október 12. | péntek

16:00 Sik­ló­si Vár­szín­ház Kul­tu­rá­lis és Ide­gen­for­gal­mi Köz­pont Non­pro­fit Köz­hasz­nú Kft. Sik­ló­si Vár 1. eme­le­ti kiál­lí­tó helyi­ség Med­nyánsz­ky Tár­sa­ság | „Ember és vilá­ga” Meg­nyit­ja: Sza­bó Gábor szob­rász­mű­vész Köz­re­mű­kö­dők: A sik­ló­si vár­ud­var­ban 2012. októ­ber 12-én 14:00 óra­kor a kiál­lí­tó művé­szek együtt alkot­nak egy óri­ás vász­non a művé­sze­ti isko­la tanu­ló­i­val és az ide láto­ga­tó ven­dé­gek­kel. Az akci­ó­ban több…

Continue Reading