byArt galéria

Kiál­lí­tás címe: “Kép a tér­ben”
Kiál­lító művé­sz: Kal­már Ben­ce Mád­ha­va
Meg­nyitja: Vékás Mag­dol­na

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Kép­ző­mű­vé­szet kísér­le­ti terep – a művészé­szi elkép­ze­lés­nek alá ren­de­lem az anyag hasz­ná­lat sok­szí­nű­sé­gét. A meg­szo­kott alkal­ma­zást vegyí­tem, más némi­leg szo­kat­lan hor­do­zó felü­le­tek­kel. A kézi fény­kép nagyí­tás tech­ni­ká­ja útján a fény­ér­zé­keny anyag talál­ko­zik a nem min­den­na­pi hor­do­zó, kop­ta­tott kő felü­let­tel. Az így lét­re­jö­vő mű lát­vá­nya meg­ko­pott monoch­róm, olaj­kép sze­rű vizu­á­lis hatást kelt.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 12. 18.30
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Októ­ber 26.

Nyit­va tar­tás: H-P : 12.00–18.00

byArt galé­ria

1092 Buda­pest, Ráday u. 47. Fszt. 1.