byArt galéria

byArt galé­ria

Kiál­lí­tás címe: “Kép a tér­ben“
Kiál­lító művé­sz: Kal­már Bence Mád­hava
Meg­nyitja: Vékás Mag­dolna

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Képzőmű­vé­szet kísér­leti terep – a művé­szé­szi elkép­ze­lés­nek alá ren­de­lem az anyag hasz­ná­lat sok­színű­sé­gét. A meg­szo­kott alkal­ma­zást vegyí­tem, más némi­leg szo­kat­lan hor­dozó felü­le­tek­kel. A kézi fény­kép nagyí­tás tech­ni­kája útján a fény­ér­zé­keny anyag talál­ko­zik a nem min­den­napi hor­dozó, kop­ta­tott kő felü­let­tel. Az így lét­re­jövő mű lát­vá­nya meg­ko­pott mono­ch­róm, olaj­kép szerű vizu­á­lis hatást kelt.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 12. 18.30
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Októ­ber 26.

Nyitva tar­tás: H-P : 12.00–18.00

byArt galé­ria

1092 Buda­pest, Ráday u. 47. Fszt. 1.