busz info

Októ­ber 15. Szolnok

Egész napos fes­té­szet napi ese­mény­sor­ral csat­la­ko­zik a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság a ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz.
Ingye­nes buszt indí­tunk Szol­nokra.
Indu­lás 10.00 óra­kor a Szent Ist­ván Kór­ház par­ko­ló­já­ból, Bp. Nagy­vá­rad tér
Vissza­in­du­lás Szol­nok­ról 21 órakor.

Októ­ber 16. Esztergom

Egész napos ren­dez­vény a kirá­lyok váro­sá­ban. Kiál­lí­tás­meg­nyi­tók — díj­áta­dók
Ingye­nes buszt indí­tunk Esz­ter­gomba. A rész­vé­tel regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött:
festnapinfo@gmail.com
Indu­lás 9.30 óra­kor a Szent Ist­ván Kór­ház par­ko­ló­já­ból, Bp. Nagy­vá­rad tér
Vissza­in­du­lás Esz­ter­gom­ból a Szent Adal­bert Köz­pont par­ko­ló­já­ból 20.30 órakor.