Bazsonyi-Vecsési Képtár

Kiál­lí­tás hely­színe: Petőfi Sán­dor Emlék­mú­zeum, Bazsonyi-Vecsési Kép­tár és Döm­söd nagy­temp­lomi Refor­má­tus Egy­ház­köz­ség, Döm­söd

Kiál­lí­tás címe: Tes­ta­men­tum
Kiál­lító művé­sz: Mözsi-Szabó Ist­ván
Meg­nyitja: Decsi Kiss János

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Tes­ta­men­tum
Mözsi-Szabó Ist­ván Tes­ta­men­tum című kiál­lí­tása szín­vi­lá­gá­ban és mon­da­ni­va­ló­já­ban egy­aránt külön­le­ges. Vilá­gító havas tájai, per­zselő nyári nap­nyug­tái mág­nes­ként vonz­zák a szem­lélőt, míg­nem az belép a képbe. Ott már aka­rat­la­nul is részese lesz a temp­lomba igyekvők gyü­le­ke­ze­té­nek, a lako­dal­mas menet­nek eset­leg egy disz­nó­tor­nak és nem­csak látja, hanem meg­hall­hatja a „Virág­éne­ket”. Meg­ele­ve­ned­nek a gyer­mek­kori emlé­kek, sze­rel­mek, s a nehéz min­den­na­pok.
A művész vallja, hogy fes­teni, alkotni csak magya­rul lehet! Tes­ta­men­tum című kiál­lí­tása is ékes bizo­nyí­téka ennek.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015 októ­ber 18. 11.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015 novem­ber 17.

Nyitva tar­tás:
kedd: 9.00–12.00
szerda: 9.00–12.00
Csü­tör­tök: 9.00–12.00
Pén­tek: 9.00–12.00
Más idő­pon­tok­ban tele­fo­nos egyez­te­tés­sel is meg­te­kint­hető.
Tel: 06–20-253‑2589

2344 Döm­söd Petőfi tér 7.