MNG Extra

Pén­tek este (11.04.)  az MNG Ext­ra prog­ram kere­té­ben este 10-ig lesz nyit­va a Magyar Nem­ze­ti Galé­ria, így lát­ha­tó lesz a Fes­té­szet Nap­ja kiál­lí­tás is. MNG Ext­ra 18.00–22.00 Min­den hónap első pén­te­kén meg­hosszab­bí­tott nyit­va tar­tás­sal, tár­lat­ve­ze­té­sek­kel, kon­cer­tek­kel, kre­a­tív műhellyel vár­juk ked­ves láto­ga­tó­in­kat! HELYSZÍN: Magyar Nem­ze­ti Galé­ria, C épü­let

Continue Reading

Dombóvár, magyar fesztészet napja

Dom­bó­vá­ron 2002. októ­ber 18.-a óta vise­li a váro­si kór­ház Szent Lukács nevét. Az éves emlék­nap ez alka­lom­mal is szá­mos prog­ram­mal telt. A dél­utá­ni ese­mé­nyek egyik szín­he­lye a Dom­bó­vá­ri Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény volt, aho­vá az egész­ség­ügyi intéz­mény veze­tői: dr. Kere­kes Lász­ló és dr. Nagy Béla elkí­sér­ték a tár­sa­sá­guk­ban lévő Udvardy Györ­gyöt, a…

Continue Reading

Doyenek és Fiatalok – Magyar Nemzeti Galéria

Continue Reading

Mai magyar szakrális festészet a Kárpát-medencében

Continue Reading

Szentendre – Malom Galéria

Continue Reading

Mester és tanítványai — Gaál József és növendékei

Continue Reading

Újbuda Galéria – Színek mozaikja a marosvásárhelyi kortársfestészetben

Continue Reading

Kokas Ignác emléktáblájának avatása

Continue Reading