november 3, 2011

MNG Extra

Pén­tek este (11.04.)  az MNG Extra prog­ram kere­té­ben este 10-ig lesz nyitva a Magyar Nem­zeti Galé­ria, így lát­ható lesz a Fes­té­szet Napja kiál­lí­tás is. MNG Extra 18.00–22.00 Min­den hónap első pén­te­kén meg­hosszab­bí­tott nyitva tar­tás­sal, tár­lat­ve­ze­té­sek­kel, kon­cer­tek­kel, kre­a­tív műhellyel vár­juk ked­ves láto­ga­tó­in­kat! … Tovább

november 3, 2011

Dombóvár, magyar fesztészet napja

Dom­bó­vá­ron 2002. októ­ber 18.-a óta viseli a városi kór­ház Szent Lukács nevét. Az éves emlék­nap ez alka­lom­mal is szá­mos prog­ram­mal telt. A dél­utáni ese­mé­nyek egyik szín­he­lye a Dom­bó­vári Hely­tör­té­neti Gyűj­te­mény volt, ahová az egész­ség­ügyi intéz­mény vezetői: dr. Kere­kes László és … Tovább