő: Fara­gó Lau­ra ének­mű­vész
Záró gon­do­la­tok: Ger­gely Fel­ici­án az egy­ház­köz­ség vilá­gi veze­tő­je

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Az Ars Sac­ra kere­té­ben egy­ház­köz­sé­günk már har­ma­dik alka­lom­mal kap­cso­ló­dik be a művé­sze­tek hete ren­dez­vény­so­ro­zat­ba.

Jelen alka­lom­mal uni­tá­ri­us fes­tő­ket kér­tünk fel a temp­lo­mi kiál­lí­tás­ra.
A fest­mé­nye­ket az uni­tá­ri­us temp­lo­munk­ban állít­juk ki.

A tel­jes prog­ram a követ­ke­ző lin­ken érhe­tő el

vagy meg­ke­res­he­tő az http://ars-sacra.hu/ olda­lon

Hon­la­punk: http://missziohaz.hu/

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 20. 10.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyit­va tar­tás:
min­den vasár­nap 10 és 12 óra között
vala­mint elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­tés alap­ján:
Ger­gely Fel­ici­án gond­nok: 0620 5880167
Léta Sán­dor lel­kész: 0630 5625828

1092 Buda­pest Hőgyes End­re utca 3.