Kiál­lí­tás hely­színe: Pető­fi Sán­dor Emlék­mú­ze­um, Bazsonyi-Vecsési Kép­tár és Döm­söd nagy­temp­lo­mi Refor­má­tus Egy­ház­köz­ség, Döm­söd

Kiál­lí­tás címe: Tes­ta­men­tum
Kiál­lító művé­sz: Mözsi-Szabó Ist­ván
Meg­nyitja: Decsi Kiss János

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Tes­ta­men­tum
Mözsi-Szabó Ist­ván Tes­ta­men­tum című kiál­lí­tá­sa szín­vi­lá­gá­ban és mon­da­ni­va­ló­já­ban egy­aránt külön­le­ges. Vilá­gí­tó havas tájai, per­zse­lő nyá­ri nap­nyug­tái mág­nes­ként vonz­zák a szem­lé­lőt, míg­nem az belép a kép­be. Ott már aka­rat­la­nul is része­se lesz a temp­lom­ba igyek­vők gyü­le­ke­ze­té­nek, a lako­dal­mas menet­nek eset­leg egy disz­nó­tor­nak és nem­csak lát­ja, hanem meg­hall­hat­ja a „Virág­éne­ket”. Meg­ele­ve­ned­nek a gyer­mek­ko­ri emlé­kek, sze­rel­mek, s a nehéz min­den­na­pok.
A művész vall­ja, hogy fes­te­ni, alkot­ni csak magya­rul lehet! Tes­ta­men­tum című kiál­lí­tá­sa is ékes bizo­nyí­té­ka ennek.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015 októ­ber 18. 11.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015 novem­ber 17.

Nyit­va tar­tás:
kedd: 9.00–12.00
szer­da: 9.00–12.00
Csü­tör­tök: 9.00–12.00
Pén­tek: 9.00–12.00
Más idő­pon­tok­ban tele­fo­nos egyez­te­tés­sel is meg­te­kint­he­tő.
Tel: 06–20-253‑2589

2344 Döm­söd Pető­fi tér 7.