Budapesti csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 17. kedd

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest, 1088 Szabó Ervin tér 1.
(Bejárat a Reviczky u. fe­lől)

Szintézis

Vincze Angéla fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Török Gábor
Nyitva tar­tás: H-P: 10.00-20.00
Szo: 10.00-16.00
ok­tó­ber 13-ig

SZEPTEMBER 19. csütörtök

Erdei Éva Galéria
1213 Budapest, Kondor ut­ca 29. 

Örök ván­dor­lás

Kopócsy Judit ki­ál­lí­tá­sa
A ki­ál­lí­tás te­le­fo­nos be­je­lent­ke­zés­sel (06-1-420-1728) 20 órá­ig min­den­nap meg­te­kint­he­tő.
no­vem­ber 12-ig

OKTÓBER 1. kedd 

18.00
Mercure Budapest Museum Hotel
1088 Budapest, Trefort ut­ca 2.

Örök mí­tosz

Kovács Péter Balázs – KPB, Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész
Megnyitja: Lóska Lajos mű­vé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: H-V 10-20 órá­ig
November 3-ig

OKTÓBER 5. szombat

Artézi Galéria
1037 Budapest, Kunigunda u. 18.

Egyszer Együtt

Németh Géza, Orvos András, Emori Ladanyi, Kecskeméti Kálmán, Németh Dóra, Szemethy Imre, Tóth Angelika ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Dr. Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író
Nyitva tar­tás: Látogatás idő­pont egyez­te­tés­sel. Tel.: 0620-496-3408
ok­tó­ber 31-ig

OKTÓBER 11. péntek

18.00
Óbudai Kulturális Központ
1032 Bp., San Marco ut­ca 81.

A fes­té­szet­ről – A T-Art Alapítvány fes­tő tá­mo­ga­tó­i­nak ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: H-P 9-16 órá­ig
ok­tó­ber 25-ig

OKTÓBER 15. kedd  

18.00
Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom u. 2-10.

Fej vagy/és vi­tor­la

Matzon Ákos Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: prof. Dr. Finta József Kossuth-díjas épí­tész
Nyitva tar­tás: na­pon­ta 10-18 órá­ig
no­vem­ber 10-ig

18.00
Symbol Art Galéria
1238 Budapest, Hősök te­re 13.

LAP – TOP – ON

Megnyitja: Fekete János
Nyitva tar­tás: na­pon­ta 12-19 órá­ig
ok­tó­ber 22-ig

18.30
Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszék
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

MKE Festő Tanszék ki­ál­lí­tá­sa

Köszöntőt mond: Lencsés Ida, Ferenczy-díjas kár­pit­mű­vész
Megnyitja: Dvorszky Hedvig, mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködik: Haraszti Violetta, he­ge­dű
Tárlatvezetés: 2013. okt. 29. kedd, 15 óra
Nyitva tar­tás:  K-V.: 14-17 órá­ig
de­cem­ber 15-ig

18.00
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Lőrinci Nagykönyvtár
1183 Budapest, Thököly út 5.
T: +36 20 212 92 29 / galeriafaur.hu

Pasztelldal

Garamvölgyi Béla és Huller Ágoston ki­ál­lí­tá­sa.
Megnyitják a mű­vé­szek, mo­de­rá­tor: Junglné Vilhelm Tünde
no­vem­ber 4-ig

OKTÓBER 16. szerda

17.30
TIT Stúdió
1118 Budapest, Ménesi u 65.

„Víztükör”

A Molnár-C. Pál Baráti Kör 13. kö­zös ki­ál­lí­tá­sa a Festészet Napja al­kal­má­ból
A ki­ál­lí­tás ide­je alatt sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­si le­he­tő­ség a mű­vé­szek­kel a hely­szí­nen.
Részletek hon­la­pun­kon ol­vas­ha­tók (www.mcpmuzeum.hu)
Megnyitja: Konsánszky Dóra de­sign­er
Nyitva tar­tás: csü­tör­tök, pén­tek, szom­bat: 10:00 – 18:00
no­vem­ber 2-ig

18.30
Ari Kupsus Galéria
1088 Budapest, Bródy Sándor ut­ca 23/b

Fehér csend / White si­len­ce

Maria B. Raunio ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Konsánszky Dóra de­sign­er
Nyitva tar­tás: K-P: 12–18 órá­ig,
Szo: 11-14 órá­ig
no­vem­ber 8-ig

18.00
Moha Kávézó és Kultúrtér
1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13.

Nő, nö­vény, nö­ve­ke­dés

Balogh Judit, Baranyai Béla, Horváth Judit, Kelemen Marcel, Kormos Mercedes, Ruzics Csilla ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Gaál József, Munkácsy dí­jas kép­ző­mű­vész
Kováts Borbála ki­ál­lí­tá­sán a mű­vész élet­mű­vé­nek kö­rül­be­lül tíz éves ré­szét szán­dé­koz­zuk be­mu­tat­ni.
Nyitva tar­tás: H-P: 7.30-22 órá­ig, Szo: 10-22 órá­ig
ok­tó­ber 31-ig

18.00
VUdAK, HDU Galéria
1062 Budapest, Lendvay ut­ca 22.

Künstlergilde „13 + 4”

Hajdú László, Karsch Manfréd, König Róbert, Matzon Ákos és a né­met Künstletgilde Esslingen cso­port ki­ál­lí­tá­sa.
Megnyitja: Dr. Wolfgang Schulz és Cseh Borbála mű­vé­szet­tör­té­nész
no­vem­ber 10-ig

OKTÓBER 17. csütörtök

15.00
Városház Galéria
XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal ki­ál­lí­tó­ter­me
1139 Budapest, Béke tér 1.

Életművemből

Szurcsik János Munkácsy-díjas ér­de­mes mű­vész ka­ma­ra­ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Nagy T. Katalin
Nyitva tar­tás: H-P: 8-15 órá­ig
de­cem­ber 1-ig

17.00
Csepel Galéria
1215 Budapest, Csete Balázs ut­ca 15.

Csendélet

Málik Irén és még to­váb­bi meg­hí­vot­tak ki­ál­lí­tá­sa.
Megnyitja: Nagy T. Katalin
Nyitva tar­tás: H-P: 8-16 órá­ig (Előzetes be­je­lent­ke­zés­sel hét­vé­gén is)
no­vem­ber 3-ig

18.00
Hegyvidék Galéria
1122 Budapest, Városmajor ut­ca 16.

Papp Oszkár em­lék­ki­ál­lí­tás

Megnyitja: Keserü Katalinművészettörténész
Nyitva tar­tás: K, Cs, P: 10-18 órá­ig
no­vem­ber 15-ig

18.00
MCP MM
1118 Budapest, Ménesi u 65.

„A bor mű­vé­szei” – Villányból Lupaszigeten át a Gellérthegyre

„A bor mű­vé­szei” – Villányból Lupaszigeten át a Gellérthegyre
Borkóstoló a Jackfall pin­cé­szet bo­ra­i­ból
Zongorán köz­re­mű­kö­dik: Lachegyi Máté
Belépő: 3.500.- Ft
Előzetes je­lent­ke­zést ké­rünk
Október 18. pén­tek 10.00 MCP MM:
Ünnepi tár­lat­ve­ze­tés a Molnár-C. Pál és Lupa ki­ál­lí­tá­so­kon a Festészet Napja al­kal­má­ból

18.00
FF Fehéren Feketén Galerie
1183 Budapest, Teleki u. 26/b.

„Lássuk vég­re fe­hé­ren, fe­ke­tén!” 

Köszöntőt mond: Nádasdy Mihály ku­rá­tor
Megnyitja: Dr. Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író

19.30
Moha Kávézó és Kultúrtér
1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13.

MOHA JAZZ más­képp: Kinczel Trio

A Berki-Sárik duó a bu­da­pes­ti jazz klu­bok és a Moha Jazz Színpad ré­gi ked­ven­cei.
Muzikalitásuk, kö­zös ze­nei nyel­vük, a sza­vak­kal va­ló já­té­kuk és cso­dás imp­ro­vi­zá­ci­ó­juk es­té­ről es­té­re el­va­rá­zsol­nak ben­nün­ket.

Október 17-től a Moha Kávéház és Kultúrtérben új so­ro­za­tuk in­dul, mely­ben min­den al­ka­lom­mal ma­guk mel­lé in­vi­tál­nak egyet a szá­mos ma­gyar jazz te­het­ség kö­zül. Első ven­dé­gük Borbély Mihály sza­xo­fo­nos lesz. Jazz szten­der­de­ket és sa­ját mű­ve­ket szó­lal­tat­nak meg. Kihagyhatatlan!
Berki Tamás – ének, Sárik Péter – zon­go­ra, Borbély Mihály – sza­xo­fon
Belépő: 1.000 Ft

OKTÓBER 18. péntek

11.00
1138 Budapest, Kresz Géza ut­ca 8.

Emléktábla ál­lí­tás Jeckel Ferenc fes­tő­mű­vész em­lé­ké­re egy­ko­ri la­kó­he­lyén

17.00
Budapest Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
1092 Budapest, Ráday ut­ca 18.

Mediterrán gon­do­la­tok

Kovács Ferenc fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Angyal Mária mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködők: Lukács Sándor szín­mű­vész, Inhoff Ede trom­bi­ta­mű­vész
Nyitva tar­tás: K-P 12-18 órá­ig, Szo 10-14 órá­ig
no­vem­ber 10-ig

17.00
Kondor Béla Közösségi Ház
1181 Budapest, Kondor Béla sé­tány 8.

TÜKÖR

XVIII. ke­rü­le­ti kép­ző­mű­vé­szek ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Laczkó Ibolya mű­vé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: hét­köz­na­po­kon 9-18 órá­ig
no­vem­ber 5-ig

18.00
Hegyvidék Galéria
1122 Budapest, Városmajor ut­ca és kör­nyé­ke

Kirakat tár­lat

Az évek óta meg­ren­de­zett Kirakat-Tárlaton a Városmajor ut­ca és kör­nyé­ké­nek ki­ra­ka­ta­i­ban ren­de­zünk ki­ál­lí­tást, mely bár­mi­kor meg­te­kint­he­tő az ut­cán sé­tál­va is.
ok­tó­ber 31-ig

18.00
Kölcsey Központ
Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

IDŐ MÚLTÁVAL…

Köszöntőt mond Somogyi Béla Debrecen al­pol­gár­mes­te­re
A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja Aczél Géza Babérkoszorús köl­tő, az Alföld fo­lyó­irat fő­szer­kesz­tő­je
Közreműködnek Barra Ákos és Sütő József he­ge­dű­mű­vé­szek
Nyitva tar­tás: na­pon­ta 10-19 órá­ig.
de­cem­ber 1-ig

OKTÓBER 19. szombat

19.00
Jászi Galéria
1055 Budapest, Markó u.3.

Melange – Festmények, gra­fi­kák, ke­rá­mi­ák ve­gye­sen – Balla Margit ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Fodor Tamás ren­de­ző, szí­nész
Nyitva tar­tás: H-P: 11-18 órá­ig, Szo: 11-14 órá­ig
no­vem­ber 7-ig

19.30
Moha Kávézó és Kultúrtér
1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13.

Moha Jazz-By-the-Way: Kinczel Trio

A for­má­ció bát­ran ka­lan­do­zik a ma­inst­ream jazz ha­tár­mezs­gyé­jén. Koncertjeiken el­ső­sor­ban a zon­go­ris­ta, Kinczel Dániel al­ko­tói vi­lá­gá­ba nyer­he­tünk be­te­kin­tést. Dániel a kon­cer­te­zé­sek mel­lett ta­ná­ri sze­re­pet is vál­lal az Újpesti Jazz Tanszakon. György Attila, a fel­tö­rek­vő bő­gős ge­ne­rá­ció tag­ja­ként, szá­mos egyéb for­má­ci­ó­ban tett már ta­nú­bi­zony­sá­got mű­vé­szi rá­ter­mett­ség­ről (Csemer Bogi Quartett, Chameleon Jazz Band) csak­úgy, mint Paizs Attila (Fritz József, Lamm Dávid), aki vi­tat­ha­tat­lan szak­mai kva­li­tá­sa mel­lett ér­zé­keny hang­zá­sá­ról és for­ma ér­zé­keny do­bo­lá­sá­ról is­mer­he­tő meg. A Moha-beli kon­cert­jü­kön a szín­pad kö­zel­sé­ge mi­att ér­zé­keny­sé­gük­ről, ze­nei haj­lé­kony­sá­guk­ról, a kö­zön­ség­gel va­ló kom­mu­ni­ká­ci­ó­juk­ról  tesz­nek tanúbizonyságot.Kinczel Dániel – zon­go­ra, György Attila – bő­gő, Paizs Attila – dob

OKTÓBER 21. hétfő

18.00
FUGA – Budapesti Építészeti Központ
1052 Budapest, Petőfi Sándor ut­ca 5.

GADÁNYI JENŐ fes­tő­mű­vész mun­kás­sá­ga

Rainer Péter épí­tész ve­tí­tett­ké­pes elő­adá­sa
Bevezetőt mond: Wehner Tibor mű­vé­szet­tör­té­nész
Zenél: Heidrich Roland gi­tár­mű­vész

18.30
Józsefvárosi Galéria
1085 Budapest, József krt. 70.

Hommage à Manna – cso­por­tos ki­ál­lí­tás Supka Magdolna em­lé­ké­re

Megnyitja: Kernács Gabriella – mű­vé­szet­tör­té­nész, a Magyar Művészeti Akadémia tisz­te­let­be­li tag­ja
Közreműködik: Sipos Mihály – Kossuth dí­jas prí­más
Nyitva tar­tás: H-P 9-18 órá­ig
no­vem­ber 5-ig

Aba Novák – Egy me­rész újí­tó
Nyitva tar­tás: H-P 9-18 órá­ig
ok­tó­ber 16-ig

OKTÓBER 24. csütörtök

18.00
Forrás Művészeti Intézet Forrás Galéria
1067 Budapest, Teréz krt. 9.

Nemes István dél­vi­dé­ki szár­ma­zá­sú fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Tömösváry Tibor or­ni­to­ló­gus
Köszöntőt mond: Főtiszteletű Takaró Károly ny. püs­pök
Nyitva tar­tás: H-P: 12-18 órá­ig
no­vem­ber 18-ig

OKTÓBER 25. péntek

17.00
Ybl Egyesület szer­ve­zé­sé­ben
1115 Budapest, Orlay u. 2/b.

„A Lukács” fes­tő­je a Szent Lukács ün­ne­pén – NYITOTT MŰTERMEK III.
Breznay Pál mű­ter­me

Megnyitja: Szmodits Julia Ybl Egyesület el­nö­ke
Közreműködők: Ybl Kvartett

VILTIN Galéria
1054 Budapest, V. Széchenyi u. 3.

Konstruált ár­nyék

Szikora Tamás em­lék­ki­ál­lí­tás szü­le­té­sé­nek 70. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból
Nyitva tar­tás: K-P: 12–18-ig, Szo: 11-17-ig.
ok­tó­ber 26-ig

Comments are closed.