Bazsonyi-Vecsési Képtár

Kiál­lí­tás hely­színe: Petőfi Sándor Emlékmúzeum, Bazsonyi-Vecsési Képtár és Dömsöd nagy­temp­lo­mi Református Egyházközség, Dömsöd

Kiál­lí­tás cí­me: Testamentum
Kiál­lító művé­sz: Mözsi-Szabó István
Meg­nyitja: Decsi Kiss János

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Testamentum
Mözsi-Szabó István Testamentum cí­mű ki­ál­lí­tá­sa szín­vi­lá­gá­ban és mon­da­ni­va­ló­já­ban egy­aránt kü­lön­le­ges. Világító ha­vas tá­jai, per­zse­lő nyá­ri nap­nyug­tái mág­nes­ként vonz­zák a szem­lé­lőt, míg­nem az be­lép a kép­be. Ott már aka­rat­la­nul is ré­sze­se lesz a temp­lom­ba igyek­vők gyü­le­ke­ze­té­nek, a la­ko­dal­mas me­net­nek eset­leg egy disz­nó­tor­nak és nem­csak lát­ja, ha­nem meg­hall­hat­ja a „Virágéneket”. Megelevenednek a gyer­mek­ko­ri em­lé­kek, sze­rel­mek, s a ne­héz min­den­na­pok.
A mű­vész vall­ja, hogy fes­te­ni, al­kot­ni csak ma­gya­rul le­het! Testamentum cí­mű ki­ál­lí­tá­sa is ékes bi­zo­nyí­té­ka en­nek.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015 ok­tó­ber 18. 11.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015 no­vem­ber 17.

Nyitva tar­tás:
kedd: 9.00-12.00
szer­da: 9.00-12.00
Csütörtök: 9.00-12.00
Péntek: 9.00-12.00
Más idő­pon­tok­ban te­le­fo­nos egyez­te­tés­sel is meg­te­kint­he­tő.
Tel: 06-20-253-2589

2344 Dömsöd Petőfi tér 7.