Budapesti csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 17. kedd

Fővá­rosi Szabó Ervin Könyv­tár
Buda­pest, 1088 Szabó Ervin tér 1.
(Bejá­rat a Reviczky u. felől)

Szin­té­zis

Vin­cze Angéla festőmű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Török Gábor
Nyitva tar­tás: H-P: 10.00–20.00
Szo: 10.00–16.00
októ­ber 13-ig

SZEPTEMBER 19. csütörtök

Erdei Éva Galé­ria
1213 Buda­pest, Kon­dor utca 29. 

Örök ván­dor­lás

Kopócsy Judit kiál­lí­tása
A kiál­lí­tás tele­fo­nos beje­lent­ke­zés­sel (06–1-420‑1728) 20 óráig min­den­nap meg­te­kint­hető.
novem­ber 12-ig

OKTÓBER 1. kedd 

18.00
Mer­cure Buda­pest Museum Hotel
1088 Buda­pest, Tre­fort utca 2.

Örök mítosz

Kovács Péter Balázs – KPB, Munkácsy-díjas képzőmű­vész
Meg­nyitja: Lóska Lajos művé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: H-V 10–20 óráig
Novem­ber 3-ig

OKTÓBER 5. szombat

Artézi Galé­ria
1037 Buda­pest, Kuni­gunda u. 18.

Egy­szer Együtt

Németh Géza, Orvos And­rás, Emori Lada­nyi, Kecs­ke­méti Kál­mán, Németh Dóra, Sze­me­thy Imre, Tóth Ange­lika kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Dr. Feledy Balázs művé­szeti író
Nyitva tar­tás: Láto­ga­tás idő­pont egyez­te­tés­sel. Tel.: 0620–496-3408
októ­ber 31-ig

OKTÓBER 11. péntek

18.00
Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont
1032 Bp., San Marco utca 81.

A fes­té­szetről – A T-Art Ala­pít­vány festő támo­ga­tó­i­nak kiállítása

Meg­nyitja: Garami Gréta művé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: H-P 9–16 óráig
októ­ber 25-ig

OKTÓBER 15. kedd  

18.00
Kle­bels­berg Kul­túr­kú­ria
1028 Buda­pest, Temp­lom u. 2–10.

Fej vagy/és vitorla

Mat­zon Ákos Munkácsy-díjas festőmű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitja: prof. Dr. Finta József Kossuth-díjas épí­tész
Nyitva tar­tás: naponta 10–18 óráig
novem­ber 10-ig

18.00
Sym­bol Art Galé­ria
1238 Buda­pest, Hősök tere 13.

LAPTOP – ON

Meg­nyitja: Fekete János
Nyitva tar­tás: naponta 12–19 óráig
októ­ber 22-ig

18.30
Magyar Képzőmű­vé­szeti Egye­tem Festő Tan­szék
1062 Buda­pest, And­rá­ssy út 69–71.

MKE Festő Tan­szék kiállítása

Köszöntőt mond: Len­csés Ida, Ferenczy-díjas kár­pitmű­vész
Meg­nyitja: Dvor­szky Hed­vig, művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­kö­dik: Haraszti Vio­letta, hegedű
Tár­lat­ve­ze­tés: 2013. okt. 29. kedd, 15 óra
Nyitva tar­tás:  K-V.: 14–17 óráig
decem­ber 15-ig

18.00
Fővá­rosi Szabó Ervin Könyv­tár, Lőrinci Nagy­könyv­tár
1183 Buda­pest, Thö­köly út 5.
T: +36 20 212 92 29 / galeriafaur.hu

Pasz­tell­dal

Garam­völ­gyi Béla és Hul­ler Ágos­ton kiál­lí­tása.
Meg­nyit­ják a művé­szek, mode­rá­tor: Jun­glné Vil­helm Tünde
novem­ber 4-ig

OKTÓBER 16. szerda

17.30
TIT Stú­dió
1118 Buda­pest, Ménesi u 65.

„Víz­tü­kör”

A Molnár-C. Pál Baráti Kör 13. közös kiál­lí­tása a Fes­té­szet Napja alkal­má­ból
A kiál­lí­tás ideje alatt sze­mé­lyes talál­ko­zási lehető­ség a művé­szek­kel a hely­szí­nen.
Rész­le­tek hon­la­pun­kon olvas­ha­tók (www.mcpmuzeum.hu)
Meg­nyitja: Kon­sánszky Dóra desig­ner
Nyitva tar­tás: csü­tör­tök, pén­tek, szom­bat: 10:00 – 18:00
novem­ber 2-ig

18.30
Ari Kup­sus Galé­ria
1088 Buda­pest, Bródy Sán­dor utca 23/b

Fehér csend / White silence

Maria B. Rau­nio kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Kon­sánszky Dóra desig­ner
Nyitva tar­tás: K-P: 12–18 óráig,
Szo: 11–14 óráig
novem­ber 8-ig

18.00
Moha Kávézó és Kul­túr­tér
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 11–13.

Nő, növény, növekedés

Balogh Judit, Bara­nyai Béla, Hor­váth Judit, Kele­men Mar­cel, Kor­mos Mer­ce­des, Ruzics Csilla kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Gaál József, Mun­kácsy díjas képzőmű­vész
Kováts Bor­bála kiál­lí­tá­sán a művész életmű­vé­nek körül­be­lül tíz éves részét szán­dé­koz­zuk bemu­tatni.
Nyitva tar­tás: H-P: 7.30–22 óráig, Szo: 10–22 óráig
októ­ber 31-ig

18.00
VUdAK, HDU Galé­ria
1062 Buda­pest, Lend­vay utca 22.

Künst­ler­gilde „13 + 4”

Hajdú László, Karsch Manf­réd, König Róbert, Mat­zon Ákos és a német Künst­let­gilde Ess­lin­gen cso­port kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Dr. Wolf­gang Schulz és Cseh Bor­bála művé­szet­tör­té­nész
novem­ber 10-ig

OKTÓBER 17. csütörtök

15.00
Város­ház Galé­ria
XIII. Kerü­leti Pol­gár­mes­teri Hiva­tal kiál­lí­tó­terme
1139 Buda­pest, Béke tér 1.

Életmű­vemből

Szur­csik János Munkácsy-díjas érde­mes művész kama­ra­ki­ál­lí­tása
Meg­nyitja: Nagy T. Kata­lin
Nyitva tar­tás: H-P: 8–15 óráig
decem­ber 1-ig

17.00
Cse­pel Galé­ria
1215 Buda­pest, Csete Balázs utca 15.

Csend­élet

Málik Irén és még további meg­hí­vot­tak kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Nagy T. Kata­lin
Nyitva tar­tás: H-P: 8–16 óráig (Elő­ze­tes beje­lent­ke­zés­sel hét­vé­gén is)
novem­ber 3-ig

18.00
Hegy­vi­dék Galé­ria
1122 Buda­pest, Város­ma­jor utca 16.

Papp Osz­kár emlékkiállítás

Meg­nyitja: Keserü Kata­linmű­vé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: K, Cs, P: 10–18 óráig
novem­ber 15-ig

18.00
MCP MM
1118 Buda­pest, Ménesi u 65.

„A bor művé­szei” – Vil­lány­ból Lupa­szi­ge­ten át a Gellérthegyre

A bor művé­szei” – Vil­lány­ból Lupa­szi­ge­ten át a Gel­lért­hegyre
Bor­kós­toló a Jack­fall pin­cé­szet bora­i­ból
Zon­go­rán köz­remű­kö­dik: Lac­he­gyi Máté
Belépő: 3.500.- Ft
Elő­ze­tes jelent­ke­zést kérünk
Októ­ber 18. pén­tek 10.00 MCP MM:
Ünnepi tár­lat­ve­ze­tés a Molnár-C. Pál és Lupa kiál­lí­tá­so­kon a Fes­té­szet Napja alkalmából

18.00
FF Fehé­ren Feke­tén Gale­rie
1183 Buda­pest, Teleki u. 26/b.

„Lás­suk végre fehé­ren, feke­tén!” 

Köszöntőt mond: Nádasdy Mihály kurá­tor
Meg­nyitja: Dr. Feledy Balázs művé­szeti író

19.30
Moha Kávézó és Kul­túr­tér
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 11–13.

MOHA JAZZ más­képp: Kin­czel Trio

A Berki-Sárik duó a buda­pesti jazz klu­bok és a Moha Jazz Szín­pad régi ked­ven­cei.
Muzi­ka­li­tá­suk, közös zenei nyel­vük, a sza­vak­kal való játé­kuk és cso­dás imp­ro­vi­zá­ci­ó­juk estéről estére elva­rá­zsol­nak bennünket.

Októ­ber 17-től a Moha Kávé­ház és Kul­túr­tér­ben új soro­za­tuk indul, mely­ben min­den alka­lom­mal maguk mellé invi­tál­nak egyet a szá­mos magyar jazz tehet­ség közül. Első ven­dé­gük Bor­bély Mihály sza­xo­fo­nos lesz. Jazz szten­der­de­ket és saját műve­ket szó­lal­tat­nak meg. Kihagy­ha­tat­lan!
Berki Tamás – ének, Sárik Péter – zon­gora, Bor­bély Mihály – sza­xo­fon
Belépő: 1.000 Ft

OKTÓBER 18. péntek

11.00
1138 Buda­pest, Kresz Géza utca 8.

Emlék­tábla állí­tás Jec­kel Ferenc festőmű­vész emlé­kére egy­kori lakóhelyén

17.00
Buda­pest Ferenc­vá­rosi Hely­tör­té­neti Gyűj­te­mény
1092 Buda­pest, Ráday utca 18.

Medi­ter­rán gondolatok

Kovács Ferenc festőmű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Angyal Mária művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Lukács Sán­dor színmű­vész, Inhoff Ede trom­bi­tamű­vész
Nyitva tar­tás: K-P 12–18 óráig, Szo 10–14 óráig
novem­ber 10-ig

17.00
Kon­dor Béla Közös­ségi Ház
1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.

TÜKÖR

XVIII. kerü­leti képzőmű­vé­szek kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Laczkó Ibo­lya művé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: hét­köz­na­po­kon 9–18 óráig
novem­ber 5-ig

18.00
Hegy­vi­dék Galé­ria
1122 Buda­pest, Város­ma­jor utca és környéke

Kira­kat tárlat

Az évek óta meg­ren­de­zett Kirakat-Tárlaton a Város­ma­jor utca és kör­nyé­ké­nek kira­ka­ta­i­ban ren­de­zünk kiál­lí­tást, mely bár­mi­kor meg­te­kint­hető az utcán sétálva is.
októ­ber 31-ig

18.00
Köl­csey Köz­pont
Deb­re­cen, Hunyadi u. 1–3.

IDŐ MÚLTÁVAL

Köszöntőt mond Somo­gyi Béla Deb­re­cen alpol­gár­mes­tere
A kiál­lí­tást meg­nyitja Aczél Géza Babér­ko­szo­rús költő, az Alföld folyó­irat főszer­kesztője
Köz­remű­köd­nek Barra Ákos és Sütő József hegedűmű­vé­szek
Nyitva tar­tás: naponta 10–19 óráig.
decem­ber 1-ig

OKTÓBER 19. szombat

19.00
Jászi Galé­ria
1055 Buda­pest, Markó u.3.

Melange – Fest­mé­nyek, gra­fi­kák, kerá­miák vegye­sen – Balla Mar­git kiállítása

Meg­nyitja: Fodor Tamás ren­dező, szí­nész
Nyitva tar­tás: H-P: 11–18 óráig, Szo: 11–14 óráig
novem­ber 7-ig

19.30
Moha Kávézó és Kul­túr­tér
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 11–13.

Moha Jazz-By-the-Way: Kin­czel Trio

A for­má­ció bát­ran kalan­do­zik a mainst­ream jazz határ­mezs­gyé­jén. Kon­cert­je­i­ken első­sor­ban a zon­go­rista, Kin­czel Dániel alko­tói vilá­gába nyer­he­tünk bete­kin­tést. Dániel a kon­cer­te­zé­sek mel­lett tanári sze­re­pet is vál­lal az Újpesti Jazz Tan­sza­kon. György Attila, a fel­tö­rekvő bőgős gene­rá­ció tag­ja­ként, szá­mos egyéb for­má­ci­ó­ban tett már tanú­bi­zony­sá­got művé­szi ráter­mett­ségről (Cse­mer Bogi Quar­tett, Cha­me­leon Jazz Band) csak­úgy, mint Paizs Attila (Fritz József, Lamm Dávid), aki vitat­ha­tat­lan szak­mai kva­li­tása mel­lett érzé­keny hang­zá­sá­ról és forma érzé­keny dobo­lá­sá­ról ismer­hető meg. A Moha-beli kon­cert­jü­kön a szín­pad közel­sége miatt érzé­keny­sé­gükről, zenei haj­lé­kony­sá­guk­ról, a közön­ség­gel való kom­mu­ni­ká­ci­ó­juk­ról  tesz­nek tanúbizonyságot.Kinczel Dániel – zon­gora, György Attila – bőgő, Paizs Attila — dob

OKTÓBER 21. hétfő

18.00
FUGA — Buda­pesti Épí­té­szeti Köz­pont
1052 Buda­pest, Petőfi Sán­dor utca 5.

GADÁNYI JENŐ festőmű­vész munkássága

Rai­ner Péter épí­tész vetí­tett­ké­pes előa­dása
Beve­zetőt mond: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Zenél: Heid­rich Roland gitárművész

18.30
József­vá­rosi Galé­ria
1085 Buda­pest, József krt. 70.

Hom­mage à Manna – cso­por­tos kiál­lí­tás Supka Mag­dolna emlékére

Meg­nyitja: Ker­nács Gab­ri­ella — művé­szet­tör­té­nész, a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia tisz­te­let­beli tagja
Köz­remű­kö­dik: Sipos Mihály — Kos­suth díjas prí­más
Nyitva tar­tás: H-P 9–18 óráig
novem­ber 5-ig

Aba Novák — Egy merész újító
Nyitva tar­tás: H-P 9–18 óráig
októ­ber 16-ig

OKTÓBER 24. csütörtök

18.00
For­rás Művé­szeti Inté­zet For­rás Galé­ria
1067 Buda­pest, Teréz krt. 9.

Nemes Ist­ván dél­vi­déki szár­ma­zású festőmű­vész kiállítása

Meg­nyitja: Tömös­váry Tibor orni­to­ló­gus
Köszöntőt mond: Főtisz­te­letű Takaró Károly ny. püs­pök
Nyitva tar­tás: H-P: 12–18 óráig
novem­ber 18-ig

OKTÓBER 25. péntek

17.00
Ybl Egye­sü­let szer­ve­zé­sé­ben
1115 Buda­pest, Orlay u. 2/b.

„A Lukács” festője a Szent Lukács ünne­pén – NYITOTT MŰTERMEK III.
Brez­nay Pál műterme

Meg­nyitja: Szmo­dits Julia Ybl Egye­sü­let elnöke
Köz­remű­ködők: Ybl Kvartett

VILTIN Galé­ria
1054 Buda­pest, V. Szé­che­nyi u. 3.

Konst­ru­ált árnyék

Szi­kora Tamás emlék­ki­ál­lí­tás szü­le­té­sé­nek 70. évfor­du­lója alkal­má­ból
Nyitva tar­tás: K-P: 12–18-ig, Szo: 11–17-ig.
októ­ber 26-ig

Comments are closed.