Budapesti csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 17. kedd

Fővá­ro­si Sza­bó Ervin Könyv­tár
Buda­pest, 1088 Sza­bó Ervin tér 1.
(Bejá­rat a Revicz­ky u. felől)

Szin­té­zis

Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Török Gábor
Nyit­va tar­tás: H-P: 10.00–20.00
Szo: 10.00–16.00
2013. októ­ber 13-ig

SZEPTEMBER 19. csütörtök

Erdei Éva Galé­ria
1213 Buda­pest, Kon­dor utca 29. 

Örök ván­dor­lás

Kopócsy Judit kiál­lí­tá­sa
A kiál­lí­tás tele­fo­nos beje­lent­ke­zés­sel (06–1-420‑1728) 20 órá­ig min­den­nap meg­te­kint­he­tő.
2013. novem­ber 12-ig

OKTÓBER 1. kedd

18.00
Merc­u­re Buda­pest Mus­e­um Hotel
1088 Buda­pest, Tre­fort utca 2.

Örök mítosz

Kovács Péter Balázs – KPB, Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész
Meg­nyit­ja: Lós­ka Lajos művé­szet­tör­té­nész
Nyit­va tar­tás: H-V 10–20 órá­ig
2013. novem­ber 3-ig

OKTÓBER 5. szombat

Arté­zi Galé­ria
1037 Buda­pest, Kuni­gun­da u. 18.

Egy­szer Együtt

Németh Géza, Orvos And­rás, Emo­ri Lada­nyi, Kecs­ke­mé­ti Kál­mán, Németh Dóra, Sze­me­thy Imre, Tóth Ange­li­ka kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Dr. Feledy Balázs művé­sze­ti író
Nyit­va tar­tás: Láto­ga­tás idő­pont egyez­te­tés­sel. Tel.: 0620–496-3408
2013. októ­ber 31-ig

OKTÓBER 11. péntek

18.00
Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont
1032 Bp., San Mar­co utca 81.

A fes­té­szet­ről – A T-Art Ala­pít­vány fes­tő támo­ga­tó­i­nak kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész
Nyit­va tar­tás: H-P 9–16 órá­ig
2013. októ­ber 25-ig

OKTÓBER 15. kedd

18.00
Kle­bels­berg Kul­túr­kú­ria
1028 Buda­pest, Temp­lom u. 2–10.

Fej vagy/és vitor­la

Mat­zon Ákos Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: prof. Dr. Fin­ta József Kossuth-díjas épí­tész
Nyit­va tar­tás: napon­ta 10–18 órá­ig
2013. novem­ber 10-ig

18.00
Sym­bol Art Galé­ria
1238 Buda­pest, Hősök tere 13.

LAPTOPON

Meg­nyit­ja: Feke­te János
Nyit­va tar­tás: napon­ta 12–19 órá­ig
2013. októ­ber 22-ig

18.30
Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem Fes­tő Tan­szék
1062 Buda­pest, And­rássy út 69–71.

MKE Fes­tő Tan­szék kiál­lí­tá­sa

Köszön­tőt mond: Len­csés Ida, Ferenczy-díjas kár­pit­mű­vész
Meg­nyit­ja: Dvorsz­ky Hed­vig, művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: Harasz­ti Vio­let­ta, hege­dű
Tár­lat­ve­ze­tés: 2013. okt. 29. kedd, 15 óra
Nyit­va tar­tás:  K-V.: 14–17 órá­ig
2013. decem­ber 15-ig

18.00
Fővá­ro­si Sza­bó Ervin Könyv­tár, Lőrin­ci Nagy­könyv­tár
1183 Buda­pest, Thö­kö­ly út 5.
T: +36 20 212 92 29 / galeriafaur.hu

Pasz­tell­dal

Garam­völ­gyi Béla és Hul­ler Ágos­ton kiál­lí­tá­sa.
Meg­nyit­ják a művé­szek, mode­rá­tor: Jungl­né Vil­helm Tün­de
2013. novem­ber 4-ig

OKTÓBER 16. szerda

17.30
TIT Stú­dió
1118 Buda­pest, Méne­si u 65.

Víz­tü­kör”

A Molnár-C. Pál Bará­ti Kör 13. közös kiál­lí­tá­sa a Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból
A kiál­lí­tás ide­je alatt sze­mé­lyes talál­ko­zá­si lehe­tő­ség a művé­szek­kel a hely­szí­nen.
Rész­le­tek hon­la­pun­kon olvas­ha­tók (www.mcpmuzeum.hu)
Meg­nyit­ja: Kon­sánsz­ky Dóra design­er
Nyit­va tar­tás: csü­tör­tök, pén­tek, szom­bat: 10:00 – 18:00
2013. novem­ber 2-ig

18.30
Ari Kup­sus Galé­ria
1088 Buda­pest, Bródy Sán­dor utca 23/b

Fehér csend / White silen­ce

Maria B. Raunio kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Kon­sánsz­ky Dóra design­er
Nyit­va tar­tás: K-P: 12–18 órá­ig,
Szo: 11–14 órá­ig
2013. novem­ber 8-ig

18.00
Moha Kávé­zó és Kul­túr­tér
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 11–13.

Nő, növény, növe­ke­dés

Balogh Judit, Bara­nyai Béla, Hor­váth Judit, Kele­men Mar­cel, Kor­mos Mer­ce­des, Ruzics Csil­la kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Gaál József, Mun­ká­csy díjas kép­ző­mű­vész
Kováts Bor­bá­la kiál­lí­tá­sán a művész élet­mű­vé­nek körül­be­lül tíz éves részét szán­dé­koz­zuk bemu­tat­ni.
Nyit­va tar­tás: H-P: 7.30–22 órá­ig, Szo: 10–22 órá­ig
2013. októ­ber 31-ig

18.00
VUdAK, HDU Galé­ria
1062 Buda­pest, Lend­vay utca 22.

Künst­ler­gil­de „13 + 4”

Haj­dú Lász­ló, Karsch Man­fréd, König Róbert, Mat­zon Ákos és a német Künst­let­gil­de Ess­lin­gen cso­port kiál­lí­tá­sa.
Meg­nyit­ja: Dr. Wolf­gang Schulz és Cseh Bor­bá­la művé­szet­tör­té­nész
2013. novem­ber 10-ig

OKTÓBER 17. csütörtök

15.00
Város­ház Galé­ria
XIII. Kerü­le­ti Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal kiál­lí­tó­ter­me
1139 Buda­pest, Béke tér 1.

Élet­mű­vem­ből

Szur­csik János Munkácsy-díjas érde­mes művész kama­ra­ki­ál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Nagy T. Kata­lin
Nyit­va tar­tás: H-P: 8–15 órá­ig
2013. decem­ber 1-ig

17.00
Cse­pel Galé­ria
1215 Buda­pest, Cse­te Balázs utca 15.

Csend­élet

Málik Irén és még továb­bi meg­hí­vot­tak kiál­lí­tá­sa.
Meg­nyit­ja: Nagy T. Kata­lin
Nyit­va tar­tás: H-P: 8–16 órá­ig (Elő­ze­tes beje­lent­ke­zés­sel hét­vé­gén is)
2013. novem­ber 3-ig

18.00
Hegy­vi­dék Galé­ria
1122 Buda­pest, Város­ma­jor utca 16.

Papp Osz­kár emlék­ki­ál­lí­tás

Meg­nyit­ja: Kese­rü Kata­lin­mű­vé­szet­tör­té­nész
Nyit­va tar­tás: K, Cs, P: 10–18 órá­ig
2013. novem­ber 15-ig

18.00
MCP MM
1118 Buda­pest, Méne­si u 65.

A bor művé­szei” – Vil­lány­ból Lupa­szi­ge­ten át a Gel­lért­hegy­re

A bor művé­szei” – Vil­lány­ból Lupa­szi­ge­ten át a Gel­lért­hegy­re
Bor­kós­to­ló a Jack­fall pin­cé­szet bora­i­ból
Zon­go­rán köz­re­mű­kö­dik: Lac­he­gyi Máté
Belé­pő: 3.500.- Ft
Elő­ze­tes jelent­ke­zést kérünk
Októ­ber 18. pén­tek 10.00 MCP MM:
Ünne­pi tár­lat­ve­ze­tés a Molnár-C. Pál és Lupa kiál­lí­tá­so­kon a Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból

18.00
FF Fehé­ren Feke­tén Gale­rie
1183 Buda­pest, Tele­ki u. 26/b.

Lás­suk vég­re fehé­ren, feke­tén!”

Köszön­tőt mond: Nádasdy Mihály kurá­tor
Meg­nyit­ja: Dr. Feledy Balázs művé­sze­ti író

19.30
Moha Kávé­zó és Kul­túr­tér
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 11–13.

MOHA JAZZ más­képp: Kin­c­zel Trio

A Berki-Sárik duó a buda­pes­ti jazz klu­bok és a Moha Jazz Szín­pad régi ked­ven­cei.
Muzi­ka­li­tá­suk, közös zenei nyel­vük, a sza­vak­kal való játé­kuk és cso­dás imp­ro­vi­zá­ci­ó­juk esté­ről esté­re elva­rá­zsol­nak ben­nün­ket.

Októ­ber 17-től a Moha Kávé­ház és Kul­túr­tér­ben új soro­za­tuk indul, mely­ben min­den alka­lom­mal maguk mel­lé invi­tál­nak egyet a szá­mos magyar jazz tehet­ség közül. Első ven­dé­gük Bor­bély Mihály sza­xo­fo­nos lesz. Jazz szten­der­de­ket és saját műve­ket szó­lal­tat­nak meg. Kihagy­ha­tat­lan!
Ber­ki Tamás – ének, Sárik Péter – zon­go­ra, Bor­bély Mihály – sza­xo­fon
Belé­pő: 1.000 Ft

OKTÓBER 18. péntek

11.00
1138 Buda­pest, Kresz Géza utca 8.

Emlék­táb­la állí­tás Jec­kel Ferenc fes­tő­mű­vész emlé­ké­re egy­ko­ri lakó­he­lyén

17.00
Buda­pest Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény
1092 Buda­pest, Ráday utca 18.

Medi­ter­rán gon­do­la­tok

Kovács Ferenc fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Angyal Mária művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dők: Lukács Sán­dor szín­mű­vész, Inhoff Ede trom­bi­ta­mű­vész
Nyit­va tar­tás: K-P 12–18 órá­ig, Szo 10–14 órá­ig
2013. novem­ber 10-ig

17.00
Kon­dor Béla Közös­sé­gi Ház
1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.

TÜKÖR

XVIII. kerü­le­ti kép­ző­mű­vé­szek kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Lacz­kó Ibo­lya művé­szet­tör­té­nész
Nyit­va tar­tás: hét­köz­na­po­kon 9–18 órá­ig
2013. novem­ber 5-ig

18.00
Hegy­vi­dék Galé­ria
1122 Buda­pest, Város­ma­jor utca és kör­nyé­ke

Kira­kat tár­lat

Az évek óta meg­ren­de­zett Kirakat-Tárlaton a Város­ma­jor utca és kör­nyé­ké­nek kira­ka­ta­i­ban ren­de­zünk kiál­lí­tást, mely bár­mi­kor meg­te­kint­he­tő az utcán sétál­va is.
2013. októ­ber 31-ig

18.00
Köl­csey Köz­pont
Deb­re­cen, Hunya­di u. 1–3.

IDŐ MÚLTÁVAL

Köszön­tőt mond Somo­gyi Béla Deb­re­cen alpol­gár­mes­te­re
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja Aczél Géza Babér­ko­szo­rús köl­tő, az Alföld folyó­irat főszer­kesz­tő­je
Köz­re­mű­köd­nek Bar­ra Ákos és Sütő József hege­dű­mű­vé­szek
Nyit­va tar­tás: napon­ta 10–19 órá­ig.
2013. decem­ber 1-ig

OKTÓBER 19. szombat

19.00
Jászi Galé­ria
1055 Buda­pest, Mar­kó u.3.

Melan­ge – Fest­mé­nyek, gra­fi­kák, kerá­mi­ák vegye­sen – Bal­la Mar­git kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Fodor Tamás ren­de­ző, szí­nész
Nyit­va tar­tás: H-P: 11–18 órá­ig, Szo: 11–14 órá­ig
2013. novem­ber 7-ig

19.30
Moha Kávé­zó és Kul­túr­tér
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 11–13.

Moha Jazz-By-the-Way: Kin­c­zel Trio

A for­má­ció bát­ran kalan­do­zik a mainst­ream jazz határ­mezs­gyé­jén. Kon­cert­je­i­ken első­sor­ban a zon­go­ris­ta, Kin­c­zel Dáni­el alko­tói vilá­gá­ba nyer­he­tünk bete­kin­tést. Dáni­el a kon­cer­te­zé­sek mel­lett taná­ri sze­re­pet is vál­lal az Újpes­ti Jazz Tan­sza­kon. György Atti­la, a fel­tö­rek­vő bőgős gene­rá­ció tag­ja­ként, szá­mos egyéb for­má­ci­ó­ban tett már tanú­bi­zony­sá­got művé­szi ráter­mett­ség­ről (Cse­mer Bogi Quar­tett, Cha­m­ele­on Jazz Band) csak­úgy, mint Paizs Atti­la (Fritz József, Lamm Dávid), aki vitat­ha­tat­lan szak­mai kva­li­tá­sa mel­lett érzé­keny hang­zá­sá­ról és for­ma érzé­keny dobo­lá­sá­ról ismer­he­tő meg. A Moha-beli kon­cert­jü­kön a szín­pad közel­sé­ge miatt érzé­keny­sé­gük­ről, zenei haj­lé­kony­sá­guk­ról, a közön­ség­gel való kom­mu­ni­ká­ci­ó­juk­ról  tesz­nek tanúbizonyságot.Kinczel Dáni­el – zon­go­ra, György Atti­la – bőgő, Paizs Atti­la — dob

OKTÓBER 21. hétfő

18.00
FUGA — Buda­pes­ti Épí­té­sze­ti Köz­pont
1052 Buda­pest, Pető­fi Sán­dor utca 5.

GADÁNYI JENŐ fes­tő­mű­vész mun­kás­sá­ga

Rainer Péter épí­tész vetí­tett­ké­pes elő­adá­sa
Beve­ze­tőt mond: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Zenél: Heid­rich Roland gitár­mű­vész

18.30
József­vá­ro­si Galé­ria
1085 Buda­pest, József krt. 70.

Hom­mage à Man­na – cso­por­tos kiál­lí­tás Sup­ka Mag­dol­na emlé­ké­re

Meg­nyit­ja: Ker­nács Gab­ri­el­la — művé­szet­tör­té­nész, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia tisz­te­let­be­li tag­ja
Köz­re­mű­kö­dik: Sipos Mihály — Kos­suth díjas prí­más
Nyit­va tar­tás: H-P 9–18 órá­ig
2013. novem­ber 5-ig

Aba Novák — Egy merész újí­tó
Nyit­va tar­tás: H-P 9–18 órá­ig
2013. októ­ber 16-ig

OKTÓBER 24. csütörtök

18.00
For­rás Művé­sze­ti Inté­zet For­rás Galé­ria
1067 Buda­pest, Teréz krt. 9.

Nemes Ist­ván dél­vi­dé­ki szár­ma­zá­sú fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Tömös­váry Tibor orni­to­ló­gus
Köszön­tőt mond: Főtisz­te­le­tű Taka­ró Károly ny. püs­pök
Nyit­va tar­tás: H-P: 12–18 órá­ig
2013. novem­ber 18-ig

OKTÓBER 25. péntek

17.00
Ybl Egye­sü­let szer­ve­zé­sé­ben
1115 Buda­pest, Orlay u. 2/b.

A Lukács” fes­tő­je a Szent Lukács ünne­pén – NYITOTT MŰTERMEK III.
Brez­nay Pál műter­me

Meg­nyit­ja: Szmo­dits Julia Ybl Egye­sü­let elnö­ke
Köz­re­mű­kö­dők: Ybl Kvar­tett

VILTIN Galé­ria
1054 Buda­pest, V. Szé­che­nyi u. 3.

Konst­ru­ált árnyék

Szi­ko­ra Tamás emlék­ki­ál­lí­tás szü­le­té­sé­nek 70. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból
Nyit­va tar­tás: K-P: 12–18-ig, Szo: 11–17-ig.
2013. októ­ber 26-ig