október 16. | kedd

17.00 Pin­tér palace 1056 Buda­pest Váci u. 69. | Váci u. és Pin­tér u. sarok „Egy osz­tály vissza­néz” Kiál­lí­tó művé­szek: Somo­gyi Győ­ző, †Kovács Tamás, Szent­györ­gyi József, Zöld Ani­kó, Brá­da Tibor és osz­tály­tár­sa­ik Meg­nyit­ja: Tölg Mol­nár Zol­tán fes­tő­mű­vész A Kép­ző és Ipar­mű­vé­sze­ti Gim­ná­zi­um­ban 1956–60-ban vég­zett művé­szek kiál­lí­tá­sa. Nyit­va tar­tás: napon­ta 14–19 órá­ig.…

Continue Reading